Vad är hållbar och innovativ upphandling?

Kestävät ja innovatiiviset hankintakeinot kuvitus

Hållbar och innovativ upphandling är en som leder offentliga medel till ansvarsfullt genererade tjänster, produkter eller jobb på ett nytt, innovativt sätt. Genom att skapa hållbar offentlig upphandling väljer upphandlande enheter ett miljövänligt, socialt och ekonomiskt ansvarigt alternativ. 

Med hjälp av ansvarsfull och innovativ offentlig upphandling kan man producera högklassiga tjänster till ett konkurrenskraftigt pris. Samtidigt fungerar de som ett sätt att möta den offentliga sektorns samhälleliga mål. Sådana är bland annat klimat- och resurseffektivitetsmålen, social jämställdhet och balans i den offentliga sektorns ekonomi.

Detta kommer att främja marknaden för miljövänliga och ansvarsfulla produkter. Hållbarhetshänsyn beaktas vid utformningen av kontraktet genom att fastställa hållbarhetskriterier för de olika faserna i upphandlingsprocessen. Hållbara förvärv leder hela försörjningskedjan till en mer ansvarsfull riktning och främjar spridningen av god praxis.

Innovativ offentlig upphandling kan exempelvis vara en ny teknikbaserad produkt, en ny typ av tjänsteimplementering eller ett nytt byggprojekt. Innovativ offentlig upphandling möjliggör nya lösningar för att komma in på marknaden. En innovativ lösning kan hjälpa den offentliga sektorn att minska sin miljöpåverkan, till exempel koldioxidutsläpp. För en produkt eller tjänsteleverantör tillhandahåller upphandlingen en kundreferens och möjliggör vidareutveckling av kompetens och teknik. En innovativ lösning är ett motiverat val för den upphandlande enheten eftersom det bidrar till att förbättra kvaliteten, kostnadseffektiviteten, effektiviteten och hållbarheten hos de offentliga tjänsterna. De största möjligheterna till nyskapande och hållbar upphandling finns bäst i var den offentliga sektorns utvecklingsbehov och samhällsutmaningar, liksom företagets kunnande och tekniska möjligheter är uppfyllda.