SYKE selvitti julkisten hankintojen päästövähennysmahdollisuuksia

Kaupunki auringonlaskussa

Suomen ympäristökeskus SYKE on selvittänyt merkittävimpien julkisten hankintaryhmien päästövähennysmahdollisuuksia, hankintoja tukevia toimenpiteitä ja vähähiilisiä vaihtoehtoja.

Keväällä päättyneessä KEINO-osaamiskeskuksen Vähähiilisten hankintojen akatemiassa osallistujat tarkastelivat omia hankintojaan hiilijalanjäljen näkökulmasta. Apuna käytettiin Hansel Oy:n Hankintapulssia sekä SYKEn aiempia laskelmia julkisten hankintojen hiilijalanjäljestä. Niitä täydennettiin tuoteryhmäkohtaisella tiedolla vähähiilisistä ratkaisuista ja päästövähennysmahdollisuuksista.

Joissain hankinnoissa, kuten kalustohankinnoissa, markkinoilla on suoraan tarjolla vähähiilisiä ratkaisuja, kun taas joidenkin tuoteryhmien osalta vähähiiliset vaihtoehdot ovat kytköksissä ennen varsinaista hankintaa tehtäviin päätöksiin. 

”Esimerkiksi energian hankinta tuottaa yhdessä rakentamisen kanssa noin puolet julkisen sektorin hankintojen päästöistä, ja näihin voidaan parhaiten vaikuttaa jo ennen kilpailutuksia tehtävillä toimenpiteillä eli suunnitteluvaiheen ratkaisuilla” suunnittelija Sara-Tuuli Siiskonen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo. 

Energian, rakentamisen ja kuljetushankintojen lisäksi työssä tarkasteltiin muun muassa elintarvike-, huonekalu-, tekstiili- ja tietotekniikkahankintoja. Koottu tieto voi helpottaa toimijoita vähäpäästöisten vaihtoehtojen kartoittamisessa. 

SYKEn raporttiin ”Vähähiiliset julkiset hankinnat – Keinoja ja mahdollisuuksia päästövähennyksiin” on koottu kirjallisuudesta löytyneitä esimerkkejä vähähiilisistä vaihtoehdoista ja suuruusluokka-arvioita niiden vaikutuksesta hiilijalanjälkeen. Tarkasteltuihin tuoteryhmiin sisältyy paljon erilaisia tuotteita, eikä tuoteryhmäkohtaisen tiedon pohjalta voida suoraan erottaa vähähiilisiä tuotteita. 

KEINO-osaamiskeskus on toteuttanut julkisille hankkijoille kohdennettuja vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmia vuosina 2020 ja 2021. SYKE kehittää hankintojen vähähiilisyyden mittaamista yhdessä Valtiokonttorin ja Hansel Oy:n sekä muiden KEINO-osaamiskeskuksen toimijoiden kanssa.

Lue lisää SYKEn sivuilta

Raportti Vähähiiliset julkiset hankinnat – Keinoja ja mahdollisuuksia päästövähennyksiin