KEINO-osaamiskeskuksen palvelut

Toimintamalleja, työkaluja ja tukea KEINO-toimitamallit symboli

Hankintojen johtamisen kehittäminen 

KEINO-osaamiskeskus valmentaa ja sparraa hankintayksiköiden johtoa strategisten tavoitteiden asettamisessa sekä auttaa vastuullisten ja innovaatiomyönteisten strategioiden laadinnassa. Tavoitteena on tehdä hankintojen roolia näkyväksi ja lisätä ymmärrystä hankintojen merkityksestä julkisten organisaatioiden perustehtävien toteutuksessa sekä vahvistaa hankintojen hyödyntämistä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on, että hankinnat tunnistetaan osana kokonaisvaltaista johtamisjärjestelmää. 

Lue lisää hankintojen strategisen johtamisen kehittämisestä 

Julkisen hankinnan vaikuttavuuden todentaminen

KEINO  tarjoaa tietoa kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvien tavoitteiden toteutumisen seurantamittareista kansallisella tasolla ja tukee julkisten hankintojen vaikuttavuuden todentamista kehittämällä työkaluja sekä osaamista vaikutusten mallintamiseen ja mittaamiseen.

Lue lisää hankintojen vaikuttavuuden todentamisesta

KEINO tarjoaa myös tietoa ja tukea tulosperusteisten rahoitussopimusten (SIB) käyttöön.

Lue lisää hankinnan tulosperusteisista rahoitussopimuksista 

Yhteistyöryhmiä ja verkostoja KEINO-yhteistyoryhmat symboli

Alueellisen yhteistyön vahvistaminen 

KEINO-osaamiskeskus vahvistaa hankintojen alueellista osaamista muutosagentti- ja muutosalumnitoiminnalla. Muutosagentit toimivat KEINO:n alueellisina edustajina ja heidän tehtävänään on hankintayksiköiden neuvominen ja sparraus kestävissä ja innovatiivisissa hankinnoissa, tiedon kerääminen ja välittäminen kestävien ja innovatiivisten hankintojen alueellisista tarpeista sekä kansallisten linjausten viestiminen omalle muutosagenttialueelle.  Muutosagentit haetaan avoimella haulla yhteisesti sovittujen kriteerien pohjalta. KEINO-osaamiskeskus välittää sivuillaan tietoa myös muutosalumneista, jotka ovat alueellisia, jo kestäviä ja innovatiivisia hankintoja toteuttaneita julkisia hankkijoita.

Lue lisää KEINO-muutosagenteista ja alueellisesta yhteistyöstä 

Hankintojen kehittäjäryhmäyhteistyö  

Kehittäjäryhmätoiminnalla vahvistetaan hankinta‐asiantuntijoiden sekä toimialoilla toimivien verkostoitumista ja vertaistukea, joka tähtää kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen levittämiseen, hyödyntämiseen ja vauhdittamiseen. Kehittäjäryhmien yhteistyö voi konkretisoitua esimerkiksi yhteisten tarve‐ ja markkinakartoitusten tai esiselvitysten laadintana, yhteisten strategisten valintojen valmisteluna, ennakoivan markkinavuoropuhelun toteuttamisena, työkalujen ja mallien luomisena tai tavoitteiden ja vaatimusten asettamisena konkreettisissa hankinnoissa. KEINO tarjoaa kehittäjäryhmille yhteiskehittämisen ja markkinavuoropuhelun fasilitointia, tiedon keräämistä ja tulosten koontia sekä osallistujien mahdollisten hankintojen valmisteluvaiheen neuvontaa.   

Lue lisää hankintojen kehittäjäryhmistä 

Green Deal -sopimusten fasilitointi 

Julkisten hankintojen Green Deal on uusi tapa vapaaehtoisin sopimuksin sitouttaa julkiset hankintayksiköt hallitusohjelman bio‐ ja kiertotalouden sekä energia‐ ja ilmastostrategian strategisten tavoitteiden saavuttamiseen ja markkinoiden kehittämiseen. Green deal tukee kuntien, kaupunkien, kuntayhtymien sekä valtion hankintayksiköiden olemassa olevia rakenteita, kuten hiilineutraalisuustavoitteita, resurssiviisauden, kiertotalouden, kestävien sekä innovatiivisten hankintojen tiekarttoja, ilmastostrategioita ja energiatehokkuussopimuksia. KEINO hakee Green Deal aiheita ja tarjoaa tukea sopimuksiin liittyville hankintayksiköille.

Lue lisää hankintojen Green Deal -sopimuksista

Oppeja, osaamista ja ohjausta  KEINO-ohjausta symboli

Osaamisen kehittäminen ja neuvonta 

KEINO kehittää hankkijoiden osaamista ja tarjoaa neuvontaa kestäväviä ja innovatiivisia hankintoja koskien. Osaamisen kehittämisen tarkoituksena on antaa apuvälineitä eri tasoisille hankintayksiköille oman osaamisensa kehittämiseen. Osaamisen kehittämisen ytimessä on hankintakeino.fi neuvontapalvelu jota kehitetään tarjoamaan tietoa eri tilanteissa ja vaiheissa oleville kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista kiinnostuneille julkisille hankkijoille. 

KEINO tarjoaa myös käytännönläheistä yksittäisiä hankintoja koskevaa neuvontaa osoitteessa  palvelu@hankintakeino.fi Neuvonta koskee hankinnan suunnitteluvaihetta: tarvekartoitusta, markkinakartoitusta, tavoitteiden, tulosten tai kriteerien muotoilua, todentamisvaihtoehtoja, sopimusehtoja sekä vaikutusten arviointia. Osaamiskeskus avustaa myös hankinnan tavoitteista ja toimintamallista viestimisessä hankintayksikön oman organisaation sisällä. 

Kansainvälisyyden edistäminen ja tukeminen 

KEINO vauhdittaa kestäviä ja innovatiivisia hankintoja verkottoitumalla ja verkottamalla julkisia hankkijoita kansainvälisesti. Oppimalla kansainvälisistä hyvistä käytännöistä hankintayksiköt voivat kehittää omaa toimintaansa ja levittää osaamista edelleen kotimaassa. KEINO:n kansainvälisyystyö sisältää hyvien hankintakäytänteiden ja esimerkkien tuomista, tiedotusta EU-rahoitusmahdollisuuksista sekä linkin kansainvälisiin verkostoihin ja asiantuntijavaihtoihin sekä sparraustukea kasainvälisten hankintakilpailujen osallistumishakemusten valmisteluun.   

KEINOn tavoitteena on kasvattaa kotimaisten hankintayksiköiden verkostoja ja hankintaosaamista sekä tukea näitä eurooppalaisen innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksen hyödyntämisessä. 

Lue lisää hankintojen rahoitusmahdollisuuksista