Kestävämpiä ja kemikaaliturvallisempia hankintoja päiväkoteihin ja kouluihin – VARKE-hanke

lapsi leikkii puujunaradalla

Rakentaminen on yksi merkittävimmistä kuntien hankintakohteista. Hankintavaiheessa asetettavilla hankintakriteereillä voidaan edistää terveydelle ja ympäristölle kestävämpien tuotteiden ja palvelujen hankintaa.

Varhaiskasvatuksen tuotehankinnat ja kemikaalit (VARKE) -hankkeessa selvitetään, millaisia hankintakäytäntöjä kaupungeilla on varhaiskasvatuksen kohteiden rakentamis- ja tuotehankinnoissa ja kuinka hankinnoissa huomioidaan tuotteiden mahdollisesti sisältämiä haitallisia kemikaaleja. Terveydelle ja ympäristölle haitallisiin kemikaaleihin liittyviä riskejä on pyritty EU:ssa minimoimaan muun muassa kemikaalilainsäädännön avulla.

Hankkeessa tarkastelun kohteena ovat koulujen ja päiväkotien rakentamisessa käytettävät tuotteet ja materiaalit. Hankintavaiheessa tehtävillä valinnoilla voidaan vaikuttaa kemikaaliturvallisuuteen varhaiskasvatuksen ympäristössä.

Hankkeen tavoitteena on auttaa julkisten hankintojen kehittämistä yhä kestävämpään ja kemikaaliturvallisempaan suuntaan. Hanke myös tukee Varhaiskasvatuksen hankintojen green deal -sopimuksen toteutusta.

Hanketta toteuttavat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen ympäristökeskus (Syke).

Kyselyjä, haastatteluja ja testauksia – tuloksena suosituksia hankintakäytäntöihin

Hankkeessa saadaan tietoa, millaisia hankintakäytäntöjä kaupungeilla on rakentamiseen liittyvissä hankinnoissa. Tietoa kerätään kaupunkien nykyisistä hankintakäytännöistä kyselytutkimuksella, haastatteluilla ja tarjouspyyntöanalyysillä. Tässä osassa selvitetään, millaisia kemikaalikriteereitä hankintayksiköillä on käytössä hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Hankkeessa selvitetään myös, täyttävätkö tarkastelun kohteeksi valitut tuotteet kemikaalilainsäädännön vaatimukset ja kuinka SVHC-aineisiin liittyvät tiedotus- ja ilmoitusvelvoitteet toteutuvat tällä hetkellä tuotteiden toimitusketjussa. Vaatimustenmukaisuutta selvitetään muun muassa testauttamalla tuotteita testauslaboratoriossa. Tuotteista testataan haitta-aineita, joiden käyttöä on kielletty tai rajoitettu EU:n REACH (EY N:o 1907/2006) - tai POP-asetuksen (EU N:o 2019/1021) nojalla. Tämän lisäksi tuotteista testataan aineita, jotka on tunnistettu erityistä huolta-aiheuttaviksi (SVHC). Testattavat tuotteet valitaan yhdessä kaupunkien kanssa koulujen tai päiväkotien rakentamisessa käytettävistä tuotteista. 

Tuotteiden SVHC-aineisiin liittyvien tiedonkulkuvelvoitteiden toteutumista selvitetään yhdessä tavarantoimittajien kanssa.
Hankkeen tulosten perusteella laaditaan suosituksia siihen, kuinka kaupunkien hankintakäytäntöjä voisi jatkossa kehittää kestävämpään ja turvallisempaan suuntaan.

Hankkeesta julkaistaan loppuraportti syksyllä 2023.

Verkkokyselyllä kartoitetaan hankintakäytäntöjä – osallistu ja vaikuta

Osana hanketta tehdään verkkokysely, jolla kartoitetaan kaupunkien hankintakäytäntöjä. Kysely on tarkoitettu julkisen sektorin varhaiskasvatusympäristön tavara- ja palveluhankintoja tekeville sekä rakennusurakoista vastaaville.

Vastaamalla kyselyyn tuot arvokasta tietoa kemikaalien huomioimisesta hankinnoissa ja voit vaikuttaa hankintakäytäntöjen kehittämiseen. Kysely on avoinna 15.3. asti.

Kyselyyn pääset tästä linkistä

Lisätietoja hankkeesta
Ylitarkastaja Petteri Talasniemi, Tukes, petteri.talasniemi@tukes.fi, puh. 029 5052 104

tags