Julkisten hankintojen tilaajaryhmät

Tilaajaryhmä on julkisista hankkijoista koostuva väliaikainen ryhmittymä, joka muodostuu yhteisten hankintatarpeiden ympärille. Toiminta keskittyy erityisesti hankintojen valmistelu- ja suunnitteluprosessin kehittämiseen, mikä voi konkretisoitua esimerkiksi yhteisten ennakoivien markkinavuoropuheluiden toteuttamisena tai erilaisten työkalujen luomisena. Tilaajaryhmissä hankintayksiköt voivat kehittää malleja ja kokeilualustoja myös yhdessä tutkimusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän kanssa.  

Keskeinen osa tilaajaryhmätoimintaa on hankinta-asiantuntijoiden ja -yksiköiden välisen yhteistyön ja vertaistuen lisääminen, minkä avulla vauhditetaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen leviämistä sekä uusien ratkaisujen ja toimintamallien tehokkaampaa skaalautumista. Pyrkimyksenä on viestiä markkinoille aito näkemys julkisten hankintayksiköiden tahtotilasta ja tarpeista ja hyödyntää yhteistyön myötä kasvanutta kysyntävolyymia. Julkinen sektori voi toimia merkittävänä markkinoiden avaajana uusille ratkaisuille ja tilaajaryhmistä tunnistetaan toimijoita, jotka ovat näiden ratkaisujen potentiaalisia edelläkävijäasiakkaita.   

Keille julkisten hankintojen tilaajaryhmästä on etua? 

Hankintayksiköille, joilla on tahto, resurssit ja motivaatio kehittää toimintaansa ja omaksua uusia toimintamalleja tilaajaosaamisen tasosta riippumatta. Liiketoimintaekosysteemeille ja verkostoille, jotka kehittävät ratkaisuja markkinoita ennakoiden.  

Miksi liittyä tilaajaryhmään?

Mikäli alla olevat tarpeet vastaavat omiasi, voit hyötyä tilaajaryhmätoiminnasta.  

  • Olet tunnistanut tietyn tarpeen, mutta ratkaisumallista ei ole vielä tietoa (esim. kasvualustat, biotalous, puhtaat ratkaisut ja älykäs liikenne) 

  • Tarvitset asiantuntija-apua hankinnan valmisteluvaiheessa 

  • Kaipaat muiden hankkijoiden vertaistukea ja kokemuksia esimerkiksi seuraavista: 

  • riskienhallinnan työkalut 

  • markkinakartoituksen tekeminen 

  • markkinavuoropuhelun toteuttaminen 

  • Koet hyötyväsi tiiviimmästä yhteistyöstä ja kumppanuuksien muodostamisesta muiden hankintayksiköiden kanssa 

  • Haluat aloittaa tutkimus- tai selvityshankkeen tietystä aiheesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa  

  • Olet/ haluat olla kestävien ja innovatiivisten hankintojen edelläkävijä ja haluat vauhdittaa myös muiden osaamista   

Mitä keinoja osaamiskeskus tarjoaa? 

Yhteistyömahdollisuudet ja niiden koordinointi  

KEINO-osaamiskeskus vastaa yhteistyön käynnistämisen koordinoinnista, tarvittavista taustaselvityksistä ja yhteisen toimintamallin kehitysprosessin sekä markkinavuoropuhelun fasilitoimisesta. 

Toimintamallit 

KEINO-osaamiskeskus edistää hankkijoiden uusien hankintamallien käyttöönottoa ja osaamisen kehittymistä.  

Tuki hankinnan valmisteluvaiheessa  

Tilaajaryhmään osallistuville hankintayksiköille KEINO tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana.  

KEINOn tilaajaryhmätoiminnan tavoitteena on kiihdyttää kasvualojen kuten terveysteknologian, biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen sekä älykkään liikenteen markkinoita ja innovaatiotoimintaa kysyntälähtöisesti.  

Lue täältä, miten tilaajaryhmä toimii. 

Miten pääset alkuun? 

Voit ehdottaa KEINOlle kiinnostuksesi tiettyä teemaa kohtaan, josta toivoisit tilaajaryhmän muodostamista. Tee näin lähettämällä viestisi osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi 

Onko sinulla toiveita tietystä tilaajaryhmätoiminnan aiheesta?

Lähetä toiveesi ja ideasi meille osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi