Sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn mallin hyödyntäminen asumispalveluiden hankinnassa - Case Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

talo

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Hankinnan kohde
Kehitysvammalain, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut

Hankinnan arvo
Arvo ilman alv:tä 4 800 000,00 €

Hankinnan tavoite
Asiakkaalla ei aikaisemmin ollut asiakaskohtaisia sopimuksia, joten pyrimme selkeyttämään hankintaa ja tarjoamaan asiakkaille parempia palveluita, jolloin syntyikin uusi palveluluokka kyseiseen kilpailutukseen.

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat
Keinon kehittäjäryhmä

Hankinnan taustaa
Uuden hankinnan avulla pyrittiin ratkaisemaan voimassa olevien sopimusten mahdollisia ongelmia. Sosiaalipalveluissa on tunnistettu tarve uudelle hankinta- ja sopimusmallille ja hankinnan yhteydessä pilotoitiin uutta sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn sopimusmallia.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu
Valmisteluvaiheessa käytiin läpi kehittämistarpeet, kuvattiin palvelut ja kehittämistoiminta. Samalla käytiin läpi avoimen sopimusjärjestelyn tekniset kysymykset. Laajaa markkinakartoitusta ei tehty aikataulun kiireellisyydestä johtuen. Lisäksi markkinatilanne ja toimijat olivat jo hankkijalla hyvin tiedossa. Valmistelun yhteydessä palveluntuottajilta kysyttiin kokemuksia ja kehitysehdotuksia.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet
Vertailuperusteena käytettiin hinnan vertailuperustetta. Vertailu tehtiin palveluluokkakohtaisesti, hintavertailuna toimi palvelun vuosittainen kustannus, jossa huomioitiin kuukausittaiset hoivapalvelu-, ateriapalvelu-, vuokra- ja ylläpitokustannukset. Hoivapalvelulle ei asetettu hintakattoa, toisin kuin muille palveluille.

Haasteet
Jatkossa on huomioitava, että hankintapäätökset on tehtävä sekä avaamisvaiheessa että hinnanmuutosten yhteydessä, mikäli vertailujärjestykseen tulee muutoksia. Avoimen sopimusjärjestelyn avaaminen kannattaa lyödä lukkoon perustamisvaiheessa ja sitoa hinnanmuutosehdot avaamisen yhteyteen.

Opittua
Markkinavuoropuhelu kirkaistaisi tilaajan tavoitteiden saavuttamisen ja kehittämistoimien mahdollisuuksia. Samalla se herättelisi palveluntuottajia ja säästäisi aikaa muissa vaiheissa. Menettelyä kannattaa avata jo markkinavuoropuhelun aikana. Kokemuksen perusteella sopimusjärjestelyjen avaaminen kannattaa lyödä lukkoon jo perustamisvaiheessa ja sitoa hinnanmuutosehdot avaamisen yhteyteen.

Keinot kiertoon

Avoimen sopimusjärjestelyn keskeiset periaatteet ovat asiakkaiden vaikuttamismahdollisuus, jatkuva palveluiden kehittäminen ja markkinoiden avoimuus. Avoimessa sopimusjärjestelyssä asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa tehtäessä valintaa eri palveluista ja palveluntuottajasta asiakkaan tarpeisiin soveltuvien palveluntuottajien välillä. Asiakkaan itsemääräämisoikeuden tulee toteutua palveluiden valinnassa mahdollisimman hyvin. Avoimen sopimusjärjestelyn aikana on tarkoitus kehittää hankittavia palveluita aktiivisesti yhteistyössä. Kehittämismahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa tilaajan resurssit, tilaajan tahtotila, palveluntuottajien resurssit ja palveluntuottajien määrä.

Lisätietoja Pohjois-Satakunnan perupalvelukuntayhtymän hankinnasta

Tapani Santavirta, 044 577 2511, tapani.santavirta@eposa.fi

Lisätietoja sosiaalipalveluiden avoimen sopimusjärjestelyn mallista

tags