Green Deal -sopimuksilla tartutaan kemikaalien ja päästöjen vähentämiseen hankinnoissa

Julkisten hankintojen Green Deal -sopimus on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sitoumus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa.

Ensimmäiset Green Deal -sopimusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Sopimusten teemoina ovat haitattomat kierrot päiväkotien hankinnoissa ja päästöttömien työmaiden hankinta. Tavoitteena on päiväkotiympäristön haitallisten aineiden minimointi pitkäjänteisesti julkisten hankintojen kautta sekä päästöjen vähentäminen työmaaurakkahankinnoissa.

Kemikaalien haitattomuus merkittävä tavoite kansainvälisesti

Haitallisiin kemikaaleihin liittyvien riskien minimoiminen on kansainvälisessä ympäristötyössä pitkäaikainen tavoite, jonka merkitys on kasvanut viime vuosina. YK:n kansainvälisessä kemikaalien hallinnan strategiassa on vuonna 2006 asetettu tavoitteeksi, että kemikaalit eivät vuonna 2020 aiheuttaisi merkittävää haittaa ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Kemikaalien kestävä hallinta on myös merkittävässä roolissa monien YK:n Agenda2030 –tavoitteiden toteuttamisessa: terveyden ja hyvinvoinnin sekä puhtaan veden ja sanitaation turvaamisessa, kestävien kaupunkien ja yhteisöjen ja vastuullisen kulutuksen tavoittelussa sekä maanpäällisen ja vedenalaisen elämän suojelemisessa.
 
Erityisen ajankohtaisen kysymyksen kemikaalien hallinnasta tekee myös kiertotalouden tavoittelu, jonka myötä kemikaaleihin liittyvien riskien hallinnan merkitys korostuu, kun pyritään haitattomiin materiaalikiertoihin ja turvalliseen uusioraaka-aineiden hyödyntämiseen. EU:ssa on valmisteilla myrkytöntä ympäristöä koskeva strategia kemikaaleihin liittyvän lainsäädännön ja politiikan suuntaamiseen. Suomessa on tehty kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma jo vuonna 2006.

Miksi haitattomat kierrot päiväkotien hankinnoissa?

Haitallisiin kemikaaleihin liittyviä riskejä on pyritty EU:ssa minimoimaan kemikaalilainsäädännön avulla. Kemikaalien kieltäminen lainsäädännöllä on kuitenkin byrokraattista ja vie aikaa, sillä kemikaalien ympäristö- ja terveyshaitoista on oltava ensin erityisen vahvaa näyttöä. Lisäksi kiellettyjen aineiden valvonta ja testaaminen tuotteissa on haastavaa, eikä mikään viranomainen pysty tätä täysin järjestelmällisesti toteuttamaan. Julkisissa hankinnoissa voidaankin asettaa entistä tiukempia kemikaaleihin liittyviä vaatimuksia ja seurata vaatimusten toteutumista.

Haitattomien kiertojen Green Dealilla pyritään minimoimaan kemikaaleja päiväkotiympäristöstä hankinnan kautta ja siten vähentämään lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Lapset on tunnistettu ryhmäksi, jotka ovat erityisen herkkiä haitallisten kemikaalien vaikutuksille, kasvun ja kehityksen ollessa vielä kesken. Tavoitteena on erityisesti vähentää tarpeettomia antimikrobisia aineita, hajusteita sekä väriaineita, soveltaa tiukempia lainsäädäntörajoituksia kemikaalien osalta lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa sekä soveltaa erityistä huolta aiheuttavien aineiden ilmoittamisvelvoitetta hankinnoissa.

Työkoneiden päästöt kuriin

Työkoneiden päästöt muodostavat merkittävän osan kaupunkien ja kuntien ilmastopäästöistä ja terveydelle vaarallisista hiukkas- sekä typenoksidipäästöistä. Esimerkiksi Oslossa on arvioitu, että noin 25 % kaupungin liikenteenpäästöistä syntyy rakennustyömaista.

Työkoneiden käyttöikä on keskimäärin suurempi kuin tieliikenteen ajoneuvojen, joten uusia koneita koskevan lainsäädännön vaikutukset tulevat hitaasti. Työkoneiden kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa koostuu hiilidioksidista, mutta käytöstä syntyy myös pieniä määriä metaani ja dityppioksidipäästöjä. Suomessa työkoneet ovat tieliikenteen sekä puun pienpolton ohella paikoitellen suurimpia pienhiukkaspäästöjen lähteitä. Terveyshaitat korostuvat etenkin asutuksen läheisyydessä.

Hankinnoilla pureudutaan päästöihin

Viime vuosina usea hankintayksikkö onkin herännyt asiaan ja etsinyt toimintatapoja sekä ratkaisuja työkoneiden päästöjen vähentämiseksi. Myös valtio on Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa (KAISU) linjannut päästövähennystavoitteita työkoneille. Suunnitelmassa valtio on asettanut työkoneille n. 0,5 Mt CO2-ekv päästövähennystavoitteen. Yhtenä keskeisenä keinona vähennystavoitteeseen pääsemisessä on energiatehokkaiden ja vähäpäästöisten työkoneiden osuuden lisääminen julkisten hankintojen kautta.

Päästöttömät rakennustyömaat -konseptia on kehitetty muun muassa Oslossa, jossa konsepti tukee kaupungin strategiaa koko toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa 50 % vuoteen 2020 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä tavoitellaan 95 % päästövähennystä. Oslon inspiroimana käynnistyi 6Aika -hanke toukokuussa 2019, jossa yhtenä osana on myös päästöttömän työmaa -konseptin luominen Suomeen. Kaupungeista mukana hankkeessa ovat Helsinki, Espoo, Vantaa sekä Turku.
Yhteistyössä yllämainittujen kaupunkien kanssa on aloitettu päästöttömät työmaat Green Dealin valmistelu.

Kiinnostuitko?

Sopimusneuvottelut ja tavoitteen asetanta on parhaillaan käynnissä kummassakin (haitattomat kierrot päiväkodeissa ja päästöttömät työmaat) sopimusaihiossa. Jos haluat kuulla lisää hankintojen Green Deal -sopimuksista ja siihen liittyvistä aiheista, niin ota yhteyttä KEINOn asiantuntijoihin.

Haitattomat kierrot päiväkodeissa: Isa-Maria Bergman
Päästöttömät työmaat: Elina Ojala

tags