Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.
Innovatiivinen cleantech-hankinta

Haastavasti pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostus – Case Puolustushallinnon rakennuslaitos

Kaivinkone ja kuorma-auto

TAUSTATIEDOT

Hankkija  
Puolustushallinnon rakennuslaitos Puolustusvoimien toimeksiannosta 

Hankinnan kohde 
Klooratuilla liuottimilla (tetra- ja trikloorieteeni) pilaantuneen maaperän ja pohjaveden in situ -kunnostus 

Hankinnan arvo 
~ 2 milj. €  

Hankinnan tavoite

Tavoitteena on, että kohdealueen ulkopuolelle ei viiden vuoden kuluttua kunnostuksen aloittamisesta kulkeudu enää haitta-aineita.   

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  
Puolustusvoimat, Puolustushallinnon rakennuslaitos, ulkomainen urakoitsija 

Hankintamenettely 
Suorahankinta (poikkeuksellinen tekninen syy) ja KVR-urakka.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan taustaa 
Säkylässä Huovinrinteen varuskunta-alueella sijaitsevan puolustusvoimien vaatetuskorjaamon alapuolinen maaperä ja pohjavesi ovat liuotinaineiden pilaamat. Honkalan pohjavesialueella on havaittu pohjavedessä kohonneita kloorattujen liuottimien (tetra- ja trikloorieteeni) pitoisuuksia sekä näiden hajoamistuotteita. Syynä on vaatetuskorjaamon kemiallisesta pesulasta 1960–1970 -luvulla tapahtunut päästö maaperään ja pohjaveteen.  

Pohjaveden virtaussuunnassa vaatetuskorjaamon alapuolella oleva vedenottamo on suljettu ja alueelle on määrätty talousvesikaivojen käyttökielto vuonna 1998. Kohdetta on kunnostettu eri tekniikoilla jo 20 vuotta ja liuotinta on saatu poistettua 16 000 kg (tilanne vuonna 2011). Päästön kokonaismäärää ei tarkalleen tiedetä, mutta pilaantuman määrä oli ennakoitua huomattavasti suurempi. Liuotinpäästön vaikutukset ovat havaittavissa pohjavedessä yli 3 km etäisyydellä päästöalueelta.  

Kohteessa ei ole mahdollista kaivaa, koska pilaantuman päällä on toiminnassa oleva vaatetuskorjaamorakennus ja pilaantuma on noin 4-6 m syvyydessä orsivedessä. Käynnissä oleva suojapumppaus ei ollut osoittautunut tarpeeksi luotettavaksi ja tehokkaaksi kunnostusmenetelmäksi.  

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  
Kesällä 2015 tutustuttiin tekniikkaan toisessa kunnostuskohteessa ja siitä aloitettiin neuvottelu Säkylän osalta. Kohteeseen haettiin ongelman ratkaisevaa kunnostustekniikkaa ja varmaa toteutusta. Hankinnan yhteydessä haastateltiin suomalaisia ympäristökonsultteja heidän tuntemistaan kunnostusmenetelmistä tällaiseen kohteeseen. Kunnostustavaksi valittiin suorahankinta, koska arvioitiin, että vastaavaa suorituskykyä (sekä tutkimus että kunnostus) ei ole muilla konsulteilla tai urakoitsijoilla käytössä. Ensimmäisen vaiheen mittava tutkimus antoi lisätietoa kohteen pilaantuneisuudesta ja mahdollisesta kunnostuksesta.  Tutkimustekniikka oli uutta, eikä Suomessa ole vastaavaa tarjolla. Kunnostusvaihe oli hankinnassa optiona. 

Tarjouspyyntö toimitettiin joulukuussa 2015 ja tutkimusvaihe oli kesällä 2016. Kunnostus toteutettiin kesällä 2017.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 
Toimittajalta vaadittiin onnistuneita ja laajoja referenssejä vastaavien kohteiden menestyksekkäästä toteutuksesta. Oleellista oli saada varmuus siitä, että kunnostusmenetelmä toimii ja vuosikymmeniä jatkunut kunnostus saadaan päätökseen. Urakan kustannuksia verrattiin mm. kokonaiskustannuksena noin 30 vuoden pohjaveden suojapumppaukseen. Urakoitsija on tanskalainen yritys, joka käyttää kunnostukseen massoja amerikkalaiselta materiaalitoimittajalta (raudalla kyllästetty aktiivihiili + bakteeriseos). 

Suorahankinnan perusteena oli poikkeuksellinen tekninen ratkaisu, jonka toteuttamiseen ei ole muilla urakoitsijalla osaamista (esitettävä referenssit). Jos olisi ollut tarpeen tehdä hankintaoikaisu (toinen urakoitsija valittaa päätöksestä), olisi tehty uusi avoin kilpailutus samoilla kriteereillä. Laatu ja hinta olisi vertailussa pisteytetty. Minimivaatimukset oli esitetty projektin henkilöille ja jo toteutetuille referenssikohteille (euromääräinen raja). Valittu toimittaja täytti tarjouksessaan em. vaatimukset.

Sopimusehdot 
Urakoitsijan tuli sitoutua sovitulla hinnalla sopimukseen kirjattuun lopputulokseen tietyssä aikaikkunassa, ei mahdollisuutta lisätöihin. 

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset 
Tavoitteena on, että vuoteen 2022 mennessä pohjavedessä ei ole enää kiinteistön alueella liuottimia. Haitta-ainepulssin kulku pohjavesialueella kestää pidempään, mutta tavoitteena on lopettaa haitta-aineiden pääsy eteenpäin ja ajan mittaan pohjavesialueen kunto paranee. Tulokset näyttävät erittäin lupaavilta jo 2,5 vuotta kunnostuksen toteutusvaiheen jälkeen. Puolustusvoimille tämä on merkittävä ympäristöhanke, jossa uuden ratkaisun etsimiseen lähdettiin omasta aloitteesta. 

Mahdolliset jatkotoimenpiteet   
Seuranta 4 kertaa vuodessa. 

Hankkijan kommentti (Opittua) 
Puolustushallinto on tyytyväinen hankkeen etenemiseen. 

Lisätietoja  

Reija Kalajo, Puolustushallinnon rakennuslaitos 

tags