Työllistämisehtojen käyttö palveluasumisen kilpailutuksessa - Case Vantaan kaupunki

Talon kuva

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Vantaan kaupunki

Hankinnan kohde
Tehostettu palveluasuminen päihdekuntoutujille. Sopimuskausi alkoi 1.1.2016 ja sopimus on voimassa toistaiseksi.

Taustaa
Vantaan kaupunki oli mukana Hankinnoista duunia (Handu) -yhteishankkeessa, jossa kehitettiin julkisilla hankinnoilla työllistämisen mallia heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyneiden työntekijöiden työllistämiseen. Hankkeessa neljä osallistuvaa kaupunkia sovelsi julkisissa hankinnoissa työllistämisehtoa, jonka tavoitteena oli saada noin sadalle pitkäaikaistyöttömälle, nuorelle, maahanmuuttajalle, osatyökykyiselle tai vammaiselle työ-, oppisopimus- tai työkokeilupaikka. Hankkeeseen osallistuivat Vantaan lisäksi Helsingin, Vantaan, ja Oulun kaupungit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi hankkeen.

Hankinnoista duunia -hankkeen avulla Vantaan kaupunki kehitti omaa toimintamalliaan ja prosessiaan kaupungin työllisyyden hoitoon sekä elinvoiman kehittämiseksi.

Hankinnan tavoite
Hankinnan tavoitteena oli, että valittava palveluntuottaja panostaa sosiaaliseen eli yhteiskuntavastuuseen ja sitoutuu vähimmäishenkilömitoituksen lisäksi palkkaamaan sopimuskauden jokaisena kalenterivuotena vähintään yhden palkkatukeen oikeutetun työntekijän tai vaihtoehtoisesti palkkaamaan yhden oppisopimustyöllistettävän jokaisena kalenterivuotena.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat (tilaajan puolelta)
Hankinnan toteutuksessa oli mukana työllisyyspalveluiden projektisuunnittelija Elina Patana, joka oli mukana toteuttamassa myös Handu-hanketta. On tärkeää, että hankintaa toteuttava taho on sitoutunut asiaan. Myös tekemiseen täytyy varata riittävät tekijäresurssit organisaation eri yksiköistä, sillä oleellista on yhteistyö niin, organisaatio yksiköiden välillä, kuin myös valitun toimittajan kanssa. Lisäksi on tärkeää, että asetettava ehto on oikeassa suhteessa hankinnan laajuuteen ja sopimuksen kestoon.

HANKINTAPROSESSI

Markkinavuoropuhelu

Ennen kilpailutuksen aloitusta järjestettiin infotilaisuus työllistämisehtoon ja rekrytointiin liittyvistä asioista, jotta yrityksillä oli mahdollisuus tutustua aiheeseen ennen tarjouspyyntöön vastaamista.

Vertailuperusteet

Hankinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden yhtenä vertailuperusteena oli tarjoajan sitoutuminen yhteiskuntavastuun huomioimiseen. Jos tarjoaja sitoutui työllistämään vähintään yhden palkkatukeen oikeutetun työntekijän tai oppisopimustyöllistettävän jokaisena kalenterivuotena tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti, tarjoaja sai 6 pistettä. Tämä vastasi kuutta prosenttia hankinnan kokonaisuudesta.

Hyödyt / Tulokset

Hankinnan työllisyysvaikutuksena syntyy yksi uusi palkkatukityöpaikka per vuosi.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet  

Työllistämisehdon toteutumista muiden vaatimusten lisäksi seurataan sopimuskauden aikana. Jos työllistämisvelvoitetta ei täytetä tarjouksen ja sopimuksen mukaisesti sanktio on 10 000 €.

Asiakkaan kommentti / Opittua

Katso video hankinnan kautta työllistyneen kokemuksista:
Työpaikkoja julkisilla hankinnoilla: Pirjon tarina

KEINOT kiertoon

Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää työllistämisehtoa, joka velvoittaa tarjouskilpailun voittaneen yrityksen työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia. Useissa toteutuneissa hankinnoissa käytäntö on osoittanut, että yrityksen suhtautuvat positiivisesti työllistämisehtojen käyttämiseen. Tämä vaatii kuitenkin taustalle hyvin suunniteltua työtä. Onnistumisen edellytyksinä on toimiva neuvonta, rekrytointituki, työhön sijoittumisen tuen ja ohjauksen oikea aikainen tarjonta toimittajille sekä myös työllistettävälle itselleen. On myös tärkeää huomioida asian nostaminen organisaation sisällä järjestämällä esimerkiksi koulutuksia hankintoja tekeville työllistämisestä ja sen monista mahdollisuuksista.

Loppuvuodesta 2017 päättyneessä Hankinnoista duunia -hankkeessa toteutettiin muun muassa itseopiskelumateriaali hankintoja tekevien tueksi sekä toimintamalli hankinnoilla työllistämisen käyttöönottoon omassa organisaatiossa. Voit tutustu näihin hankkeen kotisivuilla.

Työ Vantaalla jatkuu Sosiaalisia innovaatiota ja työtä -hankkeessa.
 

FAKTALAATIKKO

Julkinen sektori voi ohjata hankintojen avulla yrityksiä työllistämään henkilöitä, jotka muuten eivät saa mahdollisuutta näyttää taitojaan työelämässä. Työllistymisellä on valtava merkitys yksilölle hyvinvoinnin, osallisuuden ja taloudellisen turvan muodossa, yritykselle uuden osaamisen ja kompetenssin löytämisessä, sekä yhteiskunnalle hyvinvoinnin ja ostovoiman lisääntymisenä sekä sosiaaliturvamenojen pienentyessä.

Lähde: Hankinnoista duunia!
 

Lähde: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/hankinnoista-duunia-handu

tags