Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Elintarvikkeiden ja non-food -tuotteiden vastuullinen hankinta - Case Leijona Catering Oy

Ateria

TAUSTATIEDOT

Hankkija 

Leijona Catering Oy

Hankinnan kohde

Elintarvikkeet ja non-food -tuotteet

Hankinnan arvo

~140 miljoonaa euroa neljässä vuodessa 

Hankinnan tavoite

Leijonassa haluttiin luoda elintarvikehankintoihin liittyvä kehittävä kumppanuus. Leijonan tavoitteena on ruuan kotimaisuusasteen nostaminen ja vastuullisuuden huomioiminen mahdollisimman laajasti. Vastuullinen hankinta tarkoittaa Leijonassa ympäristöystävällisempiä tuotteita, hiilijalanjäljen pienentämistä, eläinten hyvinvoinnin huomioimista, sosiaalista vastuullisuutta ja elintarviketurvallisuutta. Hankinnoissa olennaista on myös kustannustehokkuus ja toimintavarmuus. Tavoitteena on toimia edelläkävijänä kansallisesti vastuullisissa elintarvikehankinnoissa. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat 

Leijona Catering Oy:n kehitystiimi.

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan taustaa

Leijona Catering Oy on ruokapalveluihin erikoistunut yritys, jonka kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Leijona Catering Oy:n liiketoiminta koostuu Puolustusvoimien strategisesta kumppanuudesta, Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuollosta sekä muiden turvallisuuskriittisten asiakkaiden ja valtionhallinnon kohteiden ravintolatoiminnasta. Ruokahuollon kustannustehokkuus ja kyky toimia kaikissa olosuhteissa on erittäin tärkeää. Leijona on asettanut erittäin korkeat vaatimukset myös hankintaketjun vastuullisuudelle, kotimaisuusasteelle ja turvallisuudelle. Leijonassa ollaan vakuuttuneita, ettei julkinen hankinta ole este laadukkaiden, vastuullisten ja kustannustehokkaiden hankintojen tekemiseen tehokkaasti.  

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu  

Hankintaan liittyviä markkinavuoropuheluita käytiin noin vuoden ajan. Tällöin Leijonasta otettiin yhteyttä merkittävimpiin tukkureihin sekä teollisuuden toimijoihin. Tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava kuva nykyisestä elintarvikemarkkinasta. Samalla selvitettiin tukkureiden ja teollisuuden mielipiteitä suunnitellusta hankinnasta. Mielipiteet ja näkemykset hankinnan toteutumisesta jakautuivat suuresti. Tämän vuoksi Leijonassa päädyttiin yhtiön ja sen toiminnan näkökulmasta parhaaseen toteutustapaan; keskitettyyn sopimukseen ja hankinnan toteuttamiseen neuvottelumenettelynä. 

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet 

Toimittajille asetettiin osallistumispyynnössä tiukat vaatimukset, jotta Leijonassa voitiin varmistua osallistujien kyvystä toimia valtava volyymi ja maantieteellinen hajaantuminen huomioiden. Hankinnassa hyödynnettiin soveltuvin osin Motivan vastuullisten elintarvikehankintojen kriteereitä. Monissa tuoteryhmissä hankintaa täydennettiin Leijonan omilla kriiteereillä.

Sopimusehdot 

Sopimuksessa edellytettiin huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-suositusten täyttymistä, asetettiin erilaisia sertifikaatti- ja raportointivaatimuksia sekä vaadittiin toimittajalta sitoutumista toiminnan ja prosessien kehittämiseen strategisen kumppanuuden hengessä sopimuskaudella.

Mahdolliset haasteet 

Hankinnan suuruusluokka toi mukanaan monenlaisia haasteita ja riskejä muun muassa dokumenttien käsittelyssä, muutosten hallinnassa sekä viestinnässä. Toisaalta juuri neuvottelumenettely mahdollisti monien sudenkuoppien välttämisen ja alustavien tarjousten korjaamisen neuvottelujen aikana vastaamaan pyydettyjä vaatimuksia. Tarjouspyynnön ja tarjousten laatiminen laadukkaasti on ollut valtava työ, joka on ollut pakko tehdä Leijonan vaatimustason mukaisen lopputuloksen saamiseksi.

Hyödyt/ Tulokset /Vaikutukset 

Hankinta jopa ylitti tavoitteensa.

Hankinnalla saavutettiin entistä vastuullisempi elintarvikesopimus, jonka myötä Leijonan kotimaisuusaste nousee kustannustehokkaasti. Kotimaisuusasteen paranemisen myötä Leijona Catering ostaa enemmän työtä Suomeen, ja tiukat vastuullisuusvaatimukset varmistavat entistä vastuullisemmat elintarvikehankinnat ja hankintaketjut.

Sopimus alkoi 1.6.2020, ja siihen on asetettu yhteisesti seurattavat mittarit, joilla seurataan muun muassa kotimaisuusasteen kehittymistä, vastuullisia hankintoja, toimitusvarmuutta ja asiakastyytyväisyyttä.  

Mahdolliset jatkotoimenpiteet

Sopimus on pohja uudelle entistä kehittävämmälle kumppanuudelle. Leijonassa on laadittu suunnitelma toiminnan yhteiseen kehittämiseen eri osa-alueilla asiantuntijatiimeissä. Leijonassa tullaan varmentamaan hankintaketjun vastuullisuus auditoimalla teollisuutta yhdessä tukkurin kanssa.

Hankkijan kommentti

  • Älä pelkää haastaa teollisuutta 

  • Uskalla vaatia tiukkoja vaatimuksia vastuullisuuden osalta (pidä kuitenkin järki päässä, jottei rajata kilpailua). 

  • Käytä neuvottelumenettelyä haastavassa elintarvikehankinnassa. Tämä ei kuitenkaan korvaa hyvää markkinakartoitusta. 

  • Kirjaa ja kysy hankkijalta hankintaprosessista kertyneet opit tai muut hankkijan mielestä tärkeimmät asiat. Kirjaa keskeiset onnistumistekijät ja mahdolliset pullonkaulat. 

Keinot kiertoon 

Ehdottomasti. Erityisesti neuvottelumenettelyn hyödyntäminen elintarvikehankinnassa, jotta voidaan tarkasti käydä neuvotteluteitse läpi toimittajan kanssa logistiikka, tarkemmat tuotespeksit sekä näihin liittyvät mahdolliset selvitettävät asiat. Toisaalta vastuullisuusvaatimusten laajamittainen käyttö ei estä kilpailun tai kustannustehokkuuden syntymistä.

Lisätietoja 

Mika Parviainen, kehityspäällikkö

mika.parviainen@leijonacatering.fi 

p. 0104 3201 36

Tutustu myös

Kyiseinen hankinta oli myös Julkisten hankintojen neuvontayksikön 2021 vuoden taidokkain hankinta kilpailun finalisti. Katso kilpailuehdokkaan esittelyvideo alta.

This content is only visible when the visitor has consented to marketing cookies.

Please accept marketing-cookies to watch this video.

 

tags