Julkisten hankintojen green dealissä tehdään sopimus, joka edellyttää hankintayksikön ylimmän johdon päätöstä ja sen mukaista valtuutusta toimia. Johdon päätös helpottaa myös toimialojen osallistumista ja sitoutumista tavoitteisiin. Green dealit syntyvät tarvelähtöisesti ja päätetään yhdessä

Julkisten hankintojen green deal -sopimus on vapaaehtoinen, hankintoihin kohdistettu sitoumus, jonka hankintayksikkö solmii valtion osapuolen kanssa. Sopimusmallia on kehitetty yhteistyössä hankintayksiköiden ja ministeriöiden kanssa. Green deal –sopimuksiin otetaan mukaan uusia hankintayksiköitä

Green deal –sopimuksia on solmittu kahdesta teemasta: päästöttömät työmaat ja haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Mikäli olet kiinnostunut liittymään jompaankumpaan green deal -sopimukseen, voit olla yhteydessä KEINOn asiantuntijoihin. Asiantuntijoiden

Tietojärjestelmien ja teknologian hankinnoissa kestävyyttä voi tarkastella esimerkiksi seuraavista näkökulmista: Elektroniikan valmistus ja uusiokäyttö Elektroniikan valmistuksessa käytetään useita eri metalleja sekä muovia. Suurin osa metalleista louhitaan kaivoksista, mikä kuluttaa runsaasti vettä

Reilun kaupan periaatteiden noudattamisen edellyttäminen on yksi keino edistää sosiaalista kestävyyttä ja eettistä valmistusketjua hankinnoissa. Reilun kaupan käsitteellä viitataan yleensä sellaisiin kaupan toimiin, joilla vahvistetaan pientuottajien ja pientilallisten asemaa sen varmistamiseksi

Kiertotaloushankinnoissa huomioidaan luonnonvarojen kestävä käyttö eli se, että talous toimii ympäristön kantokyvyn rajoissa. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Koska julkinen sektori on merkittävä kuluttaja, kulutuksen aiheuttamia ongelmia

Julkisen hankinnan tavoitteena voi olla puhtaan, turvallisen ja monimuotoisen ympäristön edistäminen. Silloin kiinnitetään huomiota ympäristön haitattomuuteen, kemikaalittomuuteen ja puhtaaseen sisäilman laatuun. Hankinnan tavoitteet ja kriteerit on laadittu niin, että ne toteuttavat terveellisen ja

Kestävä ruokajärjestelmä on ruokaturvan perusta. Ilmastonmuutos, monimuotoisuuden häviäminen ja kriisitilanteet voivat heikentää Suomessakin ruokaturvaa merkittävästi. Hyvällä huoltovarmuudella turvataan kriisitilanteiden edellyttämä ruoantuotannon omavaraisuus. Elintarvike- ja

Kestävillä liikenteen hankinnoilla pyritään muun muassa hiilidioksidipäästöjen sekä ajoneuvojen tuottamien terveydelle ja ympäristölle haitallisten lähipäästöjen vähentämiseen. Päästövähennyksiä voidaan hakea sekä käytettävään ajoneuvokalustoon vaikuttamalla että hakemalla tapoja toteuttaa palvelut