Kestävyyskriteerit keskiöön alustahankinnassa - yhteistyössä JAMK ja MitViDi

kestävät hankinnat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun AIRe-Platform-hankintaprojektin tavoitteena on hankkia kumppani kehittämään digitaalinen kuntoutuksen alustaratkaisu, jonka avulla vastataan kuntoutuksen globaalisti kasvavaan tarpeeseen. 

“AIRe-Platform on innovatiivisen julkisen hankinnan projekti, jota rahoittaa Business Finland. Projektin tavoitteena on kehittää digitaalisen kuntoutuksen älykäs, tekoälyä hyödyntävä alustaratkaisu, joka tukee digitaalista kuntoutusta. Olennaista on kehittää sellainen ratkaisu, joka tukisi mahdollisimman hyvin kuntoutujaa”, tarkentaa hankkeen projektipäällikkö Henna Nyman Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. 

Alustaratkaisun vaadittavat vähimmäisvaatimukset, sen toiminnallisuudet ja kyvykkyydet on määritelty ennakkoon.  Niiden käytännön toteutus jää valitun innovaatiokumppanin ratkaistavaksi. 

“Innovaatiokumppanuus on monivaiheinen hankintamenettely, jonka valmistelu on aloitettu Jamkilla jo vuoden 2022 elokuussa. Hankinta sisältää paljon vuorovaikusta ja markkinavuoropuhelua toimittajakentän kanssa sekä monivaiheisen hankintaprosessin. Prosessissa edetään hankintailmoituksen julkaisusta aina hankinnan neuvotteluihin sekä lopullisen tarjouspyynnön julkaisuun asti. Hankinnassa osallistetaan vahvasti markkinatoimijoita, ja prosessissa tavallaan yhdistyy kehitysyhteistyökumppanin ja tuotekehityksen kilpailuttaminen,” Nyman jatkaa. 

Hankintaprosessin aikana haluttiin huomioida myös ympäristö jollakin tavalla. Tästä lähti yhteistyö toisen projektin - ohjelmistojen kestävyyskriteerejä julkisille hankkijoille kehittävän MitViDi – Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin -projektin kanssa. AIRe-Platform hankinnan ympäristönäkökulmien mahdollisuuksia kartoitettiin markkinavuoropuhelun kirjallisessa osuudessa selvittämällä toimittajilta, kuinka AIRe-Platform-projektissa voitaisiin huomioida ympäristövaikutukset. 

“Markkinavuoropuheluiden tarkoituksena oli haarukoida sitä, mitä lopullisessa tarjouspyynnössä pystyttäisiin vaatimaan”, Nyman toteaa.

Yksi hankinnan päätavoitteista on löytää kehitettävän alustaratkaisun ydin, johon voidaan tarvittaessa lisätä muuttuvia ominaisuuksia eri konteksteihin. Alustaratkaisun kehittämisessä tulee huomioida sen skaalautuvuus, sillä sitä tullaan viemään myös globaaleille markkinoille. Alustaa pilotoidaan Jamkin yhteistyö- ja kumppanuusverkostoissa, esimerkiksi Ruandassa ja Indonesiassa. Tarkoituksena on selvittää, millaisia kuntoutustarpeita sieltä nousee esiin. 

”Meille on tärkeä tietää, mitä kuntoutuja oikeasti alustaratkaisulta tarvitsee. Siksi kattava loppukäyttäjien tarvekartoitus, osallistaminen sekä prototyyppien pilotointi on tärkeää ”, täydentää Nyman.

MitViDi-kriteerien sopivuus hankinnan arviointiin

Lopulliseen tarjouspyyntöön päätyviä kestävyyskriteereitä pohdittiin yhdessä MitViDi-hankkeen asiantuntijoiden kanssa kesäkuussa 2023 pidetyssä työpajassa. Jamkin puolesta työpajaan osallistuivat hankinta-asiantuntija Piia Kykkänen ja AIRe-Platform-hankkeen projektipäällikkö Henna Nyman. Tarkoituksena oli selvittää, miten MitViDi-hankkeessa kehitetyt julkisten ohjelmistohankintojen arviointikehikon kestävyyskriteerit voisivat sopia AIRe-Platform-hankintaan. 

MitViDi-arviointikehikon lähtökohta on, että ohjelmistojen ekologista kestävyyttä voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta:

 1. miten ohjelmisto vaikuttaa energiankulutukseen 
 2. miten ohjelmisto vaikuttaa laitteiston elinkaaren pituuteen.

Ohjelmiston käytön vaatima energiankulutus syntyy laitteissa, joilla ohjelmistoa käytetään tai ylläpidetään, sekä tiedonsiirrossa, jota ohjelmiston käyttäminen edellyttää. Kestävä ohjelmisto vähentää energiankulutusta kokonaisuudessaan.

Kiinnittämällä huomiota esimerkiksi liian raskaiden ominaisuuksien ja turhien resurssien karsimiseen voidaan vähentää energiankulutusta niin loppukäyttäjien päätelaitteissa kuin verkkoinfrastruktuurissa. Kun ohjelmistot esimerkiksi suunnitellaan yhteensopiviksi vanhempien käyttöjärjestelmien kanssa, voidaan vaikuttaa myös laitteiden elinkaaren pituuteen sekä niiden uusimistarpeisiin. Laitteiden pidempi käyttöikä puolestaan vähentää ICT-alalta syntyvää elektroniikkajätettä sekä vaarallisten ja kriittisten materiaalien tarvetta.

MitViDi-hankkeen ja Jamkin yhteisessä työpajassa MitViDi-hankkeen asiantuntijat Anne-Marie Tuikka ja Sonja Lankiniemi Turun ammattikorkeakoulusta, Laura Partanen LUT-yliopistosta sekä Tuomas Mäkilä ja Lauri Kivimäki Turun yliopistosta esittelivät MitViDin arviointikehikkoa ja hankintakriteereitä. Asiantuntijat nostivat esille, että itse asiassa osa suunnitelluista hankinnan vaatimuksista vastasi jo MitViDi-kriteerejä. Osaan vaatimuksista voisi puolestaan tehdä tulevaisuudessa hieman muokkauksia, jotta ne vastaisivat MitViDi-kriteerejä. Lopuksi asiantuntijat esittivät ehdotuksia kriteereistä, joita vastaavanlaiseen hankintaan voisi jatkossa lisätä sitten, kun MitViDi-kriteerit on testattu markkinoille sopiviksi.

“Haluamme kiittää lämpimästi Jamkia siitä, että meillä oli mahdollisuus työskennellä aidon hankinta-casen kanssa. Se auttoi meitä hahmottamaan MitViDi-kriteereitä muiden kriteerien rinnalla ja tekemään tärkeää viimeistelytyötä ”, toteavat Lankiniemi ja Tuikka Turku AMK:sta.

MitViDi-kriteerit, jotka löytyivät jo hankintavaatimuksista 

 • Ohjelmiston toiminta offline-tilassa. Ohjelmiston tulee toimia offline-tilassa. Hankintayksikkö määrittelee ohjelmistohankintakohtaisesti, minkä ohjelmiston toiminnallisuuksien tulee toimia offlline-tilassa. 
 • Toimivat rajapinnat. Ohjelmiston API on selkeästi dokumentoitu, ja ohjelmiston rajapintojen käyttö on mahdollista kehittäjäorganisaation ulkopuolella.

Offline-toiminnallisuuden osalta Jamk oli vaatimuksissaan esittänyt, että alustalla olisi kyky toimia myös verkkoyhteyden ollessa heikko, epävakaa tai olematon. Taustalla oli ajatus siitä, että alustaa pitää pystyä käyttämään myös alueilla, missä verkkoyhteys saattaa olla epäluotettava, kuten pilotointimaihin kuuluvissa Ruandassa ja Indonesiassa. Jos verkkoyhteys olisi poissa käytöstä, alusta päivittäisi itsensä päästessään seuraavan kerran takaisin verkkoyhteyteen. 

Toimivien rajapintojen kriteerin osalta Jamk oli jo katsonut avointen rajapintojen ja lähdekoodien edistävän dokumentaatiota ja alustan toiminnallisuuksia. Kumpaakaan vaatimuksista ei oltu alun perin ajateltu ympäristönäkökulmasta, mutta ovat kestävän ohjelmiston ominaisuuksia.

MitViDi-kriteerit, jotka sopivat hankintavaatimuksiin osittain

Esimerkiksi seuraava kriteeri kuuluu niihin, jotka sopisivat jatkossa vastaaviin hankintoihin kuin AIRe-Platform:

 • Ohjelmiston ja laitteen virranhallintaominaisuudet. Ohjelmisto ja laitteen virranhallinta eivät estä toistensa käyttöä a) Ohjelmisto ei estä laitteen virranhallintatoiminnallisuuksia ilman perusteita b) Ohjelmiston käyttökokemus ei kärsi virranhallinnan tuesta.

Hankinnan vaatimuksissa oli esitetty, että kehitettävällä alustalla tulee olla kyvykkyys automaattiseen istuntojen katkaisuun tai sulkemiseen määräajassa. Virrankulutuksen kannalta hyötyä syntyisi kuitenkin siitä, etteivät turhat toiminnot jää päälle käyttämättöminä.

MitViDi-kriteerit, joilla hankintavaatimuksia voi täydentää

Lopuksi hankinnalle ehdotettiin sellaisia MitViDi-kriteereitä, joita ei vielä löytynyt tarjouspyynnöstä:

 • Ohjelmiston oletusasetusten kytkös kokonaisvirrankulutukseen. Loppukäyttäjän oletusasetukset tulee olla valittuna niin, että oletuksena valittuna ne ovat ohjelmiston kokonaisvirrankulutuksen kannalta optimaaliset asetukset.
 • Taaksepäin yhteensopivuus. Ohjelmisto on suoritettavissa ongelmitta myös vanhemmalla laitteistolla. 

Resurssien säilymisen priorisointi tukisi digitaalista alustaa, kun oletusasetukset olisi määritetty mahdollisimman energiatehokkaiksi. Taaksepäin yhteensopivuus auttaisi puolestaan huomioimaan laitteiston elinkaaren pidentämistä, kun uusia laitteita ei tarvitse hankkia yhtä usein. Kriteerin kautta voitaisiin mahdollistaa ohjelmiston käyttö myös niiden käyttäjien keskuudessa, joilla ei välttämättä ole uusimpia laitteita käytettävissään.

Jamkin puolesta kaikki ehdotetut kriteerit nähtiin järkevinä ja mahdollisina lisäyksinä tulevaisuudessa vastaavanlaisiin hankintoihin. Kun yksi tai useampi uusi kriteeri tai ympäristönäkökulma lisätään jatkossa tarjouspyyntöön, herättelee se tarjoajia tutustumaan aiheeseen ja mahdollistaa ympäristökriteerien käyttämistä tarjouspyynnöissä jatkossa. Markkinavuoropuhelua kriteereistä tulee kuitenkin käydä laajasti ICT-toimijoiden kanssa.

Lopulliset kriteerit tarjouspyynnössä

Lopulliseen tarjouspyyntöön sisältyi useampi kestävän ohjelmistohankinnan kriteeri:

 • Ohjelmiston toiminta offline-tilassa
 • Ohjelmiston toimivat rajapinnat
 • Ohjelmiston oletusasetusten kytkös kokonaisvirrankulutukseen
 • Avoimuus (Läpinäkyvyys ja selkeys ohjelmiston lähdekoodissa, ohjelmistossa ja sen komponenteissa, ohjelmiston dokumentaatiossa ja käyttöehdoissa)
 • Ohjelmistokehityksen tekniset valinnat pyrkivät tehokkuuteen

MitViDi-työkalu tukee ICT-hankkijaa

Työpajan lopuksi keskusteltiin MitViDin kehittämän arviointikehikon pohjalta muodostetusta työkalusta, jolla voidaan valita ja työstää selaimessa kestävyyskriteerejä tarjouspyyntöön. 

“Käytännössä työkalu pitää sisällään kyselyn, joka antaa hankkijan valita halutun haastavuustason vaatimuksille ja yleisesti valita hankintaan soveltuvia vaatimuksia”, kuvaa MitViDi-hankkeen projektipäällikkö apulaisprofessori Tuomas Mäkilä Turun yliopistosta.

Jamk kommentoi positiivisesti työkalun helppokäyttöisyyttä ja konkreettisuutta. Työkalu nähtiin oivallisena tapana tuoda ympäristönäkökulmia konkreettisesti osaksi kilpailutuksia ilman liian raskaita työvaiheita.

”Tätä työkalua voisi käyttää näppärästi osana markkinavuoropuhelua. Tällaisia työkaluja kaipaamme. Erittäin hyvältä näyttää”, kiteytti Jamkin hankinta-asiantuntija Piia Kykkänen arvionsa.

tags