Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen mittaamiseen on saatavilla tietoa monista lähteistä

Strateginen johtaminen

KEINO kokosi yhteen kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen mittaamisessa ja arvioinnissa käytettäviä tietolähteitä ja työkaluja. 

Julkisten hankintojen mittaamisen infrastruktuurin kuvauksen tarkoituksena on selventää, mistä eri tietolähteistä saadaan tietoa hankintojen kestävyydestä ja innovatiivisuudesta, ja millaisin menetelmin tietoa voidaan kerätä ja hyödyntää. Parhaimmillaan tietoa voidaan yhdistää useammasta tietolähteestä ja saada mahdollisimman ajan tasainen kuva hankintojen kestävyydestä ja innovatiivisuudesta sekä kansallisella että hankintayksikön tasolla.

Julkisten hankintojen mittaamisen infrastruktuuri

KEINON julkaisema julkisten hankintojen mittaamisen infrastruktuuri sisältää eri tietolähteisiin perustuvia mittaamisen menetelmiä, jotka mahdollistavat monipuolisen mittaamistiedon keräämisen ja hyödyntämisen. Tärkeimpiä tietolähteitä ovat yhtäältä hankintayksiköiltä kerättävä ostolaskudata ja hankintojen seuranta- ja raportointitieto, jota kerätään usein kyselyillä ja haastatteluilla, ja toisaalta suoraan erilaisilta alustoilta, tietokannoista tai verkosta kerättävä tieto, kuten kilpailutusasiakirjojen sisältö tai verkkopohjainen markkina- ja tuotetieto.

Mittaamisessa on jo siirrytty manuaalisten tarjouspyyntöanalyysien tekemisestä avainsanojen avulla tapahtuvaan laajojen tietomassojen analysointiin. Tekoälyä hyödyntävä mittaaminen pyrkii yhdistämään eri tietolähteiden tiedon ja kytkemään vaikutustiedon hankintaprosessiin mahdollisimman oikea-aikaisesti.

Kriteerien laskennasta vaikutusten arviointiin

Hankintojen mittaamisella pyritään vastaamaan kysymykseen, kuinka suuri osa hankinnoista on kestäviä ja/tai innovatiivisia.

Esimerkiksi KEINO-osaamiskeskus on toteuttanut kyselyjä liittyen kestävien innovatiivisten hankintojen osuuteen hankinnoista, kestävyysnäkökohtien huomioimiseen hankinnoissa ja hankintastrategioissa, sekä hankintaosaamisen tasoon. Hansel Oy:n johdolla on testattu tekoälyyn perustuvia avainsanamenetelmiä tarjouspyyntöaineistojen analyysissä.

Erilaisten datalähteiden avulla kerätty tieto antaa käytettyjen kestävyyskriteerien määrän lisäksi suuntaa antavia arvioita siitä, mitä vaikutuksia hankinnoilla on. Parhaiten toteutuneiden hankintojen vaikutuksia voidaan kuitenkin mitata tarkastelemalla yksittäisiä hankintoja erilaisten vaikutustenarvioinnin työkalujen ja tuoteryhmäkohtaisen arvioinnin avulla. Hankintojen vaikutuksia voidaan arvioida myös ennakkoon.

Julkisten hankintojen mittaamisen infrastruktuuri
Julkisten hankintojen mittaamisen infrastruktuuri
Klikkaa tästä kuvaan isompana (pdf).

Tutustu tarkemmin hankintojen mittaamiseen ja vaikutusten arviointiin

tags