Mikä innovatiivinen hankinta?

Innovatiivisuuden määrittely julkisissa hankinnoissa

Hankinnan kohde on innovatiivinen, kun hankinta kohdistuu innovaatioon eli kokonaan uuteen tai aiemmasta merkittävästi paranneltuun tuotteeseen tai palveluun. kohteen uutuusarvo voi ilmetä: 

  • Toimialalle uutena ratkaisuna, joka on kuitenkin käytössä muilla toimialoilla
  • Kansallisesti uutena ratkaisuna, joka kuitenkin on otettu käyttöön kotimaan ulkopuolella
  • Kansainvälisesti täysin uutena ratkaisuna. Tällöin tilaaja on tosiasiallisesti hankinnan kohteena olevan tuotteen tai palvelun ensimmäinen käyttäjä. 

Uutuusarvon lisäksi on tärkeää, että innovatiivinen hankinta johtaa aiempaa parempaan lopputulokseen tilaajan tai palvelun käyttäjän kannalta. Lopputuloksen parantuminen voi ilmetä esimerkiksi asiakastyytyväisyytenä, laadun parantumisena, pienempinä elinkaarikustannuksia tai kustannustehokkuuden parantumisena.  

Hankintaprosessiin kohdistuva innovatiivisuus taas ilmenee uudenlaisina käytäntöinä hankinnan suunnittelussa, itse hankintamenettelyn läpiviennissä (esim. uuden ratkaisun kehitystyö) tai hankinnan kohteen käyttöönotossa (esim.pilotointi). Lisäksi hankintayksikkö voi sisällyttää sopimuskauteen innovatiivisuuteen kannustavia elementtejä. Hankinta voidaan ennalta määritellyn toteutusmallin sijaan kohdistaa haluttuihin tuloksiin ja vaikutuksiin, jolloin toimittajille syntyy enemmän vapautta ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. 

Hankinnan innovatiivisuus voi siis näkyä innovatiivisessa hankinnan kohteessa tai innovatiivisessa hankintamenettelyssä. Innovatiivisten hankintojen haasteena on, että innovatiivisuus voi tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita eri yhteyksissä. Innovatiivisuus ei olekaan välttämättä itseisarvo, vaan keskeistä on mahdollistaa uudet ratkaisut ja prosessit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Lue Euroopan komission kesäkuussa 2021 päivittämä ohjeistus innovatiivisista hankinnoista

Innovatiivisuus strategisena tavoitteena

Innovatiivisilla hankinnoilla on tärkeä rooli valtion ja kuntien strategisten tavoitteiden toteuttamisessa, kuten palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa, palveluprosessien tuottavuuden kasvattamisessa ja ympäristövaikutusten pienentämisessä. 

Innovatiivisia hankintoja voi edistää tekemällä systemaattista yhteistyötä alan yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Yrityksille innovatiiviset hankinnat tarjoavatkin tärkeitä asiakasreferenssejä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa. Hankinnan avulla syntyvä liiketoiminnan kasvu tuottaa myös työllisyysvaikutuksia. Hankintojen innovaatiopotentiaalin tunnistamista sekä innovatiivisuutta luovaa toimintatapaa voi johtaa ja kehittää. Markkinatuntemus ja -analytiikka sekä markkinavuoropuheluosaaminen ovat tässä keskeisiä työkaluja. Tärkeää on myös kehitysmyönteisen asenteen omaksuminen ja ketterä toiminta alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi nostaa innovatiivisten hankintojen osuus 10 prosenttiin julkisista hankinnoista hallituskauden loppuun mennessä. Tavoitteen toteutumista seurataan vuositasolla, ja sen tueksi on TEM:n johdolla valmisteltu toimenpidesuunnitelma. Suunnitelman avulla pyritään saavuttamaan myös kansallisen hankintastrategian innovaatiotavoitteet (ks. tätä varten valmisteltu tausta-asiakirja).

Miten innovatiivisuus kannattaa kirjata hankintoja ohjaaviin linjauksiin?

Yksi mahdollisuus kirjata innovatiivisuus hankintoja ohjaaviin strategisiin linjauksiin on esimerkiksi linjata, että innovaatiopotentiaali arvioidaan aina, kun hankinnan valmisteluvaiheessa tunnistetaan hankinnan pitävän sisällään innovatiivista potentiaalia joko tilaajan tai toimittajan toiminnan suhteen. Lisää hankintojen innovaatiopotentiaalin arvioinnista voi lukea seuraavasta Keino-osaamiskeskuksen tuottamasta ohjeesta:

Hankintojen innovaatiopotentiaalin arviointiohje

Innovatiivisten hankintojen ja hankintaprosessien käyttöön voi kannustaa strategiassa esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:  
•    Nykyisten tuotteiden, palveluiden ja palveluntarjoajien toiminnassa on haasteita
•    Markkinoille on syntynyt uusia, laadullisesti parempia ja/tai kustannustehokkaampia tapoja vastata organisaation tarpeisiin
•    Organisaatio tarvitsee myös ulkopuolisia resursseja haasteensa ratkaisemiseksi. Tällöin voidaan ottaa käyttöön innovatiivisia sopimus- ja toteutusmalleja kuten allianssimalli.
•    Organisaation tehtävissä, toimintaympäristössä tai palvelujärjestelmissä tapahtuneet muutokset kannustavat uusien ratkaisujen etsimiseen.
 

Tavoitteena innovatiivisuus? Lue lisää innovatiivisen hankinnan suunnittelusta

Esimerkkejä innovatiivisista hankinnoista

Esimerkkejä erilaisista innovatiivisista hankinnoista voit hakea Keinokkaat esimerkit -sivultamme merkitsemällä hakukriteeriksi hankinnan toteuttamisen esimerkit sekä esimerkkilisyyden asiasanaksi "innovatiivisuus". 

Tutustu myös sivuumme Miksi tehdä kestävä ja innovatiivinen hankinta?

Lisätietoa innovatiivisista hankinnoista

Lisää aiheesta muissa verkkopalveluissa.

Askeleet innovatiivisiin hankintoihin

Innovatiiviset ja vastuulliset julkiset hankinnat -hankkeen tuottama oppimateriaali Turun yliopiston sivuilla.

narrow

Innovatiiviset julkiset hankinnat – määrittely, mahdollisuudet ja mittaaminen

Valtioneuvoston selvitys innovatiivisten julkisten hankintojen mahdollisuuksista eri toimialoilla ja eri tyyppisissä hankinnoissa.

narrow

Innovatiiviset julkiset hankinnat: vaikutukset ja hyvät käytännöt

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan artikkelisarja 16/2018.

narrow