Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen KEINO-akatemian haku on auki 16.9.2022 saakka

KEINO-akatemia 4

Nyt neljättä kertaa järjestettävä hankintojen johtamisen akatemia käynnistyy lokakuussa 2022. Haku akatemiaan avataan 9.8.2022.

Vuosien 2022–2023 KEINO-akatemia käynnistyy lokakuussa 2022 ja päättyy maaliskuussa 2023. Akatemian aloitustilaisuus järjestetään lähitapaamisena Helsingissä 3.10.2022.

Hakuaika KEINO-akatemiaan on 9.8. –16.9.2022.

HAKULOMAKE KEINO-AKATEMIAAN

Akatemiaan hakevat organisaatiot käyvät läpi kaksivaiheisen hakuprosessin, jossa hakemusten ja haastattelujen perusteella KEINO päättää ohjelmaan valittavista organisaatioista. Haastattelut suoritetaan syyskuussa 2022.

KEINO-akatemiaan osallistuminen edellyttää, että organisaatio on valmis laatimaan hankintatoimen kehittämissuunnitelman viidessä kuukaudessa. Lisäksi organisaation edustajien on sitouduttava itseopiskeluun ja työkirjan täyttämiseen ennen sprinttejä sekä osallistuttava kaikkiin neljään sprinttiin.

Akatemia koostuu itseopiskelusta, työpajoista sekä sprinteistä

Suurin osa KEINO-akatemian työskentelystä tapahtuu itsenäisesti. Itseopiskelua varten tarjotaan materiaalit digitaalisessa oppimisympäristössä, jossa työskentely pääasiassa tapahtuu. Itseopiskelumateriaalit pyritään julkaisemaan noin kuukausi ennen kutakin sprinttiä. Itseopiskeluun on hyvä varata arviolta noin 10 tuntia koko akatemian ajalle.

Opittua vahvistetaan yhteisillä sprinttijaksoilla, joita on yhteensä neljä. Sprinteille osallistuminen edellyttää ennakkoon itseopiskelua ja tehtävien tekemistä. Sprintit järjestetään lähi- tai Teams-tapaamisena. Ne tarjoavat osallistuville vertaistukea sekä ajatusten vaihtoa ja tukevat organisaatioita niiden omilla kehittämismatkoilla.

Akatemian aikana jokainen osallistuva organisaatio laatii hankintatoimen kehittämissuunnitelman. Suunniteltujen askelmerkkien avulla organisaatio pystyy entistä paremmin viemään hankintatoimen strategista johtamista ja kehittämistä eteenpäin omassa organisaatiossaan myös akatemian suorittamisen jälkeen.

Akatemian aikana organisaatiot tulevat myös kartoittamaan oman hankintatoimensa tilaa erilaisten analyysityökalujen avulla.

Katsaus akatemiassa käytettäviin työkaluihin (pdf)

 

Keino akatemian aikajana

Akatemian sprinttien aiheet ja ajankohdat

Akatemian aloitustilaisuus järjestetään lähitapaamisena Helsingissä 3.10.2022.

1. Sprintti – strateginen johtaminen ja muutosjohtaminen 

Milloin? Itseopiskelu lokakuussa ja sprintti 2.11.2022

Kenelle? Asiantuntijat ja/tai ylin johto

Mitä? Tieto-osiossa tutustutaan julkisen sektorin strategisiin tavoitteisiin hankintatoimen osalta. Tarkastellaan organisaation strategisia tavoitteita ja sitä, miten hankintojen johtamisella tuetaan organisaation tavoitteiden saavuttamista. Taito-osiossa tutustutaan muutosjohtamisen edellytyksiin ja keinoihin.

2. Sprintti – analysointi ja tiedolla johtaminen, viestintä

Milloin? Itseopiskelu marraskuussa ja sprintti 1.12.2022

Kenelle? Asiantuntijat ja/tai ylin johto

Mitä? Tieto-osiossa tunnistetaan strategisten tavoitteiden ja hankintojen vaikuttavuuden kannalta keskeisimmät hankintakategoriat/hankintakokonaisuudet sekä tarvittava hankintojen organisointi ja työnjako. Tutustutaan hankintamenojen analysointiin hyödyntäen hankintakategoria-mallia ja sähköistä hankintamenojen analysointityövälinettä.Taito-osiossa tunnistetaan viestinnän keinoja ja kanavia, tutustutaan muutosviestinnän suunnitteluun sekä saadaan vinkkejä hankinnoista viestimiseen ja markkinavuoropuheluun.

3. Sprintti – hankintoja ohjaavan strategian toiminnallistaminen ja riskienhallinta

Milloin? Itseopiskelu tammikuussa ja sprintti 9.2.2023

Kenelle? Asiantuntijat ja/tai ylin johto

Mitä? Tieto-osiossa kehitetään yhteinen ymmärrys hankintojen toiminnallistamisesta omassa organisaatiossa eri näkökulmista. Tutustutaan toiminnallistamisen työvälineisiin ja tunnistetaan organisaation eri toimijoiden rooli strategisten hankintojen johtamisessa ja toteuttamisessa. Taito-osiossa opitaan riskienhallinnan tasoista, vastuista ja prosessista sekä innovatiivisen hankinnan riskeistä.

4. Sprintti – vaikuttavuus ja mittaaminen, hankintojen poliittinen ohjaus

Milloin? Itseopiskelu helmi-maaliskuussa, sprintti ja päätöstilaisuus lähitapaamisena 23.3.2023

Kenelle? Asiantuntijat ja ylin johto

Mitä? Tieto-osiossa rakennetaan viitekehys hankintojen vaikuttavuudelle ja sen mittaamiselle organisaatiossa. Opitaan, mitä ovat tulos- ja vaikuttavuusperusteiset hankinnat ja miten vaikuttavuustavoitteet ja tulosperusteisuus asetetaan osaksi hankinnan toteutusta. Tarkastellaan, millaisia vaikutuksia hankinnoilla on ja millaista vaikuttavuutta niillä voidaan saada aikaan sekä miten vaikutuksia mitataan. Opitaan, milloin ja miten vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakkoarviointi tehdään. Taito-osiossa tutustutaan hankintojen poliittiseen ohjaukseen eli miten erilaiset strategiset ja poliittiset valinnat vaikuttavat hankintatoimeen sekä mitä luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyössä tulisi huomioida.

HAKULOMAKE KEINO-AKATEMIAAN

tags