Strategisten linjausten tasot

Organisaatiossa voi olla eri tasoilla olevia strategisia linjauksia. Organisaation strategia määrittää, miten resurssit ja toiminnan painopisteet jaetaan organisaation eri osien kesken. Hankintoja ohjaava strategia on voitu kirjoittaa osaksi organisaation strategiaa – tai se voi olla oma asiakirjansa. Hankintoja ohjaavat strategisen linjaukset määrittävät, miten organisaatio johtaa ja kehittää hankintojen kokonaisuuden toteutusta muut strategiat ja tavoitteet huomioon ottaen. Se sisältää ylätasolla hankintatoiminnan periaatteet ja yleiset linjaukset, kuten esimerkiksi sen, minkälaiset asiat tuotetaan lähtökohtaisesti itse, ja mitä taas ostetaan ulkoa.

Joissakin organisaatioissa hankintojen kokonaisuus on jaettu tietyiksi tuote- tai palveluryhmiksi. Esimerkiksi valtiolla hankinnat on jaoteltu kymmeneen kategoriaan (lisätietoa valtion hankintakategorioista voi lukea esimerkiksi Valtion hankintakäsikirjan luvusta 4.7. Hankintojen kategorisointi). Erilliset kategoriastrategiat määräävät, miten näissä hankintakokonaisuuksissa saavutetaan organisaation ylemmissä strategioissa määritetyt tavoitteet, sekä miten näiden hankintojen toteutus, seuranta ja mittaaminen on järjestetty. Kategoriastrategioiden laatimista voidaan myös kutsua hankintojen johtamisen tai toiminnallistamisen taktiseksi tasoksi.

Yksittäisen hankinnan toteutusta varten voidaan myös luoda omat hankinnan tavoitteet, joissa määritetään tämän hankinnan tai hankintakokonaisuuden tavoiteltu vaikutus tai vaikuttavuus, resurssit ja toimenpiteet. Tämä on erilaisista strategisista linjauksista käytännönläheisin ja ohjaa yksittäisen kilpailuttamisen ja sopimuksen hallinnassa asiantuntijaa. Yksittäisten hankintojen tavoitteiden laatiminen onkin hankintojen johtamisen ja toiminnallistamisen operatiivisen tason asia.