Ledning och utveckling av offentlig upphandling

Genom strategisk ledning av upphandlingen kan man stödja genomförandet av organisationens mål. Det förutsätter goda kunskaper om organisationens upphandlingsverksamhet och dess nuläge samt om olika alternativ, möjligheter och beprövad ny god praxis.

Vem drar nytta av strategisk ledning av upphandling?

Kommuner, samkommuner, statliga ämbetsverk, universitet, församlingar och de som deltar i landskapsberedningen.  Inom främjandet av innovationsvänliga strategier de upphandlande enheter som är viktiga särskilt med tanke på vårdreformen, stora städer samt föregångare inom mobilitet och digitalisering av trafiken.  

Varför behövs strategisk ledning av upphandling?

Om ledningsbehoven och/eller utmaningarna nedan motsvarar din situation, kan strategisk ledning av upphandling vara till stöd för dig.

  • Gestalta nuläget inom hållbar och innovativ upphandling som helhet
  • Förutseende planering av offentlig upphandling
  • Utarbetande av strategiska riktlinjer för upphandling
  • Uppställning av mål för utveckling av upphandlingarna så att de ska vara hållbara och
  • innovativa
  • Utarbetande av färdplaner för upphandling.

Vilka verktyg erbjuder kompetenscentrumet

Information

Kompetenscentrumet KEINO tränar och sparrar ledningen vid upphandlande enheter i att ställa upp strategiska mål och hjälper upphandlande enheter att utarbeta ansvarsfulla och innovationsvänliga strategier. För ledningen av upphandlande enheter av olika slag (inkl. den politiska och operativa ledningen) erbjuds utbildningspaket.

Råd

Kompetenscentrumet KEINO ger råd om att utarbeta en färdplan för dem som ännu inte har en och hjälper de upphandlande enheter som redan utarbetat en färdplan att vidareutveckla den.

Verktyg

Kompetenscentrumet KEINO ger ledningen och de operativa aktörerna vid upphandlande enheter verktyg (bl.a. standarden ISO 20400:2017) för verkställande av de strategiska målen och genomförande av hållbara och innovativa upphandlingar.

Målet för KEINO är att så många upphandlande enheter som möjligt i kommun-, upphandlings- eller näringsstrategin eller i ett motsvarande program förbinder sig till upphandlingsstrategiska mål med syfte att genomföra hållbara och innovativa upphandlingar och därigenom uppnå verklig genomslagskraft.

Hur kommer jag igång?

Kontakta oss på palvelu@hankintakeino.fi, och berätta vad du har för behov och mål. Den av våra sakkunniga som kan hjälpa dig bäst tar sedan kontakt med dig per e-post eller telefon. Därefter funderar vi ut följande steg tillsammans.