Työllistämisehtojen käyttö kaupungin kunnossapidon ulkoistamisessa - Case Järvenpää

Palikoita osoittamassa suuntaa

TAUSTATIEDOT

Hankkija 
Järvenpään kaupunki 

Hankinnan kohde
Kaupungin kunnossapidon liikkeenluovutuksen yhteydessä oleva alueurakka. Sisältää liikenneväylien, liikennealueiden, liikenneviheralueiden, puistojen, erityisalueiden ja -kohteiden kunnossapidon.  

Sopimuksen kesto on 4,5 vuotta vuosina 2019-2023. Sopimusta on mahdollista jatkaa 2 optiovuodella.  

Hankinnan tavoite   

  • kunnossapitoon kuuluvien toimenpiteiden hoitaminen.

  • varmistaa, että nuoret (vähintään 15 nuorta, iältään 15-18-vuotiasta) saavat edelleen kesätöitä kunnossapidon toimialalta Järvenpäässä.  

  • työllistää vuosittain ainakin yksi heikommassa työmarkkina-asemassa oleva pitkäaikaistyötön vähintään 8 kuukauden työsuhteeseen. 

Hankinnan taustaa
Järvenpään kaupunki haluaa varmistaa, että liikkeenluovutuksen yhteydessä siirtyvät kunnossapidon tehtävät mahdollistavat jatkossakin kesätyöpaikkoja nuorille. Työllistämisehdon muotoilu urakkahankintaan oli osa Järvenpään Työllistämisehdot hankinnoissa-pilotointia 2018-2020. Pilotoinnin aikana on tarkoitus tehdä työllistämisehtojen käyttö tunnetuksi kaupungin hankintayksiköille ja kartoittaa hankintoja, joihin työllistämisehdon voi asettaa. Kunnossapidon ulkoistaminen on kolmas Järvenpään kaupungin hankinta, jossa työllistämisehtoa on käytetty. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat  

  • hankintayksikön (tilaajan) edustajat.

  • hankintapalveluiden asiantuntijat.  

  • osaamis- ja työllisyyspalvelujen asiantuntija.

Tärkeää on mutkaton vuoropuhelu tilaajan, hankintapalveluiden ja työllisyystoimijoiden kesken hankinnan suunnittelun alkuvaiheessa. 

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  

Hankinnasta järjestettiin markkinakartoitustilaisuus, jossa esiteltiin liikkeenluovutukseen ja urakkahankintaan liittyviä asioita sekä työllistämisehdot. Läsnäolijoilla oli myös mahdollisuus kommentoida ajatuksiaan työllistämisehtoon liittyen. Hankintaan liittyvästä työllistämisehdon asettamisesta käytiin keskustelua kolmikannassa hankintapalvelut, hankintayksikkö sekä osaamis- ja työllisyyspalvelut. Työllistämisehdon muotoiluun tarvitaan laajasti esimerkkejä, sillä ehdon onnistunut muotoilu riippuu hankinnan luonteesta, arvosta ja kestosta. Ehto ja sanktio on siis osattava suhteuttaa hankintaan sopivaksi. 

Sopimusehdot 

Ehto 1. Ehdottomana vaatimuksena vähintään 15 nuoren (15-18-vuotiaat) työllistäminen kesäisin vähintään 1 kuukauden työsuhteisiin. 

Ehto 2. Laadullisessa pisteytyksessä vähintään yhden yli 12 kuukautta työttömänä olleen henkilön työllistäminen vähintään 8 kuukauden työsuhteeseen. 

Yritys on velvoitettu ottamaan yhteyttä rekrytoinnin alkaessa osaamis- ja työllisyyspalvelujen yhteyshenkilöön. Osaamis- ja työllisyyspalveluista annetaan rekrytointiapua ja -ohjeita yritykselle ehtojen täyttämiseksi. Ehtojen täyttämistä seurataan sopimuskauden aikana kaupungin toimesta ja yritys raportoi ehtojen täyttämisestä työllistämisehtoihin liittyvien työsuhteiden päätyttyä. 

Sanktio on 10 000 euroa, mikäli ehtoja ei täytetä. 

Mahdolliset haasteet 

Haasteena on löytää riittävä määrä järvenpääläisiä työllistettäviä, jotka täyttävät sopimuksessa käytetyt työllistämisehdot. Tätä haastetta on pyritty keventämään sillä, että kilpailutuksen voittaneelle yritykselle tarjotaan rekrytointiapua osaamis- ja työllisyyspalveluista. 

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset 

I. Sopimuskauden ensimmäinen kesä 2019 on takana kesätyöllistämiseen liittyvän ehdon täyttämisessä ja kilpailutuksen voittanut yritys työllisti peräti 20 järvenpääläistä nuorta kesätöihin. Myös pitkäaikaistyöttömän työllistämistä koskevan ehdon täyttäminen on alkanut ja työsuhteeseen löydettiin kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelujen kautta järvenpääläinen nuori aikuinen. 

II. Tavoitteet täyttyivät ja jopa ylittyivät kesätyöllistämisehdon kohdalla. Myös pitkäaikaistyöttömän työllistämisehdon täyttäminen käynnistyi etuajassa.  

III. Asiaa on seurattu raportoinnilla ja yhteydenpidolla yritykseen, sekä osittain työllistettäviin henkilöihin.  

Keinot kiertoon 

Onnistumisen edellytyksiä ovat toimivan neuvonnan, rekrytointituen, tarvittaessa työhön sijoittumisen tuen ja ohjauksen oikea-aikainen tarjonta toimittajille sekä työllistettävälle itselleen. Ensiarvoisen tärkeää on yhteistyö kaupungin hankintapalveluiden ja työllistämiseen liittyvien palveluiden välillä. Tarvittaessa myös TE-toimiston palveluiden kanssa.  

Työllistämisehtojen asettaminen hankintoihin on vielä varsin uusi asia ja herättää monenlaisia kysymyksiä, jopa pelkojakin. Tämän vuoksi on tärkeää käydä vuoropuhelua koko kaupunkiorganisaation tasolla. Ehtojen asettamisen edellytys on, että on olemassa järjestelmä, josta saadaan hyvissä ajoin tietoon kaupungin suunnitteilla olevat hankinnat. Myös kaupunginjohdon tuki on välttämätön.  

Järvenpäässä osaamis- ja työllisyyspalveluiden asiantuntija on kiertänyt yhdessä hankinatasiantuntijan kanssa kaupungin palvelualueiden johtoryhmissä esittelemässä työllistämisehdon käyttöä. Aiheesta on kirjoitettu myös artikkeli henkilöstön sisäiseen lehteen sekä informoitu paikallista yrittäjäjärjestöä ehtojen käyttämisestä. 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Marjo Kanninen (marjo.kanninen@jarvenpaa.fi)

tags