I hållbara upphandlingar uppfylls tre av den hållbara utvecklingens huvudteman: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Upphandling med miljöansvar Viktiga mål är att genom upphandling bidra till ökad energi- och resurseffektivitet, minskade växthusgasutsläpp och mindre användning och

Söker du sakkunniga i hållbar och innovativ upphandling som du kunde intervjua? Är du intresserad av att skriva en artikel om kompetenscentrumet eller verksamheten kring centrumet? Önskar du bilder om hållbar och innovativ verksamhet eller kompetenscentrumets logo? Kontakta vår

Hållbar och innovativ upphandling är en som leder offentliga medel till ansvarsfullt genererade tjänster, produkter eller jobb på ett nytt, innovativt sätt. Genom att skapa hållbar offentlig upphandling väljer upphandlande enheter ett miljövänligt, socialt och ekonomiskt ansvarigt alternativ. Med

Om du har frågor till oss, vill ge respons eller är intresserad av våra tjänster eller evenemang, internationellt utbyte, elevsamarbete, nätverkande med andra aktörer e.d. skicka oss e-post till oss. Vi kontaktar dig inom några dagar. Länk till e-post Vill du kontakta våra experter? Länk till vår

Betydelsen av samarbete och nätverkande mellan offentliga inköpare har ökat stadigt. Samarbete vid upphandling är ett sätt att uppnå kostnadseffektivitet och genom samarbete och nätverkande lära sig olika sätt att upphandla, för att utvinna nya verktyg och insikter i sitt eget sortiment. KEINO

Resultatbaserat finansieringsavtal (SIB) – vad handlar det om? Resultatbaserade finansieringsavtal (SIB) är ett verktyg för upphandling av resultat och effekter. Den offentliga sektorn fastställer noggranna, mätbara mål för upphandlingen. Målen visar den önskade ökningen i välfärden. Institutionella

Ett sätt att ge fart åt hållbara och innovativa offentliga upphandlingar är att nätverka i internationella projekt med europeiska upphandlingsexperter. Genom att lära sig av internationell god praxis kan de upphandlande enheterna utveckla sin verksamhet och sprida kompetensen vidare i hemlandet

1. Personuppgiftsansvariga Kompetenscentrumet KEINO är ett konsortium som består av följande sammanslutningar: Motiva Ab Finlands Kommunförbund rf Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Innovationsfinansieringsverket Business Finland Finlands miljöcentral SYKE Hansel Ab KL-Kuntahankinnat Ab och

FÖR VEM ÄR REGIONALT SAMARBETE INOM OFFENTLIG UPPHANDLING VIKTIGT? Kommuner, samkommuner, statliga ämbetsverk, universitet och församlingar. VILKEN NYTTA GER REGIONALT SAMARBETE OCH STÖD INOM OFFENTLIG UPPHANDLING? Om samarbets- och stödbehoven och/eller utmaningarna nedan motsvarar dina, kan det

Syftet med beställargrupper är att öka hållbara och innovativa upphandlingar och mer effektivt göra nya lösningar och handlingsmodeller skalbara. Målet är att den offentliga sektorn i sin verksamhetsutveckling allt oftare öppnar marknaden för nya hållbara lösningar. Beställargrupper bildas mellan