Hållbar upphandling

I hållbara upphandlingar uppfylls tre av den hållbara utvecklingens huvudteman: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar.

Upphandling med miljöansvar

  • Viktiga mål är att genom upphandling bidra till ökad energi- och resurseffektivitet, minskade växthusgasutsläpp och mindre användning och utsläpp av farliga ämnen.
  • Miljömålen och miljökriterierna för upphandlingen kan gälla till exempel användningen av förnybar energi, energieffektivitet, koldioxidsnåla alternativ, val av material, minskning av mängden avfall och återvinning av material.

Socialt ansvarsfull upphandling

  • Vid produktion av varor och tjänster ska mänskliga rättigheter och arbetslivets grundläggande rättigheter respekteras.
  • Målsättningar och kriterier för upphandlingen är till exempel tillgänglighet, främjande av sysselsättningsmöjligheter och anständigt arbete, mänskliga rättigheter och arbetstagarens rättigheter samt SME-företagens delaktighet och den rättvisa handelns synvinkel.

Ekonomiskt ansvarsfull upphandling

  • Ekonomiskt ansvarsfull upphandling främjar en fungerande marknad och sund konkurrens samt tryggar avgiftsunderlaget för de offentliga tjänsterna. Här är det till exempel fråga om att stödja sund konkurrens, bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet och att trygga inflödet av skatter och avgifter.

På ett allmänt plan innehåller uppskattningsvis två tredjedelar av anbudsförfrågningarna i Finland  hållbarhetsaspekter och ca 40 % innehåller mer detaljerade kriterier.

Innovativ upphandling

Föremålet för en innovativ upphandling är en ny eller klart förbättrad produkt eller tjänst som ännu inte fått stor spridning.

narrow