Vaikuttavien julkisten hankintojen mahdollistaja

paperilennokit joista yksi lähtee kohti tulevaisuutta

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus KEINOn kuudes toimintakausi käynnistyi maaliskuussa 2023. Kuudessa vuodessa 80 hankintayksikköä on saanut tukea KEINOlta muun muassa vaikuttavien julkisten hankintojen johtamisen kehittämisessä. KEINO on toiminut edelläkävijänä hankintojen mittaamisessa ja ollut koordinoimassa kahta kunnianhimoista hankintojen green deal -sopimusta.

Uuden toimintakauden kynnyksellä on hyvä luoda katse siihen, mitä KEINOssa on tähän mennessä saavutettu.

KEINO-akatemia on vaikuttava kestävien hankintojen kirittäjä

KEINOn tavoitteena on alusta asti ollut hankintayksiköiden tietoisuuden lisääminen hankintojen strategisesta johtamisesta ja vaikuttavuusajattelusta. Tätä tavoitetta lähdettiin ratkaisemaan luomalla hankintojen vaikuttavuuden kehitysohjelma eli KEINO-akatemia. Tähän mennessä akatemian on käynyt yhteensä 80 hankintayksikköä. Jokainen mukana ollut hankintayksikkö on laatinut hankintojen johtamisen kehityssuunnitelman, joka auttaa parantamaan hankintojen ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Tämän lisäksi 21 hankintayksikköä on käynyt hankintojen vaikuttavuuden johtamisen syventävän kehitysohjelman eli teema-akatemian. Innovatiivisyyteen, vähähiilisyyteen, kiertotalouteen ja sosiaaliseen kestävyyteen keskittyvät akatemiat ovat hankintayksiköille askel kohti digivihreää siirtymää.

Graafi 1 Vaikuttavien julkisten hankintojen johtaminen

Asiantuntevaa neuvontaa ja tukea

Yksi KEINOn peruspilareista on maksuttoman neuvonnan ja tiedon tuottaminen. Yli 50 asiantuntijaa eri KEINO-konsortion organisaatioista ja 11 alueellista muutosagenttia tarjoaa osaamistaan ja tukeaan julkisille hankintayksiköille – on kyseessä sitten hankintojen johtaminen, kehittäminen tai toteuttaminen.

KEINOn tavoitteisiin on lisäksi kirjattu vaikuttavien ja vahvojen tilaajaryhmien luonti sekä vertaisoppimisen edistäminen. Vuosien saatossa 148 hankintayksikköä on ollut mukana KEINOn 11:ssa kehittäjäryhmässä ja tapahtumiin on osallistunut lähes 5 000 ihmistä.

Graafi 2 Asiantuntevaa neuvontaa ja tukea julkisille hankintayksiköille

 

Green deal -sopimusten avulla kohti vihreää siirtymää

Julkisten hankintojen green deal -sopimus on kunnianhimoinen ja vaikuttava keino edistää systemaattisesti kestävyystavoitteiden toteuttamista hankintojen avulla. KEINO-osaamiskeskus on toiminut ympäristöministeriön tukena kahden green deal -sopimuksen valmistelussa ja toimeenpanossa. Haitallisten aineiden vähentämiseen varhaiskasvatuksen hankinnoissa keskittyvään sopimukseen on liittynyt mukaan viisi organisaatiota ja Päästöttömät työmaat -green dealiin kahdeksan organisaatiota. Tähän mennessä on tehty yli 200 hankintaa, joissa toimeenpannaan näitä sopimuksia.

Graafi 3 Green deal -sopimukset - systemaattisesti kohti vihreää siirtymää

Kohti kestäviä ja innovatiivisia hankintoja

KEINOn tehtävänä on kehittää julkisen sektorin kyvykkyyttä kestävien ja innovatiivisten hankintojen hyödyntämiseen, vahvistaa julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä sekä lisätä kestävien ja innovatiivisten hankintojen määrää ja vaikuttavuutta. Näihin tehtäviin on KEINOn toiminnassa vastattu useilla eri toimenpiteillä, jotka on kohdistettu niin hankinnoista vastaaviin johtajiin kuin käytännön hankintatyötä tekeviin asiantuntijoihin. KEINO on muun muassa tarjonnut kestävyyden eri ulottuvuuksiin ja innovatiivisuuteen pureutuvia hankintojen johtamisen teema-akatemioita, edistänyt innovatiivisia hankintoja muun muassa tarjoamalla maksutonta digisparrausta, joka myöhemmin laajeni kansainvälisen Innovation Broker -mallin tuomiseen suomalaisten hankintayksiköiden ulottuville.

Graafi 4 Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kirittäjä

Tukea ja työkaluja tiedolla johtamiseen

Hankintojen strategisessa johtamisessa ja tiedolla johtamisessa on tärkeää muodostaa kokonaiskuva organisaation hankinnoista analysoimalla organisaation hankintatoimintaa ja hankintoja koskevia tietoja. Tietojen analysoinnin perusteella tunnistetaan organisaation hankintojen ja hankintatoiminnan nykytila ja selvitetään niihin vaikuttavat muutosvoimat.

KEINO-osaamiskeskus on tehnyt edelläkävijätyötä, jotta hankintayksiköillä on mahdollisuus saada oikeanlaista tietoa oman organisaation hankintojen johtamisen tueksi. Osaamiskeskus on mahdollistanut Hankintapulssin, Hankintatutkan ja Hankintaluotsin kehitystyötä muun muassa luomalla hankintayksiköille mahdollisuuden pilotoida uusia toiminnallisuuksia KEINOn akatemioissa.   

Graafi 5 Mittaamisen kehittämisen edelläkävijä

 
 
KEINOn 6. toimintakausi jatkaa vaikuttavaa työtä kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen edistämiseksi. Toiminnan painopisteessä ovat muun muassa uusien ratkaisujen hankinnat ja oppien jalostaminen käytännön työkaluiksi ja toimintamalleiksi hankintayksiköille. Läpileikkaavina painopisteinä KEINOn toiminnassa ovat vähähiilisyyden, kiertotalouden, digitalisaation sekä datan hyödyntämisen edistäminen.

Graafien luvut kuvaavat KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa ja saavutuksia ajalta 2018–02/2023.

KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä Hansel Oy. Toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

 

 

tags