Mikä kestävä hankinta?

Keltainen kukka kämmenten päällä

Kestävissä hankinnoissa toteutuvat kestävän kehityksen kolme keskeistä teemaa: ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys. Nämä näkökulmat huomioimalla voidaan hankkia tavaroita ja palveluita, jotka kuormittavat vähemmän ympäristöä, edistävät sosiaalista hyvinvointia ja säästävät rahaa elinkaarensa aikana. 

SYKEn tutkimuksen mukaan (2017) arviolta kaksi kolmasosaa suomalaisista tarjouspyynnöistä sisältää kestävyysnäkökohtia yleisellä tasolla ja noin 40 prosentissa näkökohtia on määritelty tarkemmin.

Ekologisesti kestävä hankinta

Ekologisen kestävyyden näkökulmasta keskeisiä tavoitteita ovat energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen esimerkiksi kiertotalouden mukaisten ratkaisujen avulla, ilmastonmuutoksen torjuminen vähähiilisyyttä ja hiilineutraaliutta edistämällä sekä haitallisten aineiden käytön ja päästöjen vähentäminen. Käytännössä ekologisesti kestävät hankinnat voivat liittyä esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöön ja energiatehokkuutta edistäviin ratkaisuihin rakennuksissa ja liikkumisessa, kiertotalouden mukaiseen rakentamiseen ja purkamiseen, tavaroiden ja tilojen jakamiseen, uudelleenkäyttöön ja korjaamiseen sekä kasvispainotteisen ruokavalion suosimiseen, sesongin mukaiseen ruokaan ja ruokahävikin vähentämiseen.

Lue lisää sivulta ekologinen kestävyys

Sosiaalisesti kestävä hankinta

Tavaroiden ja palveluiden tuottamisessa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia. Hankintatavoitteita ja hankintakriteerejä ovat esimerkiksi esteettömyys ja saavutettavuus, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, hankinnoilla työllistäminen esimerkiksi osatyökyisten työmahdollisuuksia lisäämällä ja eettisten toimitus- ja valmistusketjujen ja reilun kaupan periaatteiden edistäminen.

Lue lisää sivulta sosiaalinen kestävyys

Taloudellisesti kestävä hankinta

Julkisella hankkijalla on taloudellinen vastuu verovarojen järkevästä ja tehokkaasta käytöstä talouden elinvoimaisuuden ja innovatiivisuuden edistämiseksi. Tavoitteena voi olla hankintaprosessien tehostaminen ja kilpailuolosuhteiden parantaminen esimerkiksi markkinavuoropuheluiden ja viestinnän avulla. Taloudelliseen kestävyyteen liittyviä näkökulmia ovat muun muassa hankintojen tarveharkinta ja kustannustehokas toteuttaminen, elinkaarikustannusten ja kokonaistaloudellisuuden huomioiminen päätöksenteossa ja harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta.

Lue lisää sivulta taloudellinen kestävyys

Lisätietoa kestävistä hankinnoista muissa verkkopalveluissa

Kestävät julkiset hankinnat

narrow

Kestävät julkiset hankinnat – nykytila ja kehittämisehdotuksia

narrow

Kestävyys hankinnoissa (hankintalain näkökulmasta)

narrow