CO2DATA -tietokanta tukee vähähiilisen ja resurssitehokkaan rakentamisen suunnittelua

moderni rakennus

Rakennustuotteiden ja -palvelujen päästötietokanta CO2DATAn tavoitteena on tukea vähähiilisen ja resurssitehokkaan rakentamisen suunnittelua tarjoamalla tyypillistä ympäristötietoa tuotteille, palveluille ja järjestelmille vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen arviointiin ja vertailuun. CO2DATA -tietokannan olennainen tehtävä on lisäksi mahdollistaa rakennussuunnitelmien ilmastoselvitysten laatiminen.

Uudisrakentamisen ja peruskorjauksen rakennuslupaprosesseissa tullaan vaatimaan ilmastoselosteiden laatimista Valtioneuvoston uuden rakentamislakiehdotuksen mukaisesti. Ilmastoselvitys voidaan laskea ja muotoilla yhdistämällä CO2DATA -pohjaiset päästötiedot energiankulutusta ja energialähteitä koskeviin tietoihin sekä rakennussuunnitelman määräluetteloon perustuviin tietoihin.

CO2DATA on kehitetty Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) ympäristöministeriön tilauksesta ja yhteistyössä rakennustuotteiden ja rakennusten elinkaariarvioinnin asiantuntijoiden kanssa.

SYKE julkaisi tammikuussa 2023 LCA database for building products, services, and systems – Description of the content and working methods  raportin, jossa selitetään miten tietokannan ympäristödata on kehitetty ja millaisia lähteitä tietojen valinnassa on pääosin käytetty. Raportin tarkoituksena on antaa tietoa tietokannan rakenteesta ja kattavuudesta sekä tukea tiedon oikeaa käyttöä rakennusten ja suunnitelmien arvioinnissa. Tietokannan pääindikaattori on ilmastonlämpenemispotentiaali (GWP). Tietokanta määrittelee GWP-arvot tuotteille, palveluille ja järjestelmille. Tunnuslukua kutsutaan hiilijalanjäljeksi, ja se annetaan rakennuksen elinkaaren aikana syntyneiden kasvihuonekaasujen kokonaismääränä, ja sen yksikkönä käytetään kilogrammaa hiilidioksidiekvivalentteja (kg CO2e).

CO2DATA-tietokanta

LCA database for building products, services, and systems – Description of the content and working methods -raportti

tags