Hankintojen kehittämisen Suomen malli:

KEINO-akatemia on tutkimuksen mukaan vaikuttava kestävien hankintojen kirittäjä

Nainen opiskelee tietokoneen ääressä

Julkisten hankintojen kestävyyttä voi vauhdittaa vaikuttavasti, kunhan työlle tarjotaan laajempaa taustatukea, aikataulut, työkalut ja keskusteluja vertaisten kanssa, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Hankkijoiden kohtaamaan resurssipulaan voi yrittää vaikuttaa ottamalla johtajat mukaan työhön.  

KEINO-akatemia on yksi Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus KEINOn pitkäaikaisia ja  toimivaksi arvioituja tukimuotoja. Sitä on viime aikoina räätälöity erilaisten teemojen kuten vähähiilisyyden, kiertotalouden, innovaatioiden ja sosiaalisesti kestävien hankintojen edistämiseen. KEINO-akatemia tuo hankintayksiköt oppimaan, verkostoitumaan ja toteuttamaan oman organisaationsa hankintojen vaikuttavuutta parantavia kehittämistehtäviä.

Kokonaisvaltainen malli toimii

Juuri julkaistussa tutkimuksessa perehdyttiin siihen, minkälaisia haasteita KEINO-akatemian osallistujat olivat kohdanneet kestävien hankintojen edistämisessä, ja miten KEINO-akatemia oli pystynyt tukemaan haasteiden ratkaisussa.

Journal of Public Procurementissa ilmestyneessä tutkimuksessa selviää, että  KEINO-akatemia on onnistunut vastaamaan moneen hankintojen kehittämisessä koettuun tarpeeseen. Ensinnäkin se on tarjonnut tietoja ja työkaluja, jotka on koettu hyödyllisiksi kehittämistyössä. Lisäksi se on luonut puitteet ja aikataulut kehittämiselle, joka hukkuu helposti arkiseen aherrukseen. Mikäli hankintojen kestävyyden kehittäminen ei muuten ole ollut korkealla organisaation agendalla, KEINO-akatemia on antanut työlle oikeutusta ja laajempaa kaikupohjaa. Tuomalla hankintojen asiantuntijoita ja johtajia yhteen, se on tarjonnut mahdollisuuden verkostoitumiselle, kokemusten vaihdolle ja ratkaisujen yhteiselle etsimiselle. Näistä KEINO-akatemian toimintamekanismeista voi lukea lisää aineiston analyysin pohjalta kirjoitetusta blogista.

Tieto ei riitä, jos resurssi puuttuu

Toisaalta tutkimuksessa nousi esiin myös kestävien julkisten hankintojen edistämiseen liittyviä seikkoja, joihin KEINO-akatemian avulla ei voida ainakaan suoraan vaikuttaa. Näistä tärkeimpiin kuuluu monien kunnallisten hankintayksiköiden kokema resurssipula. Mikäli hankintojen toteutukseen ei ole riittävästi aikaa ja tekijöitä, saattaa hankintojen kestävyyden varmistaminen jäädä vähemmälle. Ottamalla johto mukaan akatemiaan parannetaan mahdollisuuksia resurssien löytymiselle.
Lokakuussa 2022 käynnistyneessä neljännessä KEINO-akatemiassa toimintamallia on hiottu aiemmista kierroksista saaduilla kokemuksilla. Valtaosa oppimisesta tapahtuu itsenäisesti sähköisten alustojen avulla, ja yhteiset tapaamiset käytetään vuorovaikutukseen, kokemusten jakamiseen sekä sparraukseen pienryhmissä. Kukin osallistujaorganisaatio laatii ohjelman aikana oman kehittämistehtävän.  KEINO-akatemian on meneillään olevan kierroksen jälkeen käynyt jo 77 julkista hankintaorganisaatiota.

Tutkimuksen toteuttivat Suomen ympäristökeskus SYKEn tutkijat Annukka Berg, Katriina Alhola, Juha Peltomaa ja Satu Tietari. He haastattelivat 24 ensimmäiseen KEINO-akatemiaan (2019-2020) osallistunutta kunnallisen hankintayksikön edustajaa vuoden 2021 alussa ja yhdistivät tulokset aiempaan kirjallisuuteen hankintojen kestävyyden johtamisesta ja välittäjäorganisaatioista.

 

Kirjoittajat: Annukka Berg, Katriina Alhola, Juha Peltomaa ja Satu Tietari SYKEstä

 

tags