Hyvinvointialueiden hankintayksiköille on tarjolla maksutonta tukea KEINOn hankintojen vaikuttavuuden johtamisen akatemiassa. Hae mukaan viimeistään 14.4.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmaan on valittu kuusi hankintayksikköä

vähiiliset hankinnat

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma on julkisille hankkijoille tarkoitettu yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen ohjelma. Ainutlaatuiseen ohjelmaan valittiin kuusi hankintayksikköä, joille tarjotaan vuoden 2021 aikana monipuolista asiantuntijatukea hankinnan vähähiilisyyden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Kehittämisohjelman tavoitteena on tukea valittuja hankintayksiköitä saavuttamaan vähähiilisyydelle asetettuja tavoitteita hankintojen kautta, sekä jakaa oppeja ja kokemuksia muille hankintayksiköille. Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma on Hankinta-Suomen ekologisen kestävyyden teemaryhmän toimenpide, ja se tukee Suomen kansallista hiilineutraalisuustavoitetta.

Kehittämisohjelmaan saatiin runsaasti hyviä hakemuksia. Mukaan valittiin seuraavat kuusi hankintayksikköä/hankintaa:
•    Kouvolan kaupunki, puukoulun urakkahankinta
•    Metsähallitus, metsäurakointi
•    Suomen Erillisverkot Oy, palvelinhankinta
•    Tampereen kaupunki, katu-urakan hankinta
•    Tornion kaupunki, koulukuljetusten hankinta
•    Vaasan kaupunki, kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidon hankinta

-Valitut hankintayksiköt ja hankinnat edustavat merkittävää potentiaalia hankintojen avulla saavutettavasta hiilineutraalisuustavoitteesta. Valinnoissa huomioitiin myös tulosten hyödynnettävyys muiden hankintayksiköiden toimesta, kertoo KEINO-osaamiskeskuksen johtava asiantuntija Salla Koivusalo Motiva Oy:stä.

Kehittämisohjelmassa tarjotaan monipuolista asiantuntijasparrausta

Valitut hankintayksiköt ja organisaatiot saavat fasilitoitua hankinnan asiantuntijasparrausta hankinnan kohteen määrittelyyn, hankintamenettelyyn, kriteereihin ja sopimusehtoihin.  Kehittämisohjelmassa tarjotaan myös tukea ja fasilitointia markkina-analyysiin, markkinaselvityksen (Hilma-yritystietokanta rajapinta pilotointi) ja markkinavuoropuheluun.

Asiantuntijasparrauksessa hyödynnetään laaja-alaisesti KEINO-osaamiskeskuksen konsortiojäseniä. Sparraajat tulevat Motiva Oy:stä, Hanselista, SYKEestä ja VTT:ltä.

Kehittämisohjelman oppeja ja tietoa voivat myös ammentaa muut vähähiilisistä hankinnoista kiinnostuneet hankintayksiköt ja -organisaatiot.
-Kehittämisohjelman edetessä järjestämme kaikille avoimia tilaisuuksia, joihin voivat osallistua myös ne tahot, jotka eivät ole mukana kehittämisohjelmassa. Kerromme näistä tilaisuuksista kehittämisohjelman edetessä KEINOn verkkosivuilla, Koivusalo lisää.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma käynnistyi helmikuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2021.  Kehittämisohjelman etenemistä ja tuoreita uutisia voit seurata osoitteessa:
www.hankintakeino.fi/fi/vahahiilistenhankintojenkehittamisohjelma

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelma osana Hankinta-Suomi -strategian toimeenpanoa

Valtakunnallisen Hankinta-Suomi - strategian yksi tahtotila on, että hankinnat tukevat Suomen hiilineutraalisuustavoitetta.  Tahtotilaa lähdetään toteuttamaan käynnistämällä vähähiilisyyden edistämiseen tähtääviä skaalautuvia kokeiluja Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelman muodossa.
Kehittämisohjelman tarkoituksena on tukea hankintayksikköitä saavuttamaan asettamiaan vähähiilisyystavoitteita hankintojen avulla. Kehittämisohjelman oppeja ja kokemuksia jaetaan ja skaalataan muille julkisille hankkijoille. Kehittämisohjelmassa tunnistetaan kunkin organisaation ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttavimmat hankintakategoriat ja laaditaan niiden toimeenpanosuunnitelmat. Kategoriakohtaisten tavoitteiden toimeenpanossa edistetään asiantuntijatuella ajankohtaisten hankintojen toteuttamista ja uusien ratkaisujen mahdollistamista. Tavoitteena on vauhdittaa hankintojen toteuttamista myös elvyttävänä toimenpiteenä.

Kehittämisohjelman tuotokset ja kokemukset konkretisoivat kansallisten vähähiilisyystavoitteiden laatimista ja toteuttamista vaikuttavimmissa hankintakategorioissa. Yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen tulokset kootaan vähähiilisten hankintojen pelikirjaan laajemman vaikuttavuuden aikaansaamiseksi.

 

tags
hankinta-suomi kumppanilogo4

Kansallinen julkisten hankintojen strategia - Hankinta-Suomi

lateral-image-left