Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Kannettava tietokone pöydällä

Kokoamme tänne suosittuja kysymyksiä ja niiden vastauksia sitä mukaan, kun niitä saamme. Onko sinulla jotain kysyttävää toimintaamme liittyen, minkä vastauksesta voisi olla muillekin hyötyä? Lähetä kysymyksesi meille osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi otsikolla UKK.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä julkisista hankinnoista

Usein kysyttyjä kysymyksiä KEINO-osaamiskeskuksesta

 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä julkisista hankinnoista

 

ELINTARVIKKEET JA RUOKAPALVELUT

Miten elintarvikehankinnoissa voidaan huomioida kotimaisuus, korkea laatu ja kokonaistaloudellinen kestävyys?

EU:n hankintadirektiivin ja hankintalain (1397/2016) mukaan kotimaisuutta ei voi pitää julkisissa hankinnoissa kilpailutuskriteerinä. Toisaalta esimerkiksi eläinten hyvinvointia ja ruoan tuoreutta koskevilla kriteereillä on mahdollisuus lisätä lähellä tuotetun ruoan osuutta ja näin vaikuttaa positiivisesti aluetalouteen. Erilaisten sertifiointien/laatujärjestelmien kriteerien kautta voidaan varmistua laadullisista tekijöistä.

Ohjeita ja suosituksia elintarvikehankinnoissa käytettävistä kriteereistä ja vaatimuksista löytyy Motivan tekemästä vastuullisten elintarvikehankintojen oppaasta.  Motivan verkkosivuilla opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi.

Lisäksi KEINOn verkkosivujen hankintaesimerkeistä voi hakea inspiraatiota vastuullisiin elintarvikehankintoihin:

Miten ympäristökriteerit, vähähiilisyys ja vastuullisuus voidaan huomioida ruokapalveluhankinnoissa?

Ruokapalveluhankinnoissa ateriatarjonnalla, reseptikehityksellä ja ruokalistasuunnittelulla sekä näitä tukevilla vastuullisilla elintarvikehankinnoilla vaikutetaan ruokailun hiilijalanjälkeen, ehkäistään ruokahävikkiä ja edistetään samalla kestävää ruoantuotantoa.

Maa- ja metsätalousministeriön hankintaoppaassa kuvataan kattavasti millaisia asioita ruokapalveluiden hankinnoissa voi huomioida hiilijalanjäljen ja muun ympäristökuormituksen pienentämiseksi sekä kestävyyden näkökulmasta. Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla.

Ohjeita ja suosituksia elintarvikehankinnoissa käytettävistä kriteereistä ja vaatimuksista löytyy Motivan tekemästä vastuullisten elintarvikehankintojen oppaasta. Motivan verkkosivuilla opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi.

KEINOn verkkosivujen hankintaesimerkeistä voi hakea inspiraatiota vastuullisiin ruokapalveluhankintoihin:

Miten yhdistelmätuotteissa voidaan päätellä mitä tasoa elintarvikekriteereistä tulisi soveltaa, kun esimerkiksi jatkojalosteissa, kuten kakut, osa vaatimuksista täyttyy edelläkävijän ja osa perustason mukaan?

Koska yhdistelmätuotteissa, esimerkiksi kakuissa, on hankala selvittää täyttääkö tuote kananmunien, maitotuotteiden, viljojen, kasvirasvojen tms. osalta perus- tai edelläkävijätason vastuullisuuskriteerit, on suositeltavaa, että tilaaja edellyttäisi näitä tietoja tuotteessa vain yhden tai kahden pääraaka-aineen osalta. Näin voidaan keskittyä tuotteen kannalta merkittäviin ympäristönäkökohtiin eikä tiedonkeruu alihankintaketjusta muodostu ylitsepääsemättömän työlääksi.

Elintarvikkeiden hankintakriteerit on suunniteltu käytettäväksi siten, että tilaajaorganisaatio pohtii omien vastuullisuustavoitteidensa näkökulmasta keskeiset asiat, joiden vastuullisuuden toteutumiseen organisaatiossa halutaan panostaa. Ajatuksena on valita volyymiltaan suurimmat ja vaikuttavimmat tuoteryhmät ja niille soveltuvat kriteerit, ei sisällyttää jokaista kriteeriä yhteen tarjouspyyntöön. Markkinavuoropuhelu toimittajien kanssa on tärkeää, jotta selviää, minkä kriteerien täyttäminen on toimittajille mahdollista.

Ohjeita ja suosituksia elintarvikehankinnoissa käytettävistä kriteereistä ja vaatimuksista löytyy Motivan tekemästä vastuullisten elintarvikehankintojen oppaasta. Motivan verkkosivuilla opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi.

ENERGIAN JA SÄHKÖN HANKINTA

Olemme kilpailuttamassa pian sähkön. Miten toimimme, jos haluamme varmistua, että ostamamme sähkö on uusiutuvaa ja kestävästi tuotettua?  

Hankkimalla uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä voidaan pienentää käytettävän sähkön ilmastovaikutuksia, ja tukea ei-fossiilisen energian tuotantoa. Sähkölle voidaan myöntää alkuperätakuu, mikäli se on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä tai ydinvoimalla. Sähkön ja alkuperätakuut voi ostaa yhdessä sähkönmyyjältä tai erilliseltä palveluntarjoajalta. Alkuperätakuut on mahdollista hankkia koko kulutukselle tai vain osalle. Esimerkiksi voimassa olevaan sähkösopimukseen tai puitesopimukseen voi ostaa erikseen alkuperätakuut sähkönkulutusta vastaavalle määrälle tai osalle kulutusta joko sähkönmyyjältä tai erilliseltä palveluntarjoajalta. Lisätietoa alkuperätakuista Motivan verkkosivuilla.

Alkuperätakuiden lisäksi voidaan asettaa myös muita kriteereitä toimittajille koskien esimerkiksi tiettyä tuotantomuotoa tai ympäristömerkintää. Organisaatio voi vaatia esimerkiksi, että heille tarjottu sähkö täyttää tietyt kestävyyskriteerit, jonka todentaminen onnistuu ja kriteerit täyttyvät tarjoamalla EKOenergia-merkittyä sähköä. Tässä tulee hyväksyä myös muut todentamiskeinot. EKOenergian verkkosivuilla lisätietoa EKOenergia-merkistä.

KEINOn verkkosivuilla voi tutustua hankintaesimerkkiin Alkuperätakuiden hankinta sähkölle – Case HUS.

 

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN                     

Millaisia vähähiilisyys-/ympäristökriteerejä ajoneuvohankinnoissa tulisi huomioida?

Elokuussa 2021 voimaan tulleen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuslain (740/2021, korvaa lain 2011/1509) mukaan julkisten hankintayksiköiden on ajoneuvohankinnoissaan huomioitava hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys siten, että tietyn osuuden hankinnoista on oltava ns. puhtaita ajoneuvoja. Puhtaan ajoneuvon määritelmä vaihtelee ajoneuvoluokittain. Uusi laki asettaa vaatimuksia vain puhtaiden ajoneuvojen vähimmäisosuuksille, ja ajoneuvohankintojen (ajoneuvon osto, vuokraus, leasing tai osamaksukauppa) osalta lakia sovelletaan vain hankintalain EU-kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Ympäristövaatimusten asettaminen myös muihin hankintoihin on kuitenkin erittäin suositeltavaa.

Kuntaliiton yleiskirjeessä kuvataan lain keskeinen sisältö ja uudet vaatimukset kuntasektorin näkökulmasta, sekä miten uusia vaatimuksia voidaan huomioida hankintamenettelyissä. Kuntaliiton verkkosivuilla yleiskirje 13/2021 – Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (”laki puhtaista ajoneuvoista”).

Ohjeita ja suosituksia energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien ajoneuvojen hankkimiseksi löytyy Motivan tekemästä henkilö- ja pakettiautojen hankintaohjeesta. Motivan verkkosivuilla henkilö- ja pakettiautot – ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa.

Esimerkkinä miten CO2-raja-arvoilla ja Euro-luokilla voidaan ohjata ajoneuvohankintoja, voi tutustua Helsingin kaupungin kriteereihin. Helsingin kaupungin verkkosivuilla Helsingin kaupungin ajoneuvo- ja kuljetuspalveluhankintoja ohjaavat kriteerit (pdf). 
 

Millaisia vähähiilisyys-/ympäristökriteerejä kuljetuspalveluiden hankinnoissa tulisi huomioida?

Elokuussa 2021 voimaan tulleen ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuslain (740/2021, korvaa lain 2011/1509) mukaan julkisten hankintayksiköiden on kuljetuspalveluhankinnoissaan huomioitava hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys siten että tietyn osuuden hankinnoista on oltava ns. puhtaita ajoneuvoja. Puhtaan ajoneuvon määritelmä vaihtelee ajoneuvoluokittain. Uusi laki asettaa vaatimuksia vain puhtaiden ajoneuvojen vähimmäisosuuksille, ja esimerkiksi palveluhankinnoissa lakia sovelletaan vain tiettyihin yhteisen hankintanimikkeistön (CPV) nimikkeisiin. Ympäristövaatimusten asettaminen myös muihin hankintoihin on kuitenkin erittäin suositeltavaa.

Kuntaliiton yleiskirjeessä kuvataan lain keskeinen sisältö ja uudet vaatimukset kuntasektorin näkökulmasta, sekä miten uusia vaatimuksia voidaan huomioida hankintamenettelyissä. Kuntaliiton verkkosivuilla yleiskirje 13/2021 – Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (”laki puhtaista ajoneuvoista”).

Ohjeita ja suosituksia energiatehokkaampien ja vähäpäästöisempien henkilö- ja tavarankuljetuspalveluiden hankkimiseksi löytyy Motivan tekemistä hankintaohjeista: Motivan verkkosivuilla Henkilökuljetukset – ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa sekä Opas tavarankuljetuspalveluiden hankintaan – suosituksia vaatimuksiksi ja vertailukriteereiksi.
 

LAITTEET, KALUSTEET JA VÄLINEET

Miten vastuullisuuden voi huomioida ICT-hankinnoissa?

Kiertotalouden edistämiseksi ja elektroniikkajätteen vähentämiseksi voidaan hankkia käytettyjä laitteita, liisata laitteet tai hankkimalla laitteet palveluna. Laitteissa voidaan edellyttää kierrätettyjä osia/komponentteja, mahdollisimman pitkiä takuuaikoja, saatavilla olevaa korjauspalvelua ja päivityksiä. Lisäksi voidaan vaatia, että laitteet ja komponentit päätyvät hyötykäyttöön ja ne kierrätetään asianmukaisesti. Energiankulutusta voidaan vähentää asettamalla vaatimus esimerkiksi tietystä energiatehokkuusluokasta laitteille. ICT-laitteiden elinkaaren aikana käytetään paljon kemiallisia aineita, joilla voi olla vakavia terveys- ja ympäristöhaittoja. Tilaaja voi asettaa vaatimuksia haitallisten aineiden vähentämiselle tuotantoketjussa.

Tarkempia vinkkejä ICT-laitteiden ympäristökriteereiden asettamiseen löytyy Motivan hankintaohjeista. Motivan verkkosivuilla hankintaohjeet monitoimilaitteille, kopiokoneille ja tulostimille sekä tietokoneille ja näytöille.

Sosiaaliseen vastuullisuuteen voidaan vaikuttaa vaatimalla toimittajalta vastuullisuusselvitystä tai asettamalla toimittajaa koskevia soveltuvuusehtoja. Hanselin verkkosivuilla löytyy esimerkki Hanselin elektroniikkahankinnoissa toimittajilleen käyttämästä Code of Conduct – vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet -vaatimuksesta (pdf).

KEINOn verkkosivuilla voi tutustua hankintaesimerkkiin Vastuullinen laitehankinta, uusiolaitteita yläkoululaisille – Case Forssa.

Lisätietoa kestävistä ICT-hankinnoista:

RAKENTAMINEN, KIINTEISTÖT JA KUNNOSSAPITO

Miten hankinnalla voi vaikuttaa hankkeen toteutumiseen puurakennuksena?

Hankinta voidaan lähteä tekemään jo lähtökohtaisesti puurakennuksena. Lisäksi hankinnan vertailuperusteissa voidaan huomioida ympäristönäkökohdat.

Lisätietoa puurakentamisesta:

Miten korjausrakentamisen hankinnassa voidaan huomioida kestävyysnäkökohtia? Onko korjausrakentamisen hankinnoista hyviä esimerkkejä tai sovellettavia kriteereitä?

Joutsenmerkin julkaisemat korjausrakentamisen kriteerit ovat sovellettavissa korjausrakentamisen hankintojen valmistelussa. Korjausrakentamisen kriteereihin sisältyvät asuintalot, päiväkodit, koulut ja toimistorakennukset. Kriteerit ja lisätietoa Joutsenmerkitystä korjausrakentamista löytyy Joutsenmerkin verkkosivuilta.

Julkinen hankkija voi hyödyntää hankinnan suunnittelussa ympäristöministeriön purku- ja korjaushankkeille tarkoitettuja kriteerejä. Ympäristöministeriön verkkosivuilla purkaa vai korjata – hiilijalanjälkivaikutukset, elinkaarikustannukset ja ohjauskeinot purkavassa uudisrakentamisessa ja laajentavassa peruskorjauksessa.

Rakentamisen lainsäädännön uudistus ohjaa siirtymään nykyistä vähähiilisempään, kiertotaloutta, digitalisaatiota ja rakentamisen laatua edistävään rakentamiseen rakennuksen koko elinkaaressa.

KEINOn verkkosivuilla löytyy hankintaesimerkkejä energiatehokkaasta ja vähähiilisestä rakentamisesta:

Lisätietoa vähähiilisestä rakentamisesta:

PUHTAUSPALVELUT, -KEMIKAALIT JA -TARVIKKEET

Meillä on menossa kilpailutus siivousaineet- ja välineet, keittiön puhdistusaineet, pehmopaperi, muovipussit ja jätesäkit. Millaisia ympäristökriteereitä voidaan asettaa muovipusseille ja jätesäkeille?

Muovipussien ja jätesäkkien hankinnassa on huomioitava muovien kiertotalouden mahdollistaminen sekä kemikaalien vähentäminen. Ensisijaisesti voidaan vaatia, että jätesäkki on osin tai kokonaan valmistettu kierrätysmuovista. Mitä suurempi kierrätetyn muovin osuus on (esim. 75 %), sen parempi. Muovit sisältävät usein haitallisia aineita (mm. PVC, Ftalaatit ja Bisfenoli A, SVHC-aineet), joiden osalta voidaan vaatia turvallisten raja-arvojen täyttämistä. Läpinäkyvät ja vaaleat muovimateriaalit ovat helpompia materiaaleja muovin uusiokäytössä.

Muovipussien ja jätesäkkien hankinnassa voidaan myös pohtia, voiko joitain muovisia materiaaleja korvata muulla materiaalilla, kuten paperista valmistetuilla, tai voidaanko hankkia uudelleen käytettäviä jätesäkkejä.

Joutsenmerkin siivouspalvelukriteereissä rajoitetaan jätesäkkien käyttöä. Yleisesti Joutsenmerkki pyrkii kieltämään PVC-muovin käytön aina kun mahdollista ja suosimaan biopohjaisten materiaalien tai kierrätetyn muovin käyttöä. Kriteerit ja lisätietoa Joutsenmerkityistä siivouspalveluista löytyy Joutsenmerkin verkkosivuilta.

Millaisia ympäristökriteereitä pesulapalveluiden kilpailutuksessa voidaan käyttää?

Hotelli- ja ravintolatekstiilejä, työvaatteita, mattoja, käsipyyhkeitä sekä sairaalatekstiilejä pestään suuria määriä. Asettamalla vaatimuksia pesuprosessissa käytettävien koneiden energiatehokkuudelle, käytettävälle energialle, vedenkäytölle, pesu-, puhdistus- ja tekstiilinkäsittelyaineille sekä kuljetuksille, voidaan säästää merkittävästi energiaa ja vettä, vähentää ympäristön ja ihmisten kemikaalialtistumista sekä pienentää pakokaasu- ja ilmastopäästöjä.   

Yksi lähestymistapa on soveltaa Joutsenmerkin ja/tai Ruotsin hankintaviranomaisen kriteereitä pesula- ja tekstiilipalveluille, mutta etsiä markkinavuoropuhelulla sopiva vaatimustaso, joka olisi vaikuttava mutta mahdollinen täyttää. Markkinavuoropuhelulla voidaan myös kartoittaa uusia vaihtoehtoja palvelun ja/tai tuotteen hankinnan määrittelyyn.

Usein kysyttyjä kysymyksiä KEINO-osaamiskeskuksesta

KEINON KEHITTÄJÄRYHMÄT 

Mitä ovat kehittäjäryhmät? 

Kehittäjäryhmät ovat hankintayksiköiden toimiala- tai hankinta-asiantuntijoista koostettuja ryhmiä, joilla on yhteinen tarve (esim. vähähiilisyyden tavoitteiden asettaminen rakennusurakoihin, vastuullisuuskriteerien laatiminen vaikuttavimmille tuoteryhmille tai digitalisten alustaratkaisujen potentiaalin ymmärtäminen). KEINO fasilitoi ryhmien toimintaa, toisin sanoin vastaa ryhmän toiminnan suunnittelusta, tapaamisten ja yhteistyötapojen järjestelystä, markkinavuoropuhelujen järjestämisestä ja dokumentoinnista sekä tarvittavan asiantuntijatiedon tuottamisesta asian edistämiseksi. Ryhmät ovat siis pysyviä tietyn ajan, kunnes yhteisesti sovitut toimenpiteet ovat saatu päätökseen.  

Miten tietää, mitä kehittäjäryhmässä tehdään ja onko se alkamassa vai päättymässä?  

Kullakin kehittäjäryhmällä on oma sivunsa hankintakeino.fi-sivuston alaisuudessa. Sivulla kerrotaan, mikä ryhmän tavoite on, mitä se on tähän mennessä tehnyt saavuttaakseen tavoitteensa ja milloin sekä miten tavoitetta edistetään seuraavaksi. Kaikki KEINO-kehittäjäryhmät löydät täältä.  

KEINON MUUTOSAGENTIT 

Mitä muutosagentit tekevät?  

KEINO-muutosagenttien tehtävänä on tuoda osaamiskeskuksen toimintaa lähemmäksi käytännön toimijoita omilla alueillansa. He neuvovat ja tukevat maakuntakohtaisen vastuualueensa julkisia hankintayksiköitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa.  Lue lisää muutosagenttien tehtävistä sivulta alueellinen yhteistyö ja tuki.  

Kuka auttaa alueella, jolla ei ole muutosagenttia? 

Mikäli paikallista tukea tarvitaan alueella, jossa ei ole KEINO-muutosagenttia, etsii KEINO sopivan asiantuntijan tai agentin auttamaan hankkijaa sen perusteella, millaisesta tuen tarpeesta on kyse ja kenellä siihen on paras osaaminen sekä resurssit.  

KEINON  NEUVONTA JA KOULUTUS 

Voinko tilata keinolaisen kouluttamaan meitä kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa? 

Valitettavasti osaamiskeskuksen resurssit eivät riitä yksittäisten koulutusten järjestämiseen. Sen sijaan KEINOlle voi lähettää tietoa koulutustarpeistaan, joihin KEINO vastaa tarjoamalla tietoa tarvetta vastaavasta koulutuksesta.  KEINO tarjoaa toistuviin tarpeisiin ja ajankohtaisista teemoista webinaareja tai verkkokoulutuksia.  Tutustu kestävää/innovatiivista hankintaosaamista kehittävää koulutustarjontaan mm. sivullamme opetusta ja tutkintotarjonta Suomessa.  

Miten KEINO konkreettisesti auttaa hankinnoissa? 

Lue KEINOn tarjoamasta avusta sivuiltamme KEINO-osaamiskeskuksen palvelut.

Onko neuvonta maksutonta? 

KEINOn neuvonta on aina täysin maksutonta.

Haluan tietää, millaisia kriteerejä käytän tuoteryhmän X kilpailuttamisessa. Neuvotteko tässä?   

KEINO neuvoo hankkijoita siinä, miten kriteerit voi/tulisi määrittää ja miten asiaa tulisi selvittää osana omaa markkinavuoropuhelua. KEINO ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mitä nämä yksittäiset kriteerit kussakin kilpailutuksessa olisivat.  

Naapurikunta on mukana KEINO-akatemiassa, miten pääsen mukaan? 

KEINO-akatemiaan voi hakea, mikäli täyttää hakuehdot, jotka on määritelty kehitysohjelman sivulla. Hakuehdot ja seuraavan akatemian hakuajankohdan löydä akatemian sivulta Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma

Meillä on käynnissä hankintastrategian päivitys. Mistä saisimme tukea päivitystyöhön?   

KEINO-akatemia on tarkoitettu juuri tällaiseen työhön. Akatemiaan voi hakea kahdesti vuodessa. Hakuehdot ja seuraavan akatemian hakuajankohdan löydä akatemian sivulta Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelma

Olemme kilpailuttamassa XX tuoteryhmää, ja tarvitsemme lainsäädännöllistä neuvontaa. Kuka voisi tässä auttaa? 

Lainopillisissa hankintakysymyksissä apua saa Julkisten hankintojen neuvontayksiköltä osoitteesta www.hankinnat.fi tai esimerkiksi suoraan osoitteesta hankinnat [at] kuntaliitto.fi. 

KEINON KESTÄVÄT JA INNOVATIIVISET HANKINTAESIMERKIT 

Miksi ette julkaise esimerkeissä käytettyjä kriteerejä?   

KEINO haluaa rohkaista hankkijoita pohtimaan kriteerit kilpailutuksilleen sen mukaan, mitä organisaation tavoitteisiin on kirjattu kestävyyden ja innovatiivisuuden osalta. Vaikka muiden kriteereistä voi ottaa vinkkejä omiin hankintoihinsa, tulee ne harkita aina oman hankintatarpeen ja –kohteen kautta. Valmiina kopioidut mallit harvoin sopivat sellaisenaan toiseen hankintaan. Sen sijaan kehotamme olemaan yhteydessä esimerkissä mainittuun yhteyshenkilöön, joka osaa avata tapauksen edellytyksiä ja käytettyjä kriteereitä parhaiten.   

KEINO-ORGANISAATIOT, ROOLIT JA RAHOITUS

Mistä tiedän, mihin hankintaneuvontaa tarjoavaan tahoon otan yhteyttä, kun niitä on tarjolla useampia (Motiva, JHNY/Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät)?

KEINO-osaamiskeskus kokoaa verkostoonsa kaikki edellä mainitut tahot, mutta

jos olet julkinen hankkija…. 

-    ja kaipaat neuvoja hankintojen vaikuttavuuden johtamiseen liittyvissä kysymyksiä, ota yhteyttä alueesi KEINO-muutosagenttiin tai osoitteeseen palvelu@hankintakeino.fi.

-   ja sinulla on hankintalain soveltamista, tarjouspyynnön ehtoja tai hankintojen hyviä käytäntöjä koskevia kysymyksiä, ole yhteydessä Julkisten hankintojen neuvontayksikköön

-    ja kaipaat neuvoja yksittäisen hankinnan toteuttamiseen ole yhteydessä alueesi mahdolliseen hankinta-asiamieheen.

-    ja kaipaat näkökulmaa yksittäisen hankinnan kestävyyden/innovatiivisuuden kysymyksiin, ole yhteydessä KEINO-osaamiskeskukseen (palvelu@hankintakeino.fi)

jos olet yritys….

-    ja sinulla on kysyttävää julkisista tarjouspyynnöistä ja kilpailuista, ole yhteydessä alueesi hankintaneuvojaan.