Analyysityökaluja

Hankintatoimen analysointi 

Hankintatutka | Hansel 

Hankintatutka-palvelussa voidaan mitata itsearvioinnin ja raportoinnin avulla hankintayksiköiden hankintatoimen kyvykkyyttä eli maturiteettia. Työväline auttaa organisaatiota tunnistamaan keskeiset kehittämiskohteet sekä arvioimaan hankintatoimen hyviä käytäntöjä eri sidosryhmien näkökulmista ja suhteessa muihin organisaatioihin. “Hankintatutkailu” tapahtuu täyttämällä palvelussa kysely, jonka tulosten perusteella organisaation maturiteetin taso määrittyy. Vastaajina voivat olla hankinta-ammattilaisten lisäksi myös muut organisaation asiantuntijat ja johto. Kyselystä on kaksi versiota: lyhyt, yleiskuvan antava maturiteetin arviointi sekä pitempi, perusteellinen maturiteetin arviointi. Palvelu on ilmaisena ratkaisuna koko julkisen sektorin käytössä ja sen avulla mitataan kansallisen Hankinta-Suomen hankintastrategian  kannalta keskeisiä asioita.  

Best in Class Hankinta | Logy ry (MAKSULLINEN)  

Hankinnan kehittämisen työkalu LOGY Best in Class Hankinta sisältää itsearvioinnin, jonka tuloksena syntyvä raportti antaa kuvauksen organisaation omasta hankintatoimen tilasta. Työkalu mahdollistaa vertailun saman toimialan ja kokoluokan toimijoihin sekä itse asetettuun tavoitetasoon. Vertailuaineisto julkisen sektorin osalta on pienempi kuin julkisomisteisissa, maksuttomissa työkaluissa. Työkalu priorisoi asioita organisaation hankintatoimen kehittämiseksi.  

Hankintojen analysointi 

Tutkihankintoja.fi | Hansel 

Tutkihankintoja.fi on valtion ja kuntien avoimeen ostolaskuaineistojen julkaisuun perustuva sivusto. Kyseessä on helppokäyttöinen, kaikille avoin verkkopalvelu, joka mahdollistaa verorahoilla tehtyjen hankintojen tarkastelun eri näkökulmista. Sivusto julkaistiin syyskuussa 2017 ja silloin mukana olivat valtion tiedot. Ensimmäisten kaupunkien mukaantulo laajentaa hallinnon avoimuutta entisestään.

Handata.fi | Suomen yrittäjät 

Handata-verkkopalvelu on avoimiin ostolaskuaineistoihin, tilastokeskuksen aineistoihin ja Hilma-tietoihin perustuva hankintadatapalvelu, jonta kautta organisaation on mahdollista julkaista ostolaskuaineistonsa. Palvelu on avoin kaikille kirjautuneille käyttäjille ja tarjoaa kaikkien kuntien osalta Tilastokeskuksen datan ja sellaisten kuntien osalta tarkemman ostolaskudatan, jotka ovat ostolaskudatansa julkisesti julkaisseet. Data on valtakunnallisesti kattavampaa, mutta yksittäisten hankintayksiköiden hankintakategorioiden osalta yleisemmällä tasolla kuin Hankintapulssi- ja Tutkihankintoja.fi -palveluissa. 

Hankintapulssi | Hansel  

Hankintapulssi on hankintojen analysointijärjestelmä ostolaskudatan analysointiin. Hankintapulssissa hankintojen analysointiin hyödynnetään koko julkisen sektorin yhteistä kategoriamallia, mikä mahdollistaa myös ostolaskuaineistoon perustuvan  vähähiilisyysraportoinnin järjestelmässä. Suomen ympäristökeskuksen päästökertoimiin pohjautuvan vähähiilisyysraportoinnin avulla organisaatio voi tunnistaa, mistä tuoteryhmistä aiheutuu eniten laskennallisia päästöjä ja kohdentaa vähennystoimenpiteitä ensisijaisesti näihin hankintoihin. Hankintapulssin raportointia kehitetään myös organisaatiokohtaisten Hilma- ja Cloudia-tietojen raportointiin vuonna 2020 käynnistyneen KEINO-akatemian lukukauden myötä. Hankintapulssia voivat käyttää kaikki julkisen sektorin toimijat. 

Toimittajien ja toimitusketjun arvioinnin työkaluja 

Payment by Results | Oak Foundation 

Tulosperusteisuuden arviointiin tarkoitettu verkkokyselytyökalu. Kysely sisältää 10 kohtaa, jotka läpikäymällä voi hahmotella, kannattaako/voiko hankinnasta tehdä tulosperusteisen. 

Upright impact model | The Upring Project (OSIN MAKSULLINEN) 

Hakukone, joka perustuu tieteellisten tutkimusten datamassaan ja arvioi, mitä resursseja yritys käyttää ja millaisia sosiaalisia, ympäristöllisiä ja muita vaikutuksia sen lopputuotteilla on. 

Best in Class Toimitusketju | Logy ry (MAKSULLINEN) 

Verkkokyselytyökalu, jonka avulla kartoitetaan avainhenkilöiden näkemykset nykytilasta, kerätään yhteen toimitusketjun ja talouden keskeiset tunnusluvut sekä analysoidaan toimitusketjun hallinnan nykytilan kehityskohteet, vahvuudet ja mittarit 

Yritysvastuun itsearviointityökalu | FIBS ry

Työkalu yrityksille itselleen oman tilannekuvansa hahmottamiseen vastuullistoiminnan nykytasosta. Työkalu koostuu kyselystä, joka kattaa kattaa viisi osa-aluetta (yritysvastuun merkitys ja tärkeys, strateginen asema, resursointi ja integrointi, toimenpiteet sekä seuranta, tulokset ja vaikutukset).