Hankinnan kilpailutus

Kaksi ihmistä työpöydän ääressä

Julkisten hankintojen kilpailutusosaamisen perusteisiin kuuluu tieto siitä, millaisin perustein toimittajia voidaan kilpailuttaa. Kun "kilpailutustekninen" osaaminen on hallussa, tarjoaa se mahdollisuuden ottaa myös organisaation tavoittelema kestävyys ja innovatiivisuus huomioon tässä hankinnan vaiheessa. 

Perustietoa kilpailutuksesta ja tarjouspyynnön valmistelusta   

Hankintojen kilpailutuksessa tarjouspyyntöön voidaan asettaa: 

Vähimmäisvaatimuksia, joilla voidaan määritellä minimitaso, joka tarjottavan tuotteen tai palvelun tulee täyttää.  

Vertailuperusteita, joilla voidaan kannustaa tarjoajia kunnianhimoisempaan suoritustasoon antamalla lisäpisteitä tietyn vaatimuksen ylittämisestä. Tarjouspyynnössä on määriteltävä myös, kuinka vaatimusten täyttyminen todennetaan. Vaatimukset ja vertailuperusteet eivät saa olla sellaisia, jotka suosivat vain yhtä toimijaa.  

Soveltuvuusvaatimuksia, joilla hankkija voi esimerkiksi edellyttää, että tarjoaja sitoutuu toteuttamaan tiettyjä hallintatoimenpiteitä.  

Lisätietoja soveltuvuusvaatimuksista ja vertailuperusteista kynnysarvon ja hankinnan luonteen mukaisesti löydät julkisten hankintojen neuvontayksikön sivuilta seuraavien linkkien takaa. 

EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat

Sote-hankinnat Käyttöoikeussopimukset Erityisalojen hankinnat

Kestävyysnäkökohtien huomioiminen kilpailutuksessa 

Kestävyysnäkökohtia voi sisällyttää tarjouspyyntöön vähimmäis-/teknisinä vaatimuksina, hinta-laatusuhteen vertailuperusteina tai soveltuvuusvaatimuksina esim. ympäristöasioiden hallintatoimenpiteitä tai ympäristöasioiden hallintajärjestelmän noudattamista sekä toimitusketjun hallinnoinnin ja seurannan toimenpiteitä esimerkiksi sosiaalisen vastuun osalta

Valmiita kriteerejä eri tuoteryhmien hankintoihin löydät seuraavista verkkopalveuista:

Tuotekategorioittain Motivan tietopankista. 

EU:n Green Public Procurement Toolkit -sivuilta

Ruotsin hankintaviranomaisen Upphandlingsmyndighetenin sivuilta

Innovaatiomyönteisyyden huomioiminen kilpailutuksessa 

Kilpailutus on innovaatiomyönteinen, kun hankintamenettely, vaatimusmäärittely ja tarjousten vertailuperusteet mahdollistavat uusien ja merkittävästi parannettujen tavaroiden ja palveluiden menestymisen tarjouskilpailussa ja/tai luovat tilaa hankintatarpeeseen vastaavien uusien ratkaisujen kehittämiselle.  

Esimerkiksi avointa menettelyä hyödyntävä hankintayksikkö voi harkita esimerkiksi seuraavia keinoja kasvattaakseen lopputuloksen innovatiivisuutta:  

  • Hankinnan kohteen ominaisuuksia määrittelevien vaatimusten sijaan asetetaan kriteereitä, jotka kohdistuvat hankinnan kohteelta odotettavaan suorituskykyyn tai toimivuuteen.  

  • Suoriteperusteisten maksujen sijaan toimittajan maksut sidotaan osin tai kokonaan tulosperusteisuuteen tai hankinnalla saavutettuun vaikuttavuuteen.  

  • Laatuvertailussa voidaan soveltaa toimialalle tai hankintayksikölle uusia, lopputuotteen laatua mittaavia kriteereitä (esimerkiksi laatulupaus hoitotyössä) 

  • Hankinnan kertakustannusten sijaan tarkastellaan hankinnan kohteen aiheuttamia kustannuksia koko elinkaaren ajalta.  

Avoimen menettelyn lisäksi innovatiivisen hankinnan toteuttamiseen voivat soveltua esimerkiksi kilpailullinen neuvottelumenettely ja innovaatiokumppanuus sekä esikaupallinen t&k-hankinta (PCP). 

Syvennä osaamistasi hankinnan muista vaiheista

Hankinnan suunnittelu

Sopimus ja sopimuksen seuranta

Vaikuttavuuden arviointi

Lisätietoja aiheesta

Valtion hankintakäsikirja 2017 – Osa VIII Vastuullisuus ja innovatiivisuus

TEM: Opas sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin