Julkisten hankintojen hiilijalanjälki ja vähähiilisyyspotentiaali

Vähähiiliset julkiset hankinnat tarkoittavat sellaisia julkisia palvelu- ja tavarahankintoja sekä rakennusurakoita, jotka tuottavat elinkaarensa aikana mahdollisimman vähän kasvihuonekaasupäästöjä. Markkinoilla on jo olemassa paljon vähäpäästöisiä tuotteita ja tuoteryhmiä, joista voidaan valita vähäpäästöinen ratkaisu, tai asettaa vähäpäästöisyyttä edistäviä kriteerejä kilpailutukseen. Vähähiilisyyspotentiaalilla tarkoitetaan yksittäiseen hankintaan tai koko hankintakategoriaan liittyviä päästövähennysmahdollisuuksia ja niiden suuruutta.

Julkisten hankintojen hiilijalanjäljen jakautuminen

Julkiset hankinnat ja investoinnit vastaavat noin kolmasosaa Suomen kulutusperusteisesti lasketuista päästöistä eli hiilijalanjäljestä. Suomessa hankintojen suurin hiilijalanjälki syntyy lämmön, sähkön ja kaasun hankinnoista. Myös rakennusten ja alueiden rakentaminen ja kunnossapito sekä maa- ja vesirakentaminen tuottavat ison osan Suomen julkisen sektorin hankintojen ja investointien hiilijalanjäljestä (Nissinen & Savolainen 2019; Kalimo ym. 2021). Hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä tuoteryhmiä ovat myös matkustaminen ja kuljetukset, elintarvikkeet ja ruokapalvelut, koneiden ja laitteiden hankinnat sekä palvelut, kuten ylläpito, siivous- ja puhdistuspalvelut (Kuva alla). Näille tuoteryhmille on määritetty ympäristökriteerejä, joita voi hyödyntää hankinnan kilpailutuksessa ja ennen kilpailutusta tapahtuvassa tilaajan ja toimittajayritysten välisessä markkinavuoropuhelussa.

vähähiilisyyspotentiaali on suurinta rakennusten energiassa ja rakentamisessa
Julkisten hankintojen hiilijalanjäljen jakautuminen hankintamenolajeittain (Kuvan lähde: Kalimo ym. 2021).

Päästövähennyspotentiaali

Julkisiin hankintoihin sisältyy päästöjen vähentämismahdollisuuksia, eli vähähiilisyyspotentiaalia, joka vaihtelee paitsi tuoteryhmien välillä niin myös tuoteryhmän sisällä ja eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä. Hankinnan kohteena olevan tuotteen, palvelun tai ratkaisun vähähiilisyyspotentiaalin arvioinnissa on keskeistä huomioida hankintakategorian päästöjen suuruusluokka, tuoteryhmäkohtainen tieto tärkeimmistä päästölähteistä (”hot spot”) sekä elinkaaritiedon pohjalta laadittujen tuoteryhmäkohtaisten kriteerien, työkalujen ja keinojen olemassaolo (Taulukko alla). Käytännössä vähähiilisen hankinnan toteutumismahdollisuuteen vaikuttavat lisäksi markkinoilla olevat vähähiiliset vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus julkisen hankinnan kohteeksi ja kilpailutusprosessiin.

Hankinnan kohteen ominaisuuksien lisäksi vähähiilisten hankintojen toteutumiseen vaikuttavat organisaatiokohtaiset tekijät, kuten hankintayksikön käytössä olevat resurssit ja osaaminen vähähiilisten hankintojen tekemisessä. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten hyvin hankkija pystyy hyödyntämään markkinatietoa, asettamaan ympäristötavoitteita kilpailutuksen eri vaiheissa ja valitsemaan sopivan hankintamallin vähähiilisen ratkaisun kilpailutukselle. Hankintayksikkö voi myös olla mukana puitesopimuksessa, jolloin sen suora vaikutusmahdollisuus hankinnan sisältöön jää vähäiseksi, joskin se voi esittää toiveita ja näkemyksiään puitesopimusten kilpailuttajalle liittyen vähähiilisyyteen ja muihin kestävyysnäkökohtiin

Päästövähennysten toteutumiseen hankinnoissa vaikuttavat:
•    Hankintakategoria tuotteen päästöjen suuruusluokka ja tärkeimmät päästölähteet tuotteen/palvelun/urakan elinkaaressa.
•    Hankinnan vähähiiliset vaihtoehdot ja markkinoilla olevat vähähiiliset ratkaisut.
•    Olemassa olevat kriteerit, työkalut ja keinot määrittää ja todentaa vähähiilisyys.
•    Hankkijan osaaminen sekä hankinnan muut tavoitteet ja reunaehdot.

Julkisten hankintojen tuoteryhmät ympäristövaikutuspotentiaalin mukaan jaoteltuna¹

Luokka I: ympäristövaikutuksiltaan tärkeitä ja ympäristökriteerejä on olemassa

 • Rakennusten energia
  • lämmitys, sähkö
 • Rakentaminen
  • talonrakennus ja rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
 • Matkustaminen ja kuljetukset
  • (matkustus- ja) kuljetuspalvelut, kuljetusvälineet
  • poltto- ja voiteluaineet
 • Elintarvikkeet, majoitus- ja ravitsemispalvelut
  • elintarvikkeet
  • majoitus- ja ravitsemispalvelut
 • Koneet, laitteet, kalusto ja niiden korjaukset
 • Puhtaanapito- ja pesulapalvelut ja puhdistusaineet
 • EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmassa mainittuja ryhmiä
  • elektroniikka ja tietotekniikka
  • tekstiilit, huonekalut

Luokka II: ympäristövaikutuksiltaan tärkeitä, mutta kriteerejä ei juurikaan ole

 • maa- ja vesirakentaminen, sementti
 • lääkkeet ja hoitotarvikkeet, laboratoriokemikaalit
 • akut

Luokka III: vähemmän tärkeitä kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta

 • toimisto-, asiantuntija- ja tutkimuspalvelut; koulutus- ja kulttuuripalvelut
 • toimistotarvikkeet; painatukset ja ilmoitukset, painatuspalvelut
 • sosiaali- ja terveyspalvelut

Luokka IV: vähiten tärkeitä kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta

 • työterveyspalvelut
 • vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
 • ilmoitus-, mainos-, ja markkinointipalvelut

Lähde: Kalimo ym. 2021
¹ Taulukossa tuoteryhmistä esitetään vain esimerkkejä. Kattava listaus raportin taulukosta 2.

Julkisten hankintojen vähähiilisyyden näkökulmasta tietyt tuoteryhmät nousevat erityisen tärkeiksi paitsi niistä aiheutuvien päästöjen takia niin myös niihin sisältyvien merkittävien päästövähennysten vuoksi. Tällaisia hankintakategorioita ovat varsinkin rakennusten energia, rakentaminen, alueiden kunnossapito, ruokapalvelut, matkustaminen ja kuljetukset, sekä jotkin tavarahankinnat.

tags
Vähähiilisyyspotentiaali

Vähähiilisyyspotentiaalin tuoterkotit

Vähähiilisyyspotentiaalituotekorteissa on kerrottu kuuden keskeisen hankintakategorian päästövähennuspotentiaalista ja siitä, mitkä seikat vaikuttavat päästövähennyspotentiaalin toteutumiseen hankinnoissa.

lateral-image-left

Lähteitä ja hyödyllisiä linkkejä