Opinnäytetyö: Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ei nosta merkittävästi työmaaurakan kustannuksia

työmaa

Tammikuussa julkaistiin Salome Kallion Metropolia ammattikorkeakoulun rakennusalan insinööritutkinnon opinnäytetyö, joka käsitteli Päästötön työmaa green deal -sopimuksen vaikutuksia infra-alan hankkeiden toteuttamiseen.  Tutkimuksen yhtenä keskeisempänä päämääränä oli tuottaa tietoa päästövähennysmahdollisuuksista ja uusiutuvan polttoaineen käyttämisen seurauksena syntyvistä kustannuksista. Opinnäytetyön teetti Terrawise Oy.

Opinnäytetyössä tehtyjen laskelmien avulla onnistuttiin tuottamaan suuruusluokkatietoa kustannusvaikutuksista hanketasolla, sekä vertailemaan jo kilpailutettujen hankkeiden hankintaperusteita. Fossiilisien polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla ei tutkimuksen perusteella aiheuta merkittävää kustannusten nousua hanketasolla tarkasteltuna. Korkeammissa päästöluokissa olevaa kalustoa todettiin selvityksen perusteella olevan saatavilla hyvin ja tutkimuskohteena olleen Terrawisen vakiintuneen alihankintaverkon nykyinen kalusto vastaavaa pääosin erinomaisesti hankkeille asetettuihin vaatimuksiin.

Markkinoilla olevien vety-, biokaasu- ja täyssähkökaluston todettiin tutkimuksen perusteella vastaavan nykytilanteessa heikosti infrarakentamisen tarpeisiin. Vety-, biokaasu- ja sähkökäyttöisen kaluston laajamittainen käyttöönotto edellyttäisi myös latausinfran ja vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluverkon kehittymistä.

-Mielestäni on hyvä asia, että hankintojen ympäristövaatimuksia kehitetään markkinavuoropuhelua käyden ja infrahankkeiden osalta pidän erityisen tärkeänä sitä, että kilpailutusvaiheessa hankinnoille asetettavat kalustoa koskevat vaatimukset asetetaan harkiten. Tällä hetkellä esimerkiksi markkinoilla tarjolla olevat täyssähkökäyttöiset työkoneet vastaavat melko heikosti infratyömaiden tarpeisiin ja niiden käytön edellyttäminen voi mahdollisesti johtaa epäsopivan kaluston käyttöön tai kaluston alhaiseen käyttöasteeseen työmaalla. Uusiutuvan polttoöljyn käyttöönoton näen hyvänä ja useimpien urakoitsijoiden kannalta myös melko ongelmattomana muutoksena. Opinnäytetyötutkimuksen tulosten perusteella myös uusiutuvan polttoöljyn käyttöönotosta syntyvät kustannusvaikutukset olivat ennalta arvioitua vähäisemmät, Kallio kiteyttää tutkimuksen keskeisiä havaintoja.

Kallio peräänkuuluttaa ympäristövaikutusten kokonaisvaltaista tarkastelua.
–Toivoisin, että tulevaisuudessa pystyisimme arvioimaan toteutettavien hankkeiden ympäristövaikutuksia yhä kokonaisvaltaisemmin koko hankkeen elinkaaren ajalta ja näin myös kehittämään ja jatkojalostamaan keinoja, joilla päästövähennyksiin pyrimme.

Linkki Päästötön työmaa greed deal -sopimusta käsittelevään opinnäytetyöhön

Tutustu Päästötön työmaa green deal –sopimukseen

Suomen ensimmäinen julkisten hankintojen green deal -sopimus allekirjoitettiin syyskuussa 2020. Sopimusosapuolena ensivaiheessa ovat ympäristöministeriö sekä seuraavat hankintayksiköt: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Turun kaupunki, Senaatti-kiinteistöt ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Myös muita julkisen sektorin organisaatioita kannustetaan liittymään sopimukseen. Ympäristöministeriön tukena sopimuksen toimeenpanossa toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO. 

tags