Innovativ upphandling

Föremålet för en innovativ upphandling är en ny eller klart förbättrad produkt eller tjänst som ännu inte fått stor spridning. Innovativ upphandling kan också vara ett nytt sätt att genomföra upphandlingen eller föremålet för upphandlingen till exempel en byggentreprenad. Upphandlingskontraktet kan innehålla utveckling av en ny lösning eller pilotprojekt. Istället för färdigt specificerade genomföranden kan upphandlingen rikta sig till önskade resultat och effekter, vilket ger leverantören större frihet att föreslå alternativa lösningsmodeller.

Innovativ upphandling ger ömsesidig nytta. Genom ny teknik, nya servicemodeller och nya processer för genomförandet kan upphandlande enheten förbättra kvaliteten, produktiviteten, effekterna och hållbarheten på de offentliga tjänster som enheten ansvarar för.  Innovativ upphandling har en viktig roll i uppnåendet av de statliga och kommunala strategiska målen, såsom förbättrad kvalitet och genomslagskraft i servicen, ökad produktivitet i serviceprocesserna och minskade miljöeffekter.

För företagen innebär den innovativa upphandlingen viktiga kundreferenser vid kommersialiseringen av nya produkter och tjänster. Upphandlingen ger upphov till ökad affärsverksamhet, vilket i sin tur har effekt på sysselsättningen.

Projektet Innovativ och ansvarsfull offentlig upphandling vid Åbo universitet öppnade en dialog mellan små och medelstora företag och offentliga upphandlare och skapade förutsättningar för nya, öppna samarbetsformer. År 2013 fick tre upphandlingsteam i Egentliga Finland handledning i innovativ och ansvarsfull upphandling. I den finskspråkiga videon nedan berättar medlemmarna i teamen om de insikter de fått under handledningen. Vi får också höra Pauliina Lautiainen, Åbo stads upphandlings- och logistikdirektör, och Jorma Saariketo, upphandlingsombud, dela med sig av sina tankar kring smart upphandling.

 

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this content.