Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.
MARKKINAVUOROPUHELU

Rakennusrakan hankinta, päästötön työmaa - Case green deal

kaksi miestä

TAUSTATIEDOT

Hankkijat
Vapaaehtoisessa ympäristöministeriön kanssa solmitussa päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksessa mukana olevat hankintayksiköt: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja HSY. Tilaisuuden fasilitoi KEINO-osaamiskeskus.

Hankinnan tavoite 
Markkinavuoropuhelu liittyi päästöttömän työmaan green dealissa määriteltyihin tavoitteisiin. Vuoropuhelulla haluttiin lisätä keskustelua ja avoimuutta hankintayksiköiden ja yrityksien välillä.  Tilaisuus oli avoin kaikille päästöttömistä työmaista kiinnostuneille. Erityisesti mukaan toivottiin yrityksiä, jotka toteuttavat rakennusurakoita tai toimivat konevuokrausalalla. Tilaisuudessa yrityksiltä pyydettiin tietoa, miten hyvin vuoden 2021 aikana tuleviin päästöluokkavaatimuksiin Stage IIIB ja EURO V-tasoille päästään sekä poikkeamistarpeista. Vuoropuhelusta saatujen tietojen pohjalta viimeistellään päästöttömien työmaiden työkoneita koskevat ympäristökriteerit.  

Hankinnan taustaa 
Syksyllä 2020 julkaistiin vapaaehtoinen Päästötön työmaa green deal -sopimus, jossa tavoitteena on vähentää hankintayksikköjen työmailla syntyviä päästöjä pitkäjänteisesti. Ympäristöministeriön ja julkisten hankintaorganisaatioiden välinen sopimus on osaltaan mahdollistamassa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Hankinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävään osuuteen työmailla syntyvistä päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Helmikuussa järjestetty vuoropuhelu koski vuoden 2021 aikana tulevia green deal -sopimuksen ympäristövaatimuksia työkoneiden osalta. Sopimuksen allekirjoittaneet hankintaorganisaatiot käyttävät parhaaksi katsomallaan tavalla ko. työkoneita koskevia ympäristökriteereitä omissa tulevissa hankinnoissaan, eikä tämä markkinavuoropuhelu johtanut suoraan hankintaan.

Päästöttömät työmaat green dealin tavoitteet 10 vuoden aikajanalla.

Markkinavuoropuhelu pidettiin 11.2.2021. Päästöttömien työmaiden green deal-sopimuksessa järjestetään säännöllisesti yhteisiä markkinavuoropuheluita, nyt järjestetty kokoava markkinavuoropuhelu koski sopimuksen tavoitteiden viemistä hankintakriteereihin. Markkinavuoropuhelusta saatavaa tietoa hyödynnetään myös Päästöttömien työmaiden -konseptin valmistelussa. 

Vuosittaisten markkinavuoropuheluiden lisäksi mukana olevat hankintayksiköt voivat järjestää KEINOn kanssa yhteistyössä esimerkiksi urakkaa/urakkatyyppiä tai yksittäistä työmaata koskevia vuoropuheluita.  

HANKINTAPROSESSI

Markkinavuoropuhelutilaisuuden suunnittelu 
Markkinavuoropuhelusta julkaistiin ennakkoilmoitus HILMA-portaalissa sekä KEINOn verkkosivuilla. Markkinoita tiedotettiin tulevasta markkinavuoropuhelusta aktiivisesti eri kanavien kautta. Valmistelut aloitettiin riittävän aikaisin mm. suunnittelemalla hankintaorganisaatioiden kanssa yhteistyössä markkinavuoropuhelukysely. Tilaisuuteen ilmoittautuneet yritykset saivat vastata kyselyyn ennakkoon, jonka lisäksi vastausaikaa jatkettiin kaksi viikkoa markkinavuoropuhelun jälkeen.  

Markkinavuoropuhelu järjestettiin kokonaan verkkotilaisuutena, jonka vuoksi haluttiin käyttää monipuolisesti digitaalisia osallistavia työkaluja ja menetelmiä. Infrarakentamista, talorakentamista ja kunnossapitoa koskevien urakkatyypittäisten huomioiden selvittämiseen tilaisuudessa laadittiin mentimeter-kysely osallistujille.  

Tilaisuuteen pyydettiin puhujat Teknisen Kaupan Liitosta sekä sopimuksen allekirjoittaneiden tahojen molemmilta osapuolilta. Puhujia pyydettiin valmistelemaan esityksensä ennakkoon ja heitä informoitiin tulevan tilaisuuden kulusta.  

Hankinnan laajuus ja asiasisällöt huomioiden tilaisuuden kesto rajattiin kolmeksi tunniksi.

Markkinavuoropuhelu 
Tilaisuus järjestettiin Microsoft Teams -alustalla ja sen fasilitaattorina toimivat KEINOn asiantuntijat. KEINOn tiimi valmisteli myös yhteiset esitysmateriaalit tilaisuuteen. Markkinavuoropuheluun osallistui yhteensä noin 100 henkilöä yrityksistä, julkisista hankintaorganisaatioista ja liitoista.  

Tilaisuudessa ympäristöministeriöstä kerrottiin taustaa päästöttömien työmaiden green dealistä ja Helsingin kaupungin edustaja jakoi kokemuksiaan Kulosaaren Puistotien pilottityömaalta. Mentimeter-kyselyssä osallistujat vastasivat neljään (4) infratyömaita koskevaan kysymykseen, kolmeen (3) talorakennustyömaita koskevaan kysymykseen sekä yhteen (1) kunnossapitoa koskevaan kysymykseen. Teknisen kaupan liiton esityksestä osallistujat saivat ajankohtaista tietoa mm. vähäpäästöisten työkoneiden saatavuudesta. Keskustelua voitiin käydä joustavasti koko tilaisuuden ajan pyytämällä puheenvuoroa sekä chatissä.

Tilaisuuden ohjelma:

 •     Tervetuloa
 •     Päästötön työmaa green deal – sopimuksen tavoitteet
 •     Hankintayksikön kokemus ympäristövaatimuksista
 •     Vuonna 2021 käyttöön tulevat vaatimukset ja urakkatyypittäiset huomiot
  1. Infrarakentaminen
  2. Talonrakennus
  3. Kunnossapito
 • Vaatimusten todentaminen ja seuranta
 • Vähäpäästöisten työkoneiden saatavuus ja mahdollisuudet
 • Keskustelua ja kommentointia
 • Lopetus

Tilaisuuden anti 
Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat vapaasti ladattavissa KEINOn verkkosivuilta. Markkinavuoropuhelun konkreettisina tuloksina saatiin arvokasta tietoa hankintakriteerien valmisteluun sekä päästöttömien työmaiden konseptiin.  Markkinavuoropuhelun tuloksista laadittiin tiivistelmä green dealiin liittyneiden organisaatioiden käyttöön. Tiivistelmä pohjautui erityisesti mentimeter-kyselyn tuloksiin sekä markkinavuoropuhelun webropol-kyselyyn. Ennakkokyselyyn saatiin 10 vastausta.

Palautteet osallistujilta 
Tilaisuuden EVS (Experience Value Score)-arvo oli 69 ja vastausprosentti 33. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: huiput 43 %, neutraalit 54 % ja huonot 4 %.

Osallistujilta saatiin palautetta asiakaspalautekyselyllä. Tilaisuudessa oli positiivinen henki ja se oli hyvin järjestetty. Aihe oli ajankohtainen, kiinnostava ja esitykset olivat selkeät. Palautteissa mainittiin myös, että markkinavuoropuhelussa oppi paljon uutta ja sai tietoa vietäväksi omaan organisaatioon. Vuorovaikutus oli sujuvaa ja dialogia käytiin onnistuneesti hankintaorganisaatioiden ja yritysten välillä.

Järjestäjien arviot
Hyvän tiedotuksen ansiosta tavoitimme laajasti päästöttömistä työmaista kiinnostuneita tahoja, rakennusurakoitsijoita ja konevuokrausyrityksiä. Vuoropuhelu tilaajien ja toimittajien välillä oli positiivista ja onnistuimme osallistamaan yrityksiä verkkotilaisuudessa monipuolisesti. Uskomme, että jatkossakin voimme kehittää green deal vaatimuksia eri osapuolten kanssa hyvässä yhteishengessä.

Päästöttömän työmaat -markkinavuoropuhelutilaisuuden esitysmateriaalit

tags