Kansalliset rajat ylittävän liikenteen sujuvoittamisen hankinta – Case FinEst Smart Mobility

Helsingin satama

TAUSTATIEDOT 

Hankkeeseen osallistuneet tahot 

FinEst Smart Mobility projektiorganisaatio: Helsingin kaupunki, Tallinnan kaupunki, Vantaan kaupunki, ITL Digital Lab,  Forum Virium Helsinki, Viron tiehallinto (Maanteeamet) ja HSL. 

Hankkeen kohde  

Helsingin Länsisataman ja Tallinnan vanhan sataman liikenteen sujuvoittaminen älykästä teknologiaa hyödyntäen 

Hankkeen arvo 

~ 1.8 miljoonaa euroa 

tavoite

Hankkeen tavoite

 • Tarkastella älykkäiden teknologioiden hyödyntämistä liikenteen sujuvoittamisessa vaihtoehtoisena mallina raskaille infrastruktuuri-investoinneille 
 • Rajat ylittävän liikkumisen sujuvoittaminen yhdistäen eri liikkumismuotoja ja –tietoa osaksi laajempia liikkumisketjuja 

Hankkeen taustaa

taustaa

Helsingin ja Tallinnan välinen lauttayhteys on yksi maailman kiireisimpiä jopa yli 8 miljoonalla vuosittaisella matkustajalla. Helsingin Länsisataman ja Tallinnan Vanhan sataman välinen yhteys palvelee suurta osaa tästä joukosta. Satamaliikenne aiheuttaa huomattavia päästöjä, meluhaittoja ja ruuhkautumista molemmissa kaupungeissa. FinEst Smart Mobility -projektin tavoitteena on puuttua tähän alati kasvavaan ongelmaan innovatiivisilla ja älykkäillä liikenneratkaisuilla. Rajat ylittävällä lähestymistavalla varmistetaan palveluiden aito käyttäjälähtöisyys ja parannetaan myös rajat ylittävää liikennesuunnittelua. Helsingin ja Tallinnan kaupungit ovat tehneet rajat ylittävää yhteistyötä jo pidemmän aikaa ja liikkuminen on yksi teemoista, jota halutaan kehittää kaupunkien välillä.   

Hankkeeseen osallistuneet tahot ja toimijat

 • Projektiorganisaatio 
 • Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin Satama, Tallinnan Satama, Varustamot ja HSL 
 • Hanketta tukevat ulkoiset sidosryhmät Suomessa ja Virossa 

Hankkeen tulokset/vaikutukset

Mitä saatiin/saavutettiin? 

hyödyt

Projektin aikana kehitettiin erilaisia kokeiluja ratkomaan liikenteen haasteita.  

 • FinEst API -pilotin avulla tuotettiin liikenteenohjaukselle kohdistettua reaaliaikaista, lauttojen aikataulu- ja liikennöintitietoa avoimen rajapinnan kautta, samalla mahdollistaen aikataulujen integraation muihin palveluihin, kuten esim. reittioppaisiin.  
 • Harbour’s PSO -pilotin avulla tuotettiin lauttaliikenteestä syntyvien liikennevirtojen ja -volyymien ennakointi- ja mittausdataa, jota välitettiin liikkeenohjaukselle ehkäisemään jonojen syntymistä.  
 • Kyyti-pilotti tarjosi täydentävän kulkumuodon Länsisataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman väliseen liikenteeseen jaetun taksin muodossa.  
 • FinEst Mobility -sovellus opastaa (kuorma-auto)kuljettajia satamaan oikeaan aikaan ja vähentää näin satama-alueen ympäristössä tapahtuvaa turhaa odotusta. 

Hankkeen pääsaavutukset ovat: 

 • Minipilottiohjelman ja innovatiivisen hankintamenettelyn kehittäminen. 
 • Infotripla Oy:n sovellus satamasta purkautuvan liikenteen hallintaan. 
 • Tallinnan seudun kestävän kaupunkiliikkumisen SUMP-suunnitelma. 
 • Avoimeen lähdekoodiin perustuvan Digitransit-reittioppaan vienti Viroon maanlaajuiseksi reittioppaaksi – samaan teknologiaan perustuvat palvelut mahdollistavat rajat ylittävien matkaketjujen suunnittelun. 
 • HSL:n lippujen myynti lautoilla. 
 • Vahvempi kaksoiskaupunkiverkosto ja tarkentunut visio tulevaisuuden investointi - ja yhteistyötarpeista. 

Päästiinkö tavoitteisiin?  

Hankkeen ydintoimintoihin on kuulunut rajat ylittävä yhteistyö, jonka tarkoituksena on ollut sujuvoittaa ihmisten ja tavaroiden liikkumista Suomen ja Viron lauttaliikenteen välillä. Hankkeessa toteutetut pilotit ovat kehittäneet rajat ylittäviä älykkäitä liikenneratkaisuja, joten tavoitteiden voidaan katsoa täyttyneen.  

Mitkä olivat hankkeen vaikutukset? 

FinEst Smart Mobility -hankkeessa kehitetyt liikkumisen ja liikenteen ratkaisut helpottavat liikenteen sujuvuutta vähentäen ruuhkia ja päästöjä, sekä parantavat alueellista viihtyvyyttä. Hankkeen puitteissa toteutettu Helsingin kaupungin yhteishankinta Tallinnan kaupungin kanssa ilmentää konkreettisesti rajat ylittävien kehittämistoimenpiteiden onnistumista. Lisäksi liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan kehittäminen jatkuu Länsisatamassa, ja Tallinnan puolella toteutetulla, Helsingin MAL- kaavastakin mallia saaneen kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmalla tulee olemaan vaikutuksia koko kaksoiskaupunkialueella. 

Miten asiaa on seurattu projektin aikana?  

Projektin puitteissa toteutettujen pilottien vaikutusten mittaaminen ja tulosten seuranta on ollut palveluntarjoajien vastuulla. Lisäksi hankkeelle asetettuja tavoitteita on seurattu kokonaisuutena.  

Hankkeen haasteet 

Julkisella sektorilla on toimittava vastuullisesti, ja tämän kerrotaan usein tarkoittavan myös toiminnan liiallista varovaisuutta. Varovaisuuden kerrotaan näkyvän esimerkiksi uusien toimintamallien käytön välttämisenä, sillä niihin sisältyy usein epävarmuutta. Tästä syystä uusien, innovatiivisten hankintamenettelyjen käyttäminen edellyttää huolellista valmistelua mahdollisten riskien ja niiden minimoinnin kannalta. Menettely edellyttää julkiselta toimijalta lisäksi rohkeutta ja näkemystä osallistua uusien ratkaisujen kehitykseen, ja toimia yhteistyössä yritysten kanssa perinteisestä tilaajaroolista poiketen.  

Mahdolliset jatkotoimenpiteet 

Liikkumisen ja liikenteen ohjauksen vaikuttavuuden kannalta tavoitteiden yhtenäistäminen koko kaksoiskaupungin alueella on kannattavaa myös jatkossa. Kehitettyä minipilottimallia tullaan hyödyntämään myös tulevissa hankkeissa. Liikenteen ajantasaisen tilannekuvan sovellus on nyt jatkokehityksessä ja käytössä Länsisatamassa ja lisäksi tulevaisuudessa on tarkoitus panostaa älykkäiden liikenneratkaisujen kehittämiseen myös satamayhteyksien ulkopuolella.   

Helsingin kaupungin kommentit (opittua)

puhekuplasymboli

Projektin aikataulutuksen laatimiseen kannattaa kiinnittää huomiota ja siihen tulee sitoutua projektin loppuunsaattamisen varmistamiseksi. Lisäksi kohderyhmäviestintään sekä uusien ratkaisujen jatkosuunnitelmien kehittämiseen on syytä panostaa koko projektin ajan niin osallistuvien yritysten kuin hankekumppaneiden taholta.  

Innovaatiokumppanuudet avaavat kaupungeille mahdollisuuden tukea tarvelähtöistä tuotekehitystä sekä ohjata palveluja vastaamaan kaupunkilaisten ja kaupungissa asioivien tarpeisiin. Yritysten kannalta tiiviimpi kumppanuus kaupungin ja sen liikelaitosten kanssa mahdollistaa palvelun räätälöinnin lisäksi palvelun pilotoinnin sen aidossa toimintaympäristössä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 

Keinot kiertoon 

Älykkäiden liikennejärjestelmien hyödyntäminen liikennesuunnittelussa tarjoaa mahdollisuuksia vähentää investointikustannuksia verrattuna raskaisiin infrastruktuurin muutoshankkeisiin. Ne voivat lisätä ymmärrystä liikennejärjestelmien haasteista ja siten tukea myös infrastruktuurin kehittämistä, mutta eivät suoraan korvaa kyseisiä hankkeita. 

Innovaatiokumppanuus tukee kaupungin osallisuutta edistyksellisten ratkaisujen kehityksessä ja mahdollistaa palveluiden ketterän räätälöinnin tilaajan todellisten tarpeiden ympärille. Kumppanuus mahdollistaa myös avoimemman yhteiskehittämisen palveluntoimittajien kanssa.

HANKKEESEEN LIITTYVÄT INNOVAATIOKUMPPANUUDET

Sataman lähtevän liikenteen sujuvoittamisen hankinta innovaatiokumppanuutena:

Sataman saapuvan liikenteen sujuvoittamisen hankinta innovaatiokumppanuutena:

Lisätietoja

Suvi Hänninen, FinEst Smart Mobility -hankkeen projektipäällikkö, Helsingin kaupunki, suvi.hanninen@hel.fi  

Kalle Toivonen, erityisasiantuntija, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, kalle.toivonen@hel.fi

FinEst Smart Mobility -hankkeen englanninkielinen verkkosivu

Hankinnassa esimerkillistä: Toimiva hankintaprosessi: Tilaajien välinen yhteistyö, Muut: Alusta- ja rajapintaratkaisu

tags