Bestallargrupper inom offentlig upphandling

Syftet med beställargrupper är att öka hållbara och innovativa upphandlingar och mer effektivt göra nya lösningar och handlingsmodeller skalbara. Målet är att den offentliga sektorn i sin verksamhetsutveckling allt oftare öppnar marknaden för nya hållbara lösningar.

 

Beställargrupper bildas mellan upphandlande enheter som har liknande upphandlings- och informationsbehov. Limmet mellan de enheterna i en beställargrupp är alltså en gemensam aktuell utmaning, och för att lösa utmaningen krävs företag som kan utveckla nya lösningar och tjänster.

Beställargruppernas verksamhet fokuserar särskilt på upphandlingarnas berednings- och planeringsskede och på att bilda nätverk som skapar mervärde. Bland beställargrupperna identifieras föregångare som är potentiella upphandlare av nya lösningar. Föregångarna erbjuds information om möjligheter till stöd för innovativ upphandling.

VEM DRAR NYTTA AV BESTÄLLARGRUPPER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING?

Arbetet med beställargrupper gynnar kommuner, städer, statliga ämbetsverk och offentligt ägda bolag som har vilja, resurser och motivation att utveckla sin verksamhet.  Lika viktigt är det att deltagaren är villig att dela sina erfarenheter med andra upphandlande enheter som står inför samma utmaning.

Samarbetet mellan beställargrupper är också till nytta för företag som utvecklar lösningar utifrån att förutse marknaden.

VARFÖR ANSLUTA SIG TILL EN BESTÄLLARGRUPP?

Det lönar sig för den upphandlande enheten att delta i arbetet med beställargrupper om

 • ni har identifierat ett behov, men inte än funnit någon lösning

 • ni behöver stöd av andra upphandlande enheter i samma situation eller en sparrare för utveckling av upphandlingen eller för beredningsskedet
 • ni vill förbättra
  • riskhanteringen
  • marknads- och teknikkompetensen
  • dialogen med företagen
 • ni vill inleda ett berednings- eller utredningsprojekt tillsammans med andra aktörer
 • ni vill vara föregångare i hållbar och innovativ upphandling.

Vad kan arbetet med beställargrupper erbjuda?

KEINOs verksamhet med beställargrupper syftar till att få fart på marknaden för tillväxtbranscherna såsom hälsoteknik, bioekonomi, ren teknik och intelligent trafik samt innovationsverksamheten utgående från efterfrågan.

I beställargrupperna ansvarar kompetenscentrumet KEINO för

 • inledningen av samarbetet, utvecklingen av handlingsmodellen och samordningen utgående från modellen
 • behövliga marknads- och teknikutredningar 
 • sparrande vid upphandlingar och facilitering av förberedande marknadsdialoger
 • stöd vid införandet av nya handlingsmodeller. 

Kompetenscentrumet KEINO stöder också informationen om de föregångarupphandlingar som faciliterats i beställargrupperna.

 Läs mer här om hur en beställargrupp fungerar.

Hur kommer jag igång?

Du kan föreslå KEINO ett tema kring vilket du önskar en beställargrupp. Skicka då ett meddelande till palvelu@hankintakeino.fi eller bekanta dig med de befintliga grupperna.