Mikä green deal -sopimus?

Green deal tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita, resurssiviisauden, kiertotalouden, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia.

KEINO-osaamiskeskuksen tehtävänä on pilotoida Green Deal -sopimusmallin toteutusvaihtoehtoja konkreettisessa hankintatoiminnassa ja siten vauhdittaa bio- ja kiertotaloutta sekä vähähiilisyyttä edistävien hankintojen toteuttamista. Green Deal -sopimuksen solmineille hankintayksiköille osaamiskeskus tarjoaa laajaa asiantuntijapalveluaan yhteisen valmisteluvaiheen aikana sekä tukea myös kilpailutusvaiheessa. Green Deal -sopimuksen tehneistä hankintayksiköt muodostavat yhteisesti uuden hankintaosaamisverkoston, joka myös sitoutuu antamaan vertaistukea muille.

Lisätietoja Green Deal -sopimuksista löytyy myös sivustolta Sitoumus 2050.

Mihin hankintojen green dealissa sitoudutaan?

Julkisten hankintojen green dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin. Green dealit syntyvät tarvelähtöisesti ja päätetään yhdessä hankintayksiköiden kanssa. Sopimuksen toinen osapuoli on ministeriö, joka valikoituu hankintakohteen teeman mukaisesti.  

Green deal -sopimuksessa hankintayksikkö sitoutuu 

  • vähintään yhden hankintakohdekohtaisen toimintamallin kehittämiseen ja toteuttamiseen hankinnassa vuosien 2018– 2020 aikana.  

  • jakamaan muille kokemuksia hankinnan aikana ja mentoroimaan muita kiinnostuneita prosessin aikana luodon toimintamallin käyttöönotosta.  

  • prosessiin osallistumiseen: Hankintakohdekohtaisessa green dealissä edellytetään hankintayksikön omaa työpanosta ja -aikaa koko prosessiin: valmisteluvaiheeseen, kilpailuttamiseen ja sopimuksen aikaiseen yhteistyöhön.  

Green deal -sopimuksessa valtio sitoutuu  

•   tarjoamaan asiantuntija-apua osaamiskeskuksen kautta 
•    tuottamaan vuosittaista seurantaa ja vaikuttavuusarviointia  
•    tuottamaan yhtenäistä viestintämateriaalia ja näkyvyyttä dealin tehneille sekä kansallisesti että kansainvälisesti 
•    Green deal -tilaajaryhmissä tunnistettujen esteiden helpottamiseen. 

Liitteet

Hankintojen green deal -toimintamallin roolit ja tehtävät

Hankintojen Green Deal -toimintamallin selitys

 

kuvituskuva

Päästöttömät työmaat -green deal

narrow
kuvituskuva

Haitallisten aineiden vähentäminen päiväkotiympäristön hankinnoissa -green deal

narrow