Hankintoja ohjaavan strategian vaikuttavuuden mittarit

Hankintojen strategisissa linjauksissa määritellään, miten hankinnoilla tuetaan organisaation tavoitteita. Organisaation strategiassa voidaan esimerkiksi linjata ekologinen kestävyys toiminnan tavoitteeksi, jolloin tämän tulisi näkyä myös organisaation toteuttamissa hankinnoissa. Mistä organisaatio sitten tietää, jos ja milloin nuo tavoitteet on saavutettu? 

Yksittäiset organisaatiot ja hankintayksiköt voivat hyödyntää Suomen kansallisen tason hankintojen strategiassa laadittuja vaikuttavuuden kokonaismallia ja mittareita säännöllisen arvioinnin ja seurannan sisällyttämiseksi osaksi organisaation systemaattista ohjausta ja johtamista. 

Kansallisen hankintojen strategian vaikuttavuuden arvioinnin kokonaismalli tarjoaa kehikon, jonka kautta organisaatiot voivat itse arvioida toteuttamaansa muutosta ja ohjata hankintojensa vaikuttavuutta. Kansallinen hankintastrategia esittää kahdeksan tahtotilaa ja 25 niitä konkretisoivaa tavoitetta. Tavoitteiden toteutumisen eli strategian vaikuttavuuden seuraamiseksi on määritelty 27 mittaria. Mittareiden avulla todennetaan strategian avulla aikaansaatu muutos ja tehdään näkyväksi onnistumiset ja vaikuttavuus lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.  

Kaaviokuva vaikuttavuuden arvioinnin kokonaismallista
Vaikuttavuuden arvioinnin kokonaismalli

Osa mittareista sopii suoraan organisaation muutoksen ja hankinnoilla saavutettujen vaikutusten todentamisen työvälineiksi. Osa puolestaan osoittaa kehittämisen kohteita ja suuntaa, johon yksittäisen hankintayksikön kannattaa panostaa tavoitteiden edistämiseksi.   

Hankintojen strategisen johtamisen mittarit

Kehittämisen kohteita osoittavia mittareita ovat erityisesti organisaatioita hankintojen strategiseen johtamiseen kannustavat mittarit, kuten hankintastrategian tai hankintojen strategisten linjausten ja hankintojen operatiivisen toteuttamissuunnitelman laatineiden hankintayksiköiden osuus tai vaikuttavuustavoitteiden järjestelmällistä seurantaa toteuttavien organisaatioiden osuus. 

Hankintataitojen, tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden mittarit

Hankintataitojen tason seurantaan kehitettävän työkalun avulla myös yksittäiset hankintayksiköt voivat seurata oman osaamisensa kehityksen tasoa. Tiedolla johtamisen ja vaikuttavuuden kehittämiseen kannustavia mittareita kannattaa hyödyntää oman toiminnan säännöllisessä seurannassa: hyödynnetäänkö organisaatiossa hankintoihin liittyviä data-alustoja ja kansallisesti tarjolla olevia sähköisiä työkaluja, toteutetaanko organisaatiossa vaikuttavuusperusteisia hankintoja ja seurataanko organisaatiossa järjestelmällisesti hankintojen laatua ja vaikutuksia. 

Toimivan hankintaprosessin ja innovaatioiden mittarit 

Julkaistujen tietopyyntöjen ja markkinavuoropuhelukutsujen osuuden seuranta, hankintasuunnitelmien ja kilpailutuskalentereiden säännöllinen hyödyntäminen, tarjousten määrän kehityksen ja kilpailutuksiin osallistuvien ja voittaneiden yritysten profiilin seuranta sekä innovaationäkökulmien huomioinnin ja palvelunkäyttäjien osallistamisen seuranta antavat organisaatiolle tietoa toimivien ja laadukkaiden hankintojen osallistavasta toteuttamisesta ja markkinoiden elinvoimaisuuden sekä innovaatioiden edistämisestä. 

Taloudellisen kestävyyden mittarit

Taloudellisen kestävyyden edistämiseksi organisaatioita kannustetaan esimerkiksi ottamaan käyttöön kehitteillä oleva rikosrekisteriotteiden tarkastamista tukeva teknologia, ja toteuttamaan hankintoja suunnitelmallisesti elinkaari- ja vaikuttavuuslaskelmia hyödyntäen erityisesti suurissa ja pitkäikäisissä hankinnoissa ja niiden kustannustehokkuuden arvioinnissa. 

Sosiaalisen kestävyyden mittarit

Sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi organisaatiot voivat seurata työllistymisehtoa hyödyntävien hankintojen määrän ja osuuden kehitystä sekä näiden pohjalta syntyneiden työ- ja oppisopimuspaikkojen määrää. Lisäksi ihmisoikeusriskien ja perusoikeuksien arviointi hankinnoissa on oleellista, kuten myös yhteisen kansallisesti kehitettävän Code of Conduct (CoC)-mallin käyttöönotto. 

Ekologisen kestävyyden mittarit

Suomen hiilineutraalisuustavoitteita 2035 ja Suomen kiertotalouden tiekartan toteuttamista edistävillä hankinnoilla, hankintojen avulla tapahtuvan kasvihuonepäästöjen vähentämisellä ja luomuruoan lisäämisellä ruokapalveluhankinnoissa edistetään ekologisen kestävyyden toteutumista, kun organisaation oma seuranta ja arviointi ohjaavat huomioimaan kyseisiä näkökohtia hankintojen toteutuksessa.