Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä

Maa-ainekset ovat yksi suurimpia materiaaliryhmiä Suomen luonnonvarojen käytössä. Pilaantuneet maat ja niiden kunnostaminen vaatii merkittäviä resursseja kunnilta ja muilta julkisilta toimijoilta. Suuri osa kohteista kunnostetaan kaivamalla pilaantunut maa ja tuomalla puhdasta maata tilalle. Tämä aiheuttaa luonnonvarojen käytön kasvua, maamassojen kuljetusta, päästöjä ympäristöön ja huomattavia kustannuksia. Säästävämpien kunnostusmenetelmien laajemmassa käyttöönotossa on kuitenkin havaittu erilaisia haasteita, kuten hyvien esimerkkien puute. Uusiin menetelmiin liittyy myös sosiaalisen hyväksyttävyyden kysymyksiä.

Kehittämällä PIMA-kunnostuksia kestävämpään ja innovatiivisempaan suuntaan voitaisiin kiertotalouden periaatteiden mukaisesti vähentää neitseellisen maa-aineksen ottotarvetta ja kierrossa olevien haitallisten aineiden määrää.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoiman ryhmän tavoitteena on 

 • Edistää kestävien ja innovatiivisten kunnostusmenetelmien käyttöönottoa pilaantuneiden maiden kunnostusurakoissa Suomessa. 

 • Tunnistaa ja koota yhteen hyvät esimerkit PIMA-urakkahankinnoista, ja soveltaa niistä saatua tietoa hankintojen kestävyyden ja innovatiivisuuden kehittämisessä. 

 • Lisätä tietoa hankintojen mahdollisuuksista kunnostusprosessin eri vaiheissa. 

 • Lisätä vuorovaikutusta ja kokemusten vaihtoa toimijoiden kesken. 

Ryhmän kokoRyhmän koko ja organisaatiot 

44 

(14 julkisen hankintaorganisaation edustajaa 

20 asiantuntijaorganisaatioiden tai yritysten edustajaa 

10 muun organisaation edustajaa) 

Osallistujien toimeenkuviaOsallistujien toimenkuvia

Ryhmässä on mukana hankinnoista vastaavia sekä asiantuntijoita (kunnat, ely-keskukset ja valtionhallintoa). Mukana on myös konsultointia ja kestävyystyökalujen kehittäjiä. Lisäksi mukana on asiantuntijoita tutkimus- ja kehittämisorganisaatioista. Ryhmään voivat liittyä kaikkien ammattikuntien ja osaamistason edustajat.  

 

Osallistujat alueittainOsallistujat alueittain

Uusimaa 10 

Pirkanmaa 2 

Etelä-Savo 1 

Pohjois-Pohjanmaa 1 

Koko Suomen alueella toimivia  34

Osallistuvat organisaatiotOrganisaatiot

Kaupunkeja, kuntia, yrityksiä, ELY-keskus

 

 

Ryhmän toimintaToiminta

Ryhmässä kirkastetaan kestävyyden tavoitteita ja niiden kytkemistä PIMA-urakkahankintoihin. Hyvien käytäntöjen ja esimerkkien pohjalta tunnistetaan ne suunnittelu- ja hankintaprosessin kohdat, joissa kestävyysnäkökohdat voidaan ottaa parhaiten huomioon. 

Syksyn aikana ryhmässä on koostettu ja käyty läpi urakkahankintoja, joissa kestävyys ja/tai innovatiivisuus ovat olleet mukana. Esimerkkien pohjalta käydään keskustelu ja tehdään johtopäätökset siitä, missä urakkasuunnittelun vaiheessa hankinnoilla voidaan parhaiten vaikuttaa kestävien menetelmien käyttöönottoon. Ryhmän seuraava tapaaminen on loppuvuodesta 2019. Hyvistä esimerkeistä julkaistaan kooste vuoden 2020 alussa. 

Ryhmän toimintasuunnitelmaToimintasuunnitelma

Kukin osallistuva organisaatio työstää omaa toimintasuunnitelmaansa kehitettävien hankintojen osalta. 

 

 

Tapahtunutta

 • Pilaantuneiden maiden kunnostuksen urakkahankintojen (PIMA) kehittäjäryhmä käynnistettiin marraskuussa 2018 pidetyssä tilaisuudessa.
  • Tilaisuudessa kuultiin kaupunkien ja muiden toimijoiden kokemuksia pilaantuneiden maiden kestävistä ja innovatiivisista hankinnoista.  Lisäksi kartoitettiin suunnitteilla ja valmistelussa olevia PIMA-kehityskohteita ja -hankintoja sekä tunnistettiin niihin liittyviä yhteisiä tarpeita.
 • Ryhmä kokoontui toisen kerran toukokuussa 2019. 
  • Työpajassa esiteltiin olemassa ja kehitteillä olevia kestävän kunnostuksen ohjeistuksia ja kriteereitä ja sovellettiin niitä esimerkkitapauksiin. Katso tapaamisen tarkempi ohjelma täältä.
 • Kehittäjäryhmään on tunnistettu keskeiset PIMA-kunnostusten pilottikohteet.
  • Pilottikohteiden kautta pyritään kirkastamaan kestävyyden tavoitteita ja niiden kytkemistä PIMA-hankintaan sekä luomaan kokonaiskuva kaavoituksen ja pilaantuneiden maiden kunnostushankinnan yhteensovittamisesta. 

Tulossa

 • Ryhmä tapaa seuraavan kerran 24.1. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan tapaamiseen täältä!

 

Ilmaise kiinnostuksesi lähteä mukaan ryhmän toimintaan yhteyshenkilölle!

 

Lue alta ryhmän yhteyshenkilön Riina Antikaisen blogikirjoitus aiheesta.