Nykytila-analyysi

Hankintatoiminnalla viitataan kaikkeen hankintoihin liittyvään toimintaan organisaatiossa, esimerkiksi hankintojen suunnitteluun, toteutukseen ja sopimushallintaan. Hankintatoiminnan nykytila-analyysi voidaan tehdä esimerkiksi järjestämällä työpaja tai haastattelemalla hankintatehtävissä toimivia asiantuntijoita, johtajia ja sidosryhmien edustajia sekä käyttämällä hyväksi olemassa olevia hankintojen raportteja ja kuluanalyysejä eli spend-analyysejä.

Nykytilan kartoituksessa selvitetään muun muassa tietoja hankintatoiminnan organisoimisesta ja ohjeistuksesta, hankintaosaamisesta ja resursseista sekä hankintaprosessin eri vaiheiden toteuttamisesta. Lisäksi kerätään tietoja hankintojen kohteista ja toimittajista, hankintoihin käytetyistä euroista sekä kilpailutusten, tilausten ja laskujen lukumääristä.

Suuremman hankintaorganisaation nykytilan selvittämiseen voidaan kytkeä myös niin sanotun maturiteettianalyysin tekeminen jollakin kyselytyökalulla. Tällöin kysymykset ja vastaukset saadaan käsiteltyä ja analysoitua kootusti.

Hankintatoiminnasta voidaan tehdä osana nykytilan selvitystä SWOT-analyysi, jossa tunnistetaan organisaation hankintatoiminnan vahvuuksia ja heikkouksia. SWOT-analyysissa kartoitetaan myös ulkoisesta toimintaympäristöstä hankintatoimintaan kohdistuvia uhkia tai mahdollisuuksia, jotka on syytä ottaa huomioon hankintastrategiaa laadittaessa.