Tiedote

Kysely: Julkinen sektori tavoittelee parempaa laatua ja tuottavuutta hankintojen kautta

innovaatiot

Reilu kolmannes julkisista hankinnoista kohdistuu sellaisiin tuotteisiin, palveluihin tai ratkaisuihin, jotka ovat osittain tai kokonaan uusia hankintaorganisaatiolle. Uusilla ratkaisuilla parannetaan laatua ja tuottavuutta sekä autetaan saavuttamaan asetetut tavoitteet. Asia käy ilmi Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus KEINOn tekemästä selvityksestä.

KEINO-osaamiskeskuksen kyselyllä selvitettiin aiempien vuosien tapaan uusien ja innovatiivisten ratkaisujen yleisyyttä julkisissa hankinnoissa sekä tekijöitä, jotka edistävät ja kannustavat innovatiivisten ratkaisujen ja palvelujen hankintaan. Lisäksi kyselyn avulla kerättiin tietoa kestävyystavoitteiden ja -kriteerien huomioinnista julkisissa hankinnoissa.

Kyselyaineiston kattamista julkisista hankinnoista 33 % kohdistui sellaisiin tuotteisiin, palveluihin tai ratkaisuihin, jotka olivat osittain tai täysin uusia hankintaorganisaatiolle. Noin 6 % ratkaisuista oli otettu käyttöön muualla, mutta ne eivät olleet vielä alalla laajalti käytössä. Ratkaisun arvioitiin olevan täysin uusi tai olennainen parannus suhteessa markkinoilla olevaan tarjontaan 5 %:ssa hankintoja.

- Innovatiivisen hankinnan arvioidaan parantavan erityisesti hankintaorganisaation palveluiden laatua ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Yli puolet innovatiivisia hankintoja tehneistä arvioi hankinnalla olevan myös positiivisia vaikutuksia kustannustasoon tai tuottavuuteen suhteessa aiemmin käytössä olleisiin tai toimialalle tyypillisiin ratkaisuihin, kertoo kyselytutkimuksen toteuttamisesta vastaava erikoistutkija Juha Oksanen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:sta.

Kestävyystavoitteita tai -kriteereitä sisälsi 26 % kyselyn kattamista hankinnoista. Käytetyimmät tavoitteet liittyivät päästöjen vähentämiseen, energiatehokkuuden parantamiseen sekä tuotteiden ja materiaalien uusiokäytön ja kierrätyksen edistämiseen. Kestävyystavoitteiden käyttö oli rakennusurakoissa ja tavarahankinnoissa yleisempää kuin palveluhankinnoissa.

Julkisen hankkijan ja yritysten välinen markkina- ja tekninen vuoropuhelu auttaa suunnittelemaan tarpeeseen vastaavia hankintoja ja aktivoimaan toimittajakentän osaamista.

- Kyselyssä nousi esille, että vuoropuhelua hyödynnetään yleisimmin silloin, kun hankinta kohdistuu ostajalle tai mahdollisesti markkinalle uuteen ratkaisuun, kertoo Oksanen.

Oksanen peräänkuuluttaa hankintojen vaikutusten arviointia, jota on tarvetta kehittää niin että vaikutukset huomioidaan laajasti.

- Innovatiivisten hankintojen kohdalla vaikutukset ja vaikuttavuus ovat tärkeitä kysymyksiä. Uusilta ratkaisuilta odotetaan luonnollisesti hyötyjä ja vaikutuksia, jotka voivat riippuen tavoitteista näkyä eri tavoin esimerkiksi julkisten palveluiden laadussa, toiminnan tavoitteiden saavuttamisessa, kustannusvaikuttavuutena, tuottavuutena tai ympäristö- ja sosiaalisina vaikutuksina, Oksanen summaa.

Kyselyotos sisälsi yli 4 000 julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa ajanjaksona 1.1.-30.6.2022 julkaistua hankintailmoitusta. Kysely kohdistettiin ilmoitusten yhteyshenkilöille. Vastauksia saatiin 837 kappaletta ja vastausprosentti oli 20 %.

Lisätietoja:

KEINO-osaamiskeskus
erikoistutkija Juha Oksanen, puh. 040 742 2439, juha.oksanen@vtt.fi

Lataa selvitys tästä