Päästöttömän työmaan pilotti: Kulosaaren puistotien urakka - Case Helsingin kaupunki

kaksi miestä

TAUSTATIEDOT

Hankkija
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Hankinnan kohde
Kulosaaren puistotien muutos pyöräilykaduksi, kokonaisurakka

Hankinnan arvo
2 462 000 euroa (alv 0%)

Hankinnan tavoite
Yhtenä hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelman tavoitteena on pienentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi Helsinki haluaa vähentää työmaiden haitallisia lähipäästöjä ja moottorimelua ja siten näiden aiheuttamia haittoja lähistön asukkaille, lähistöllä liikkuville ja alueilla työskenteleville. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Helsingin kaupunki pyrkii lisäämään päästöttömien ja vähäpäästöisten työkoneiden ja kuljetuskaluston käyttöä rakennushankkeissaan. Samalla vastataan päästöttömien työmaiden green deal –sopimuksen tavoitteisiin, jonka Helsingin kaupunki allekirjoitti yhdessä ympäristöministeriön, Senaatti-kiinteistöjen ja Espoon, Turun ja Vantaan kaupunkien kanssa syyskuussa 2020. 

Hankintaan osallistuneet tahot ja toimijat
Hankinnasta vastasi ja tilaajana toimi kaupunkiympäristön toimialan rakennuttamispalvelu. Hankinnan ja sitä edeltäneen markkinavuoropuhelun valmisteluun osallistuivat rakennuttamisesta mm. rakennuttamispäällikkö, kehityspäällikkö, hankinta-asiantuntija ja projektinjohtaja ja lisäksi kaupungin ympäristöpalveluista ympäristötarkastaja, ympäristösuunnittelija ja projektihenkilöstöä. Urakoitsijaksi valittiin VM Suomalainen Oy.   

Hankinnan taustaa
Kulosaaren puistotie uudistetaan pyöräkaduksi, osaksi Itäbaanaa, joka on yksi pyöräilyn valtaväylistä keskustaan. Pyöräkadulla liikutaan pyöräilijöiden ehdoilla eli autot sopeuttavat sekä ajonsa että nopeutensa pyöräilijöihin. Kulkuneuvot etenevät kadulla peräkkäin välttäen ohitustilanteita ajonopeuden ollessa enintään 30 km/h. Pyöräkatu lisää myös jalankulkijoiden turvallisuutta, kun jalkakäytävät on varattu vain kävelylle.

Hanke toteuttaa osaltaan Helsingin uutta pyöräliikenteen kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on, että Helsinki on kaikenikäisille sopiva ympärivuotinen pyöräilykaupunki, ja että pyöräliikenteen kulkumuoto-osuus on vähintään 20 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Pyöräliikenteen kehittämisohjelmassa keskitytään erityisesti keinoihin parantaa pyöräliikenteen infrastruktuurin eri osa-alueita. Tärkeimmäksi toimenpiteeksi on nostettu pyöräliikenteen tavoiteverkon nykyistä ripeämpi toteuttaminen. 

Lisäksi Kulosaaren puistotien urakka on päästöttömyyden koekenttä, yksi Hiilineutraali Helsinki -ohjelman päästöttömän työmaan pilottikohteista, jossa tavoitellaan työmailla syntyvien päästöjen vähentämistä. Työmaan koneet kulkevat uusiutuvalla sähköllä tai dieselillä ja tuottavat selvästi tavallista vähemmän hiilidioksidi- ja lähipäästöjä. 

HANKINTAPROSESSI

Hankinnan valmistelu ja markkinavuoropuhelu 
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala järjesti joulukuussa 2019 markkinavuoropuhelun, joka oli suunnattu infra-urakoitsijoille, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan Helsingin kaupungin päästöttömien infratyömaiden tarjouskilpailuihin. Kutsu markkinavuoropuheluun julkaistiin Hilmassa, minkä lisäksi urakoitsijoille lähetettiin kutsut sähköpostitse. 

Tilaisuudessa käytiin läpi laajemmin tavoitteita hiilineutraalin Helsingin saavuttamiseksi 2035 mennessä ja kerrottiin, mitä ovat päästöttömät työmaat sekä mikä on päästöttömien työmaiden rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi keskusteltiin työkoneiden ympäristökriteereistä ja mahdollisuudesta käyttää sähköisiä työkoneita infratyömailla.

Markkinavuoropuheluun osallistui kahdeksan urakoitsijaa. Lisäksi käytiin kahdenkeskiset keskustelut urakoitsijoiden kanssa. Pääosin he olivat yksimielisiä siitä, että ala kehittyy kohti päästötöntä työmaata. Keskustelua nousi muun muassa sähköisten työkoneiden tämänhetkisestä saatavuudesta ja hinnoista. Keskusteluiden pohjalta viimeisteltiin tarjouspyyntö, joka julkaistiin keväällä 2020. Markkinavuoropuhelusta saatiin varmuus aiemmin ehdotettujen minimikriteerien käytölle vähäpäästöisillä työmailla ja myös lopullinen viilaus sähkökäyttöisten työkoneiden pisteytykseen.

Hankinnan kohteen vaatimukset ja vertailuperusteet
Hankinnassa käytettiin seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

1. Urakoitsijalla on voimassa oleva kolmannen osapuolen todentama sertifioitu ympäristötoimintasuunnitelma (esim. RALA:n ympäristöjärjestelmäsertifikaatti tai vastaava) toiminnan ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja raskaan kuljetuskaluston energiatehokkuuden pienentämiseksi, sekä rutiinit näiden seurannalle ja raportoinnille.

2. Työmaakoneiden tulee täyttää vähintään STAGE IV luokan vaatimukset. Työmaakoneilla tarkoitetaan seuraavia: 

 • pyöräkuormaajat 
 • kaivukuormaajat 
 • pienkuormaajat 
 • pyöräalustaiset kaivukoneet 
 • tela-alustaiset kaivukoneet 
 • kurottajakuormaajat 
 • traktorit 
 • valssijyrät 
 • tiehöylät 
 • monitoimikoneet 
 • nosturit 
 • trukit 

3. Urakoitsijan käyttämän raskaan kuljetuskaluston tulee täyttää vähintään EURO VI luokan päästövaatimukset.

4. Kaikkien työkoneiden tulee olla joko sähköisiä tai niiden ja urakoitsijan käyttämän raskaan kuljetuskaluston käyttämän polttoaineen tulee olla ei-fossiilista alkuperää. Hyväksyttäviä (ei-fossiilisia) polttoaineita ovat biokaasu, vety, etanoli (esim. ED95) ja EN 19540 standardin mukainen uusiutuva HVO diesel tai moottoriöljy.

5. Työmaalla käytettävän sähkön tulee olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä ja sähkön alkuperästä tulee esittää todistus. 

6. Työmaan lämmitystarpeet on toteutettava kaukolämmöllä, fossiilivapailla biopolttoaineilla tai uusiutuvilla energianlähteillä tuotetulla sähköllä. 

7. Työmaan kaikkien pienkoneiden (teho ≤4 kW) tulee olla sähkökäyttöisiä. 

Lisäksi kohteessa kallion irrotus suoritetaan joko kiilaamalla tai ns. etanadynamiitilla.

Urakoitsijan tulee laatia työmaan ympäristösuunnitelma ja hyväksyttää se rakennuttajalla ennen sopimuksen allekirjoittamista. Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään negatiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympäristöystävälliseen toimintatapaan.

Urakan aikana pidetään ympäristösuunnitelman seurantakatselmuksia, joissa katsotaan toteutuneita menekkejä ja asetettujen määräyksien toteutumista. Lisäksi tilastoimiseksi urakoitsijan on esitettävä seurantakatselmuksissa raportit, miten vähäpäästöinen työmaa on vaikuttanut työn tekemiseen ja kustannuksiin.

Vähimmäisvaatimusten lisäksi käytettiin vertailuperusteena sähköisten työkoneiden määrää:

Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, jolla on rakennuttajan vaatimusten täyttävistä tarjouksista paras hinta-laatusuhde. Hinnan osuus vertailussa on 70 % ja laadun osuus on 30 %. 

Kokonaistaloudellisen edullisuuden laatupisteitä saa sähköisistä työmaakoneista. Urakoitsija voi ilmoittaa pisteytykseen mukaan korkeintaan 5kpl sähköisiä työmaakoneita. 

Laatupisteytys muodostuu seuraavasti:

 • 5kpl sähköisiä työmaakoneita 100p
 • 4kpl sähköisiä työmaakoneita 80p
 • 3kpl sähköisiä työmaakoneita 60p
 • 2kpl sähköisiä työmaakoneita 40p
 • 1kpl sähköisiä työmaakoneita 20p
 • Ei sähköisiä työmaakoneita 0p

Urakoitsijan on ladattava tarjouksensa liitteeksi pisteytykseen ilmoitetuista sähköisistä työmaakoneista selvitys, josta ilmenee, että pisteytykseen ilmoitetut työmaakoneet täyttävät sähköisen työmaakoneen edellytykset. 

Sopimusehdot
Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 urakkaohjelmassa mainituin poikkeuksin. 

Mahdolliset haasteet
Eräs haasteista oli asettaa riittävän kunnianhimoiset kriteerit, joilla voidaan saavuttaa päästövähennyksiä, mutta samalla pitää vaatimukset realistisena ja olla rajaamatta liiaksi kilpailua/pienten yritysten mahdollisuutta osallistua kilpailutukseen. 

Koska esim. sähkökäyttöisten isojen kaivukoneiden saatavuus on vielä hyvin rajallinen, toimitusajat pitkiä ja hinnat moninkertaisia polttomoottorilla kulkeviin verrattuna, todettiin ettei niitä ole järkevää vaatia. Samalla kuitenkin haluttiin kannustaa sähköisten työkoneiden käyttöön niiltä osin, kun niitä on saatavilla. Oletettavaa on, että kasvava kysyntä tulee kasvattamaan myös tarjontaa.

Tilanne 11/2020
Urakka on vielä kesken (11/2020), joten on osittain aikaista arvioida sen tuloksia. 

Työmaalla käytetään neljää täyssähköistä työkonetta (3 pyöräkuormaajaa ja 1 minikaivuri) ja muussa kalustossa käytetään muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta uusiutuvaa HVO dieseliä. Työkoneet ovat vähintään stage 4 tasoa (myös useita stage 5 päästöluokan koneita) ja kuljetuskalusto Euro 6 päästöluokan mukaista. 

Urakassa käytetyn kaluston luetteloa päivitetään sitä mukaa, kun uusia koneita tulee työmaalle. Polttoaineen ja sähkön kulutuksesta raportoidaan kuukausittain työmaakokousten yhteydessä. 

Tarjouksia saatiin tavanomainen määrä, joten vaatimukset eivät vaikuttaneet urakoitsijoiden tarjoushalukkuuteen eikä tarjousten hintaan. 

Syksyllä 2020 valmistuneessa resurssiviisaaseen infrarakentamiseen liittyvässä selvityksessä on arvioitu, että fossiilisen dieselin korvaaminen kokonaan uusiutuvalla dieselillä tai sähköllä vähentää työkoneiden päästöjä 83 – 87 %. 

Hankkijan kommentti
Vaikka työkoneille ja kuljetuskalustolle on aiemminkin kokeiltu joitain ympäristökriteerejä, on päästöttömän työmaan kokonaisuus vielä uusi niin hankkijoille kuin urakoitsijoillekin. Siksi hankinnan valmistelun tueksi oli tärkeää käydä markkinavuoropuhelua urakoitsijoiden kanssa. Se tarjosi tilaajalle mahdollisuuden selvittää markkinoiden kykyä vastata suunniteltuihin vaatimuksiin. Urakoitsijoille markkinavuoropuhelu tarjosi mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja ja siten pienentää väärinkäsitysten mahdollisuutta.     

Kulosaaren puistotien urakka on päästöttömän työmaan pilottikohde, josta sekä rakennuttaja että urakoitsija tavoittelevat oppeja tulevaisuutta varten. Tästä pilotista kerättyjen tietojen ja kokemusten perusteella voidaan edelleen kehittää mm. vähäpäästöisen työmaan kriteerejä ja työmaan raportointikäytäntöjä.

Samalla pyritään vaikuttamaan markkinaan luomalla kysyntää vähäpäästöisille ja päästöttömille työkoneille. Päästöttömän työmaan käytäntöjä kehitetään yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa ja vuoropuhelua tullaan käymään jatkossakin. 

Keinot kiertoon

Tähän hankintaan valmistellut minimikriteerit on päätetty ottaa käyttöön kaikissa tulevissa infra/katutyöhankkeissa. Kriteerejä tarpeen mukaan muokkaamalla niitä voidaan soveltaa myös erityyppisiin rakennushankkeisiin. Syyskuussa 2020 allekirjoitetun green dealin myötä päästöttömän työmaan käytäntöjä tullaan soveltamaan koko kaupungin työhön ja seuraavaksi aiomme laajentaa pilotteja talonrakentamiseen ja ylläpidon hankkeisiin. 

Lisätietoja 

Linkkejä aiheeseen liittyen:

Yhteyshenkilöt 

Vs. yksikön päällikkö Liisa Taskila
liisa.taskila@hel.fi

Projektikoordinaattori Hanna-Mari Juvonen
hanna-mari.juvonen@hel.fi

Ympäristösuunnittelija Satu Turula
satu.turula@hel.fi

tags