Hankintaluotsi

Hankintaluotsi-palvelu on koko julkiselle sektorille maksuton hankintojen strategisen suunnittelun apuväline. Hankintaorganisaatio voi palvelulla osallistaa johtoaan tai eri sidosryhmiään hankintalinjausten arviointiin tai hankintatoimenpiteiden ideointiin. Hankintaluotsi sisältää vaiheittaisia monivalintakyselyitä sekä visuaalisia raportteja kyselyiden tuloksista. Kyselyt ohjaavat hankintayksiköiden tavoitteiden asettamista, niiden sisällyttämistä tekeillä olevaan tarjouspyyntöön ja lopuksi arvioimaan tavoitteiden toteutumista hankinnan elinkaaren aikana.

Hankintaluotsi-palvelun kolme osa-aluetta

1) Organisaation hankintatoiminnan tavoitteet

Ensiksi määritellään hankintatoiminnan tavoitteet ja luodaan toimintasuunnitelma niiden edistämiseksi. Hankintatavoitteet voivat liittyä yleisiin prosessitavoitteisiin, kuten hankintataitojen tai strategisen johtamisen kehittämiseen.

2) Yksittäisten hankintojen tavoitteet ja toimenpiteet

Seuraavaksi tavoitteet viedään yksittäisten hankintojen tasolle ja suunnitellaan toimenpiteet. Hankintakohtaiset tavoitteet näkyvät yksittäisissä hankinnoissa esimerkiksi asetettavien valintakriteerien tai sopimuskaudella tehtävien toimenpiteiden muodossa. 

3) Yksittäisten hankintojen arviointi

Lopuksi arvioidaan tavoitteiden saavuttamisen onnistuminen.

Hankintaluotsissa luodaan siis sähköinen hankintojen toteutussuunnitelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen, jonka kautta strategiset hankinnat ja hankintatavoitteet voidaan toiminnallistaa. Yksittäisen hankinnan suunniteltuja toimenpiteitä ja toteutuneita toimenpiteitä voidaan myös arvioida työvälineen avulla jälkikäteen ja parhaimpia hankintatapauksia on mahdollisuus jakaa esimerkkeinä muiden organisaatioiden hyödynnettäväksi.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Hankintaluotsin käyttäminen on maksutonta ja se on koko julkisen sektorin käytettävissä. Palvelu on kehitetty tukemaan julkisia hankintayksiköitä Hankinta-Suomen kansallisen hankintastrategian tavoitteiden saavuttamisessa.  Hankintaluotsissa hyödynnetään julkisten API-rajapintojen avulla saatavaa tietoa. Työkalua pilotoitiin hankintojen vaikuttavuuden koulutusohjelmassa, KEINO-akatemiassa.

Hankintaluotsi Hilmassa

Lisää hankintaluotsista Hanselin sivuilta