Palveluallianssi

Tiestö- ja väylätietojärjestelmän kehittäminen – Case Väylävirasto 

kaksi miestä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Väylävirasto 

Hankinnan kohde  
Tiestötietojärjestelmän ja suunnitelma- ja toteutumatietovarastojen kehittäminen palveluallianssina  

Hankinnan arvo 
8-10 miljoonaa euroa sisältäen ylläpitovaiheen 

Hankinnan tavoite 

  • tuottaa nykyistä tarkempaa ja ajankohtaisempaa tietoa väylien kunnosta ja niiden käytöstä

  • tehostaa tietojen käsittelyä ja analysointia mahdollistaen tarkemman kunnossapidon toimenpiteiden suunnittelun sekä oikea-aikaisen kohdentamisen  

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat   

  • Väylävirasto 

  • Vison Oy, hankintakonsultti 

  • Allianssin sopimusosapuolet 

Hankintamenettely 
Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Hankinnan taustaa 
Digitalisaation ansiosta tiestöön ja väyliin liittyviä kuntotietoja pystytään tuottamaan yhä monipuolisemmin ja reaaliaikaisemmin. Jotta tapahtuva kehitys saadaan kohdentumaan aidosti omaisuudenhallintaa tukevaksi, tarvitaan kokonaisuus, joka hallitsee ja ymmärtää koko tiestötietojen elinkaaren. Nykyiset järjestelmäratkaisut eivät mahdollista uusien menetelmien kokonaisvaltaista hyödyntämistä ja Velho -hankkeen tarkoitus on löytää ratkaisuja tunnistettuun haasteeseen. Velho -hanke on ensimmäinen Suomessa toteutettu ICT-hanke allianssimallina ja on herättänyt kiinnostusta myös maailmalla. Toteutusmalliksi päätettiin valita allianssimalli, koska kokonaisuutta haluttiin kehittää innovaatioita ja uusia ideoita mahdollistavassa toimintaympäristössä. Lisäksi mallista on saatu aiemmin hyviä kokemuksia Väyläviraston sekä muiden toimijoiden hankkeista erityisesti rakennuspuolelta.  

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  
Ennen hankintailmoituksen julkaisemista palveluntarjoajille järjestettiin kaksi markkinainfotilaisuutta sekä suunnittelutyöpajoja. Hankintailmoitukseen saatiin yhteensä 8 tarjousta yritysryhmittymiltä ja neuvotteluja jatkettiin kolmen ryhmittymän kanssa. Lopullinen hankintapäätös tehtiin syyskuussa 2017 ja kehitysvaihe alkoi lokakuussa 2017 kestäen maaliskuuhun 2018 saakka. Toteutusvaihe on käynnissä ja kestää vuoteen 2021 saakka.  

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet  

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta seuraavin valintakriteerein: 

  • projektinjohto- ja yhteistoimintakyky 25 % 

  • substanssi- ja prosessiosaaminen 50 % 

  • palkkio 25 % 

Sopimusehdot 
Velho-allianssin sopimusosapuolina ovat Väylävirasto, Ramboll Finland Oy, Solita Oy ja Sitowise Oy. Allianssimallille ominaisesti sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen riskit ja hyödyt. Allianssimallissa ei sovelleta julkisissa IT-hankinnoissa käytettyjä JIT-ehtoja. Hankkeeseen sisältyy kehitys- ja toteutusvaihe, joista on tehty erilliset sopimukset. Ylläpitovaiheen sopimuksen valmistelu on käynnissä.  

Mahdolliset haasteet 
Allianssimallia ei ole tätä ennen sovellettu järjestelmäkehityshankkeisiin, eikä siten ole ollut mahdollista ottaa oppia toteutuneista hankkeista. Hankkeen aikana malliin on tehty tiettyjä parannuksia, mutta hankintalainsäädännön takia moniin asioihin ei ole enää voinut vaikuttaa. Esimerkiksi kannustinmallin kustannuspuolen mallin kerrotaan vaativan kehittämistä jatkossa. 

Hyödyt/Vaikutukset  

Mitä saatiin/saavutettiin?  

Allianssimallin kerrotaan vaikuttaneen positiivisesti erityisesti jokapäiväisen projektityöskentelyn joustavuuteen. Organisaatiorajat häviävät jokapäiväisessä työskentelyssä.  

Päästiinkö tavoitteisiin?   

Projekti on vielä kesken. Vaikka malli vaatii Väyläviraston mukaan parantamista, niin hankkeen kokemukset ja tulokset ovat pääosin positiivisia. 

Miten asiaa on seurattu hankintasopimuksen aikana?   

Velho-allianssiin on rakennettu kannustinjärjestelmä, jossa mittareina ovat aikataulu, käytettävyys, yhteistyö, tietosisältö ja tiedolla johtaminen.  

Mahdolliset jatkotoimenpiteet   
Allianssia on sovellettu tämän jälkeen Väyläviraston ja Suomen suurimpien kaupunkien yhteisessä Ihku-järjestelmäkehityshankkeessa, jossa on kehitetty infrahankkeiden kustannusohjausta. 

Hankkijan kommentti (Opittua) 
Allianssimalli soveltuu hyvin laajojen, moniosaamista vaativien hankintakokonaisuuksien hallintaan. Perinteisemmällä kehitysmallilla toteutettu hankinta olisi jouduttu pilkkomaan pienempiin osiin ja määrittelemään tarkemmin. Allianssimallia sovellettaessa ICT-hankintoihin on kuitenkin varmistettava, ettei menetetä ketterien mallien oppeja ja menetelmiä.  

Keinot kiertoon  

Toteutetun allianssin hankintakeinoja voidaan soveltaa muihin ja on sovellettu Väylän muihin IT-hankintoihin. Esimerkiksi tarjousvaiheessa ehdokkaiden ohjaamat työpajat on todettu hyväksi asiantuntijaresursseja arvioitaessa. 

Lisätietoja

Lue lisää hankkeesta täältä

 

tags