Mistä hankintoja ohjaava strategia tulee?

Organisaatiolla on aina jonkinlainen strategia. Organisaation hankintoja ohjaavat strategiset linjaukset voivat tulla suoraan organisaation strategiasta tai esimerkiksi Hankinta-Suomessa määritellyistä tahtotiloista. Vaihtoehtoisesti hankintoja koskevat strategiset linjaukset voidaan laatia erikseen.   

Strategian luomista kutsutaan strategiaprosessiksi. On hyvä huomata, että kyseessä on nimenomaan prosessi eikä projekti. Strateginen toiminta on jatkuvaa: sillä ei ole selkeää alkua ja loppua, eikä strategia synny tietyn, ennalta määritellyn mallin mukaisesti kuin lomaketta täyttäen.

Monella organisaatiolla on oma virallinen strategioiden suunnittelujärjestelmä eli ohjeistus ja käytännöt strategioiden laatimisesta, nimeämisestä ja toiminnallistamisesta. Yksi yleinen periaate on esimerkiksi se, että organisaatiolla on vain yksi strategia. Tämä periaate on myös kirjoitettu kuntalakiin kuntien strategisen johtamisen ohjenuoraksi. Organisaatio itse kuitenkin päättää, laatiiko se hankintojen ohjaukseen hankintastrategian, -periaatteet, -politiikan tai -linjaukset - vai käyttääkö se jotain omaa termiään

Käytännössä strategia voi olla monikymmensivuinen asiakirja, joka sisältää yksityiskohtaiset kuvaukset nykytilasta, tavoitetilasta, tehtävistä, toimenpiteistä, aikatauluista ja mittareista. Strategian voi kuitenkin laatia myös kevyemmin oman organisaation tarpeiden mukaisesti. Tärkeintä on laatia sellainen strategia, jota aidosti käytetään toiminnan ohjenuorana. Kannattaakin pohtia, kuka strategiaa lukee ja soveltaa. Kenen tulee ymmärtää tavoitteet? Miten strategiaa käytetään osana arkista työtä?

Strategia on myös hyvä luoda mahdollisimman joustavaksi. Näin sitä voidaan tarvittaessa muuttaa esimerkiksi toimintaympäristössä tapahtuneiden oleellisten muutosten vuoksi.