Rahoitus tukee palveluiden ja toiminnan uudistamista

käsi joka pitelee digitaalista rubiikinkuutiota

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland on mukana innovatiivisten julkisten hankintojen vauhdittamisessa hankintayksiköille kohdennetulla rahoituksella, jonka tarkoitus on tukea innovatiivisten ratkaisuiden hankintoja. Rahoituksen tavoitteena on vauhdittaa toimialan kehittymistä vähintään kansallisesti eli hankittavan ratkaisun tulee olla myös markkinoille uusi. 

Yksi rahoituksen keskeisistä tavoitteista on innovatiivisten hankintojen osaamisen kasvattaminen hankintayksiköissä ja sitä kautta hankintojen potentiaalinen kasvava hyödyntäminen innovaatioiden vauhdittajana. 

Rahoitus jakaa kehitysvaiheen riskiä

Innovatiivisten julkisten hankintojen rahoitus eli ns. IJH-rahoitus kohdistuu hankintojen valmistelu-, suunnittelu-, kilpailutus- ja yhteiskehitysvaiheeseen. 

- Projektille hyväksyttäviä kustannuksia ovat oman työn lisäksi tarvittavat konsulttipalvelut sekä valituille yrityksille kehityksestä ja pilotoinnista maksettavat palkkiot. Konsultin tarve kohdistuu tyypillisestä joko innovatiivisen hankintamenettelyn valintaan ja läpivientiin tarvittavaan tukeen tai teknologian hankintaan liittyviin määrittelykysymyksiin, kuvaa IJH-rahoituksesta vastaava asiantuntija Riikka Munne Business Finlandista. 

Innovatiivisia ratkaisuja pyöräilyn edistämiseen ja digitaaliseen kuntoutukseen 

Alkuvuodesta 2022 käynnistynyt Vaasan kaupungin IJH-projekti keskittyy pyöräilyn edistämiseen soveltuvan allianssimallin kehittämiseen. 

- Tavoitteemme on kehittää allianssimalli, joka soveltuu pyöräilyn mahdollisuuksien pitkäjänteiseen kehittämiseen ja jota voidaan hyödyntää myös muissa kaupungeissa. Allianssimalli tukee korkealaatuisen pääpyörätieverkon toteutusta ja pitää sisällään kaikki pyöräilyn kehittämiseen liittyvät tehtävät suunnittelusta, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä markkinointiin kertoo kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi Vaasan kaupungilta. 

Vaasan kaupunki osallistui KEINOn vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan ja toteutti sen yhteydessä innovatiivisen talvihoitourakoiden hankinnan, jossa mm. siirryttiin pääosin uusiutuviin polttoaineisiin ja panostettiin aiempaa enemmän pyöräteiden talvikunnossapitoon.  

- Innovatiivinen talvihoidon hankinta onnistui hyvin ja pystymme hyödyntämään sen oppeja tulevissa hankinnoissa. Aktiivinen osallistuminen erilaisiin sparrauksiin on aidosti kehittänyt toimintaa sekä parantanut mahdollisuuksia myös ulkopuoliseen rahoitukseen esimerkiksi avustusten muodossa. Vaasan kokoisella kaupungilla olisi muuten hyvin rajalliset mahdollisuudet tehdä koko toimialaa hyödyttävää kehittämistyötä, Talvi jatkaa.

Viimeisin innovatiivisten julkisten hankintojen rahoituksen saanut projekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutin digitaalisen kuntoutuksen alustaratkaisun hankinta. 

- Olemme valinneet hankintamenettelyksi innovaatiokumppanuuden ja tavoitteemme on löytää kumppani, jonka kanssa rakentaa digitaalisen kuntoutuksen ratkaisuja yhteen kokoava ja kokonaan uuden palvelumallin kehittämisen mahdollistava alustaratkaisu, kertoo Kuntoutusinstituutin kansanvälisestä toiminnasta vastaava Kari-Pekka Murtonen

Hankerahoitus mahdollistaa uusien kansallisten ja kansainvälisten markkinoiden avaamista ja kartoittamista. Lyhyen aikavälin vaikutuksena innovatiivinen hankinta mahdollistaa uusien digitaalisten kuntoutuksen palveluiden pilotoinnin ja simuloinnin. Pitkän aikavälin vaikutuksena digitaalista kuntoutusta edistävällä alustaratkaisulla on vaikutusta kuntoutusalan palveluiden saatavuuden paranemiseen ja kuntoutusprosessien kehittymiseen sekä liikevaihdon kasvuun uusiempien teknologioiden hyödyntämisen ja toiminnan tehostumisen myötä. Ilman ulkoista hankerahoitusta hankinnan potentiaaliset vaikutukset jäisivät merkittävästi pienemmiksi. 

Innovatiivinen hankinta suunnitteilla?

Potentiaalisista projekteista kannattaa olla yhteydessä Business Finlandiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

- Koska rahoitusta voi käyttää esimerkiksi markkinoiden kartoitukseen ja hankinnan määrittelyyn, rahoituksen soveltuvuutta projektiin kannattaa lähteä selvittämään heti, kun innovatiivista hankintaa aletaan suunnitella. Helpoin tapa lähteä liikkeelle on lähettää sähköpostitse lyhyt kuvaus suunnitteilla olevasta hankinnasta tavoitteineen, Munne ohjeistaa. 

Potentiaalisia suunnitelmia sparrataan yhdessä Business Finlandin asiantuntijoiden kanssa ennen mahdollisen rahoitushakemuksen jättämistä.

Ideoita ja oppia aiemmin rahoitetuista hankkeista 

Rahoitettujen projektien keskeisistä sisällöistä ja tavoitelluista hyödyistä julkaistaan Business Finlandin sivuilla tiiviit kuvaukset. Myös projektien etenemistä pyritään seuraamaan uutisten muodossa. 

Lue lisää rahoituksesta ja rahoitetuista projekteista. 

Projekteissa toteutetuista hankinnoista on myös tuotettu hankintaesimerkkejä KEINOn sivuille.

Suomen metsäkeskus - Tarkastustoiminnan digitalisointi 

Ympäristöministeriö - Sähköisen Materiaalitori-tietoalustan hankinta 

Oulun kaupunki - Palvelurobotti OuluBot 

Suomen yliopistolliset silmäklinikat - Silmätautien arkikustannusvaikuttavuutta mittaava kokonaisjärjestelmä

Lakeuden Etappi - Jätehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta 

tags