Föreslå en hållbar eller innovativ upphandling Har du varit med om att genomföra eller planera en hållbar eller innovativ upphandling? Du kan tipsa om ditt upphandlingsexempel och ladda ner formuläret i Word. Skicka in det på adressen palvelu@hankintakeino.fi. Word formulär för exempel på

Kompetenscentrumet KEINOs webbtjänster omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga webbtjänster måste vara tillgängliga. KEINO arbetar för att främja likabehandling i sina webbtjänster med målet att de tjänster som konsortiet producerar ska vara lätta att

Genom strategisk ledning av upphandlingen kan man stödja genomförandet av organisationens mål. Det förutsätter goda kunskaper om organisationens upphandlingsverksamhet och dess nuläge samt om olika alternativ, möjligheter och beprövad ny god praxis. Vem drar nytta av strategisk ledning av

Kompetenscentrumet KEINO stöder och hjälper offentliga upphandlande enheter att utveckla en hållbar och innovativ offentlig upphandling. Prioriteringarna för vår verksamhet 2022–2023 är: upphandling av nya lösningar, genomförande av ekosystemavtal med städer och förfina lärdomar till praktiska

Syftet med beställargrupper är att öka hållbara och innovativa upphandlingar och mer effektivt göra nya lösningar och handlingsmodeller skalbara. Målet är att den offentliga sektorn i sin verksamhetsutveckling allt oftare öppnar marknaden för nya hållbara lösningar. Beställargrupper bildas mellan

I hållbara upphandlingar uppfylls tre av den hållbara utvecklingens huvudteman: miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. Upphandling med miljöansvar Viktiga mål är att genom upphandling bidra till ökad energi- och resurseffektivitet, minskade växthusgasutsläpp och mindre användning och

Ett sätt att ge fart åt hållbara och innovativa offentliga upphandlingar är att nätverka i internationella projekt med europeiska upphandlingsexperter. Genom att lära sig av internationell god praxis kan de upphandlande enheterna utveckla sin verksamhet och sprida kompetensen vidare i hemlandet

1. Personuppgiftsansvariga Kompetenscentrumet KEINO är ett konsortium som består av följande sammanslutningar: Motiva Ab Finlands Kommunförbund rf Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Innovationsfinansieringsverket Business Finland Finlands miljöcentral SYKE Hansel Ab KL-Kuntahankinnat Ab och

Hållbar och innovativ upphandling är en som leder offentliga medel till ansvarsfullt genererade tjänster, produkter eller jobb på ett nytt, innovativt sätt. Genom att skapa hållbar offentlig upphandling väljer upphandlande enheter ett miljövänligt, socialt och ekonomiskt ansvarigt alternativ. Med