Hankintojen kehittäminen - Case Tampereen kaupunki

kaupunkikuvaa Tampereelta

TAUSTATIEDOT

Hankintaorganisaatio
Tampereen kaupunki

Hankintojen kehittämisen taustaa
Tampereen vuoteen 2030 ulottuva strategia perustuu tunnistettuihin tulevaisuuden muutostekijöihin ja sisältää kaupungin kehittämisen pitkän aikavälin tavoitteet. Hankintojen toiminnallinen ja taloudellinen merkitys Tampereen kaupungille on suuri. Hankintojen merkittävyyden vuoksi kaupungin hankintatoiminnalla on keskeinen rooli myös Tampereen strategisten tavoitteiden toteuttamisessa. Hankintoja toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymien hankinnan periaatteiden mukaisesti. Lue lisää Tampereen strategiasta alla olevasta linkistä:

Tampereen kaupungin strategia 2030

Hankintojen vuosittainen arvo
Noin 1,2 mrd euroa

HANKINTOJEN ANALYSOINTI

Hankintojen ja hankintatoiminnan analysoinnin keskeiset tulokset
Yli puolet Tampereen kaupungin menoista koostuvat hankinnoista. Kaupunkilaisille tarjottavien palveluiden lisäksi hankitaan kaupungin palvelutuotannon tarvitsemia urakoita, tuotteita ja palveluja. Hankintoja tehdään yli miljardilla eurolla vuosittain.

"
KUVA: Hankintojen osuus Tampereen kaupungin talousarvion menoista vuonna 2021

Vuonna 2021 hankinnat muodostivat 57% Tampereen kaupungin menoista. Palveluostojen osuus näistä oli 44% aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osuuden ollessa yhteensä 3%.

HANKINTOJEN STRATEGISET LINJAUKSET

Organisaation hankintoja ohjaavat asiakirjat
Tampereen strategia 2030 ja kaupungin hankinnan periaatteet antavat suuntaviivat kaupungin hankintojen toteuttamiselle. Aiemmin Tampereen kaupungin palvelu- ja vuosisuunnitelmien hankintalinjaukset konkretisoivat, miten palvelualueet ja liikelaitokset toteuttavat näitä periaatteita ja painopisteitä omassa hankintatoiminnassaan. Strategian uudistamisen myötä myös strateginen johtamisjärjestelmä on kuitenkin uudistunut ja muun muassa palvelu- ja vuosisuunnitelmista on luovuttu. Tilalle on tulossa vuoden 2022 keväällä päivitettävät  nelivuotiset palvelusuunnitelmat, ja loppuvuodesta talousarvion jälkeen hyväksyttävät vuosisuunnitelmat. Myös hankinnan periaatteita päivitetään parhaillaan. Alla linkki vuonna 2019 linjattuihin Tampereen hankinnan periaatteisiin:

Tampereen kaupungin hankinnan periaatteet

Tiivistelmä koko organisaatiota koskevista keskeisimmistä strategisista linjauksista
Tampere on linjannut hankintojensa periaatteiden neljä pääkohtaa:

  • Hankintojen hallinta ja tuloksellisuus.
  • Uudistumiskyky ja elinvoima.
  • Yhteiskuntavastuu ja kestävä kehitys.
  • Hankintaosaamisen vahvistaminen.

Kukin näistä pääkohdista sisältää hankintoja koskevia toimenpiteitä, jotka osaltaan tukevat Tampereen strategian toteutumista.

HANKINTOJA OHJAAVAN STRATEGIAN TOIMINNALLISTAMINEN

Strategisten linjausten toimeenpanosuunnitelma
Palvelualueet, liikelaitokset ja konsernihallinto vastaavat hankintoja ohjaavien periaatteiden toteuttamisesta. Palvelu- ja vuosisuunnitelmissa konkretisoidaan, miten palvelualueet ja liikelaitokset toteuttavat näitä periaatteita omassa hankintatoiminnassaan seuraavien vuosien aikana. Myös kehitysohjelmien hankintalinjaukset määritellään lautakuntien palvelu- ja vuosisuunnitelmissa. Palvelu- ja vuosisuunnitelmiin liitettävien hankintasuunnitelmien laadinnan yhteydessä tunnistetaan hankinnat, jotka ovat merkittäviä hankinnan periaatteiden täytäntöön panemiseksi.

Strategisista linjauksista viestiminen
Hankintatoimintaan liittyvän osaamisen kehittämiseksi, hyvien toimintamallien levittämiseksi ja tiedonkulun varmistamiseksi kaupungin hankintoja tekevälle henkilöstölle on perustettu hankintaverkosto. Verkostoon kuuluu noin 200 jäsentä. Koko verkosto tapaa neljä kertaa vuodessa. Lisäksi verkosto osallistuu hankintatoiminnan kehittämiseen erilaisilla kyselyillä, työpajoissa ja muissa tilaisuuksissa​.

Hankintaosaamisen kehittäminen
Tampereen kaupunki panostaa hankintaosaamisen systemaattiseen kehittämiseen. Hankintaosaamista kehitetään tavoitteellisesti hankintojen kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Hankintojen tukipalveluita kehitetään aktiivisesti tukemaan tuloksellista hankintatoimintaa.

HANKINTOJEN VAIKUTUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Hankintoja ohjaavien strategisten linjausten arviointi ja mittaaminen
Seurattavia asioita ovat esimerkiksi kuntalaisten tarpeiden huomioiminen, innovatiiviset hankinnat, pk-yritysten osallistumismahdollisuuksien huomiointi, tarjousten määrä, sosiaalisten kriteerien ja ympäristökriteerien käyttö.

Hankintalinjausten toteutumista ja hankintatoiminnan kehittämisen painopisteiden toteutumista voi seurata toiminnan ja talouden katsauksissa, tilinpäätösennusteessa ja tilinpäätöksessä. Hankintojen periaatteiden toteutumisen seuraamiseksi on määritetty mittarit ja niistä raportoi yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö Tuomi Logistiikka Oy.

Lisätietoja Tampereen kaupungin hankintatoimesta

Tanja Welin, hankintapäällikkö, 040 128 6644, tanja.welin@tampere.fi

tags