Tällainen on KEINO-akatemiaan osallistuneiden organisaatioiden kestävien ja innovatiivisten hankintojen kypsyystaso

Graafi hankintojen maturitettien keskiarvoista

Hankintojen vaikuttavuuden kehittämisestä kiinnostuneet organisaatiot KEINO-akatemian ensimmäisellä lukukaudella (2019-2020) ovat arvioineet hankintatoimensa kypsyystasoa. Organisaatioita pyydettiin vastaamaan kyselyyn, jonka perusteella hankintoihin liittyvä toiminta 11 eri osa-alueella organisaatiossa määriteltiin kukin tietylle tasolle. Kaikkien osa-alueiden yhteenlaskettu kypsyysaste määrittelee organisaation yleisen maturiteetin vaikuttavien hankintojen tekemiseen.   

Kypsyystason arviointi hankintojen strategisen johtamisen sekä kestävyyden ja innovatiivisuuden huomioimisen osalta on KEINO-akatemian organisaatioissa itsearvioinnin perusteella seuraavanlainen:

organisaatiokohtainen maturiteetti pylväsdiagrammina

Vaaleanpunainen palkki kuvaa osa-alueen 1 eli strategisen johtamisen tasoa organisaatioissa. Osa-alueen pisteet muodostuvat keskiarvona sen perusteella:  

  • Onko organisaatiolla strategiastaan johdetut hankintatoimen strategiset linjaukset (3 pistettä) 
  • Onko organisaatiolla strategiastaan johdetut hankintatoimen strategiset linjaukset ja niiden toteutumista seurataan (4 pistettä) 
  • Onko organisaatiolla strategiastaan johdetut hankintatoimen strategiset linjaukset, joiden toteutumista seurataan, mitataan ja parannetaan (5 pistettä) 

Vihreä palkki kuvaa osa-alueen 2 eli kestävän kehityksen huomioimisen tasoa. Kestävyyden osa-alueen muodostuvat keskiarvona sen perusteella  

  • Onko hankintojen suunnitteluvaiheessa tunnistettu useimmiten potentiaaliset kestävän kehityksen hankinnat (4 pistettä)  
  • Onko hankintojen suunnitteluvaiheessa tunnistettu potentiaaliset kestävän kehityksen hankinnat ja niille relevantit tavoitteet (5 pistettä) 

Keltainen palkki kuvaa osa-alueen 3 eli innovatiivisuuden huomioimisen tasoa. Innovatiivisuuden huomioimisen tason laskenta perustuu siihen, onko organisaatiossa  

  • Hankintojen suunnitteluvaiheessa on tunnistettu tarve innovatiivisille ratkaisuille/hankinnoille (uudet ja merkittävästi parannetut tuotteet ja palvelut) (4 pistettä) 
  • Hankintojen suunnitteluvaiheessa on tunnistettu tarve innovatiivisille ratkaisuille/hankinnoille ja tavoitteet innovatiivisille hankinnoille (vaikuttavuus, laadukkuus ja tuottavuus) (5 pistettä) 

”Tässä on huomioitava, että oheinen kuvio edustaa organisaatioiden omia näkemyksiä kolmen KEINOn kannalta keskeisen kysymyksen osalta.  Hankintojen onnistumiseen liittyvät olennaisesti myös organisaation kyky toimeenpanna, johtaa ja jatkuvasti parantaa toimintaa ja vaikuttavuutta hankintojen eri osa-alueissa, jota organisaatiot kyselyssä myös arvioivat”, esittää Hanselin kehityspäällikkö Mika Hänninen.  

Kypsyystason määrittävä kysely on Hanselin kehittämä itsearviointityökalu, Hankintatutka, jota pilotoitiin ensimmäistä kertaa muillekin kuin valtion hallinnon organisaatioille KEINO-akatemian yhteydessä. Hankintatutka-työkalussa kypsyystason määrittely tehdään koko organisaatiolle suunnatun lyhyen sekä hankinnan ammattilaisille suunnatun kattavamman, ns. “pitkän kyselyn” avulla. Kaikkien osa-alueiden pitkän kyselyn tulosten yhteenlaskettu kypsyystaso määrittelee organisaation yleisen kypsyystason ja kertoo yleisesti, miten hyvin organisaatio on kehittänyt hankintatoimen prosessejaan ja onnistunut hankinnoissa käytännön tasolla. Sen tuloksia voidaan verrata  myös muihin organisaatioihin. Lyhyen itsearvion tulosten avulla organisaatio voi tarkastella vastaajien näkemysten yhteneväisyyksiä ja eroja hankintojen eri osa-alueilla. 

Hankintatutka-järjestelmä avattiin helmikuussa koko julkisen sektorin käyttöön ja on ilmaiseksi hyödynnettävissä osoitteessa www.hansel.fi/hankintatutka (vaatii rekisteröitymisen).   

tags