KEINO-osaamiskeskuksen palvelut

Julkisten hankintojen strategisen johtamisen kehittäminen 

KEINO-osaamiskeskus valmentaa ja sparraa hankintayksiköiden johtoa strategisten tavoitteiden asettamisessa sekä auttaa vastuullisten ja innovaatiomyönteisten strategioiden laadinnassa. KEINO-osaamiskeskus tukee hankintojen roolin ja merkityksen ymmärrystä julkisten organisaatioiden perustehtävien toteutuksessa sekä vahvistaa hankintojen hyödyntämistä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on, että hankinnat tunnistetaan osana kokonaisvaltaista johtamisjärjestelmää.  

Julkisten hankintojen vaikuttavuuden todentaminen 

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa tietoa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen seurantamittaresta kansallisella tasolla ja tukee julkisten hankintojen vaikuttavuuden todentamista kehittämällä työkaluja sekä osaamista vaikutusten mallintamiseen ja mittaamiseen. Lisäksi KEINO tarjoaa tietoa ja tukea tulosperusteisten rahoitussopimusten (SIB) käyttöön. 

Julkisten hankintojen yhteistyön ja kehittämisen fasilitointi 

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa hankinta- ja toimialojen substanssiasiantuntijoille mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä yhteistyötä ns. KEINO-kehittäjäryhmissä. KEINO-kehittäjäryhmätoiminnalla vahvistetaan hankinta‐asiantuntijoiden sekä toimialoilla toimivien verkostoitumista ja vertaistukea,  Kehittäjäryhmien yhteistyö, jota KEINO-osaamiskeskus tukee ja fasilitoi, voi olla esimerkiksi yhteisten tarve‐ ja markkinakartoitusten tai esiselvitysten laadintaa, yhteisten strategisten valintojen valmistelua, ennakoivan markkinavuoropuhelun toteuttamista, työkalujen ja mallien luomista tai tavoitteiden ja vaatimusten asettamista konkreettisissa hankinnoissa.

Julkisten hankintojen Green Deal -sopimusten tuki

KEINO-osaamiskeskus hakee aiheita vapaaehtoisesti solmittaville Green Deal -sopimuksille ja tarjoaa hankintayksiköille tukea niiden solmimiseen. Green Deal -sopimukset tukevat kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita, resurssiviisauden, kiertotalouden, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia. Lue lisää Green Deal -sopimuksista täältä.

Julkisten hankintojen alueellisen yhteistyön vahvistaminen 

KEINO-osaamiskeskus vahvistaa julkisten hankintojen alueellista osaamista tarjoamalla hankintayksiköiden avuksi KEINO-muutosagenteiksi kutsuttuja alueellisia hankintojen tukihenkilöitä. KEINO-muutosagentit toimivat osaamiskeskuksen alueellisina edustajina ja heidän tehtävänään on hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa, tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista sekä kansallisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle.  KEINO-osaamiskeskuksen palveluihin kuuluu myös tiedonvälitys "muutosalumneista", jotka ovat alueellisia, jo kestäviä ja innovatiivisia hankintoja toteuttaneita julkisia hankkijoita.   

Julkisten hankintojen hankintaosaamisen kehittäminen 

KEINO-osaamiskeskus kehittää ja kerää hankkijoille tietoa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja koskien, jotta julkiset hankkijat voivat kasvattaa osaamistaan siitä, miten hankkia vastuullisesti, innovatiivisesti ja vaikuttavasti. Osaamisen kehittämisen palvelussa kohderyhmänä ovat erilaiset hankintojen parissa toimivat henkilöt aina hankinta-asintuntijoista julkisorganisaatioiden johtoon. Osaamisen kehittämisen ytimessä on hankintakeino.fi-sivusto, jolle pyritään keräämään laaja tietopaketti ja linkkejä tarvittaviin hankintaosaamista perustaviin ja syventäviin lähteisiin eri tilanteissa ja vaiheissa oleville kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista kiinnostuneille julkisille hankkijoille. 

Julkisen hankintojen neuvonta 

KEINO-osaamiskeskus tarjoaa myös käytännönläheistä, yksittäisiä hankintoja koskevaa neuvontaa osoitteessa palvelu@hankintakeino.fi. Neuvonta koskee hankinnan suunnitteluvaihetta: tarvekartoitusta, markkinakartoitusta, tavoitteiden, tulosten tai kriteerien muotoilua, todentamisvaihtoehtoja, sopimusehtoja sekä vaikutusten arviointia. Osaamiskeskus avustaa myös hankinnan tavoitteista ja toimintamallista viestimisessä hankintayksikön oman organisaation sisällä. 

Kansainvälisten oppien ja rahoituksen haun tuki

KEINO:n kansainvälisyyden tukeminen sisältää hyvien hankintakäytänteiden ja esimerkkien tuomista, tiedotusta EU-rahoitusmahdollisuuksista sekä linkin kansainvälisiin verkostoihin ja asiantuntijavaihtoihin. Osaamiskeskus pyrkii vauhdittamaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja verkottoitumalla ja verkottamalla julkisia hankkijoita kansainvälisesti. Oppimalla kansainvälisistä hyvistä käytännöistä hankintayksiköt voivat kehittää omaa toimintaansa ja levittää osaamista edelleen kotimaassa. KEINOn tavoitteena on kasvattaa kotimaisten hankintayksiköiden verkostoja ja hankintaosaamista sekä tukea näitä eurooppalaisen innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksen hyödyntämisessä.