Tillgänglighetsutlåtande

Kompetenscentrumet KEINOs webbtjänster omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga webbtjänster måste vara tillgängliga. KEINO arbetar för att främja likabehandling i sina webbtjänster med målet att de tjänster som konsortiet producerar ska vara lätta att använda och att alla offentliga organisationer och deras personal får tillgång till dem på lika villkor.

Nedan finns kompetenscentrumets tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen www.hankintakeino.fi och dess språkversioner. Webbplatsens tillgänglighet har bedömts internt av kompetenscentrumet KEINO. Som stöd för bedömningen har använts tekniska verktyg samt en partiell bedömning av webbplatsens tekniska tillgänglighet som genomfördes av en tredje part år 2018. Utlåtandet publicerades ursprungligen 22.9.2020. Datumet för den senaste uppdateringen anges i slutet av sidan när den publiceras.

Fullgörandestatus för webbplatsen

Webbplatsen hankintakeino.fi är still största delen förenlig med tillgänglighetskraven i den ovan nämnda lagen. Med några få undantag finns det inga kritiska brister i webbplatsens tillgänglighet (uppfyller de kritiska kraven på nivåerna A och AA i WCAG-standarden).

Med tanke på webbplatsens allmänna funktion är laget ganska bra. Nedan redogörs för de separata tjänster eller genomföranden som behöver förbättras och för vilka en förbättring av tillgängligheten planeras.

Menyns funktionalitet

Menyn på hankintakeino.fi har vissa problem med funktionaliteten, såsom att menyn i vissa situationer syns endast delvis och att den fungerar dåligt i vissa gamla webbläsare. Dessa problem är också tillgänglighetsproblem. Vi korrigerar menyn under hösten 2021, och samtidigt säkerställer vi att genomförandet på alla sätt uppfyller tillgänglighetskraven.

Bifogade filer

Av de bifogade filer som publicerats på webbplatsen före 23.9.2020 är inte alla förenliga med tillgänglighetskraven. I dessa fall kan man be att få en tillgänglig version av filerna. I sådana fall, kontakta oss på det sätt som beskrivs under punkten Respons om tillgängligheten.

Videor

Inbäddade i webbplatsen hankintakeino.fi finns videor som kan ses direkt på webbplatsen. De är alla textade.

På webbplatsen finns dessutom länkar till videor som KEINO producerat men som inte kan ses direkt på webbplatsen utan endast genom att öppna videorna utanför webbplatsen: i webbtjänsten YouTube på kanalen hankintakeino.

Länk till KEINO:s YouTube-kanalen

De videor i webbtjänsten YouTube som har länkats till webbplatsen hankintakeino.fi är inte textade och är huvudsak längre är 5 minuter (t.ex. inspelningar av webbinarier). Vårt primära förfarande för att uppfylla tillgänglighetskraven för dessa videor är att erbjuda ett sammandrag av dem i nyhetsformat i beskrivningen av videon.

Videofiler publiceras förutom på webbplatsen hankintakeino.fi och kanalen hankintakeino i webbtjänsten YouTube även parallellt eller alternativt via hankintakeino-kanalerna på Twitter och LinkedIn. Dessa videor är alltid textade.

Länk till KEINO:s Twitter-kanalen

Länk till KEINO:s LinkedIn-kanalen

Textningen av videorna görs med SRT-filer. När vi publicerar videor på YouTube finns textningen alltså bifogad som en separat fil. I september 2020 var det fortfarande inte möjligt att bifoga SRT-filer på vårt Twitterkonto. Det här utreddes under hösten 2020. Videorna som publiceras på Twitter finns textade i andra tjänster. 

Respons om tillgängligheten

Om du upptäcker i tillgängligheten på webbplatsen, vänligen skicka e-post till adressen palvelu@hankintakeino.fi eller ta kontakt kommunikationschef Sini Marttinen. Vi svarar senast inom 14 dagar, men det kan ta längre tid att åtgärda problemen. Vi hoppas att du i rubrikfältet också anger "Respons om tillgängligheten", så att responsen snabbt styrs till rätt person.

Länk till e-post

Länk till Sini Marttinens kontaktuppgifter

Om du inter är nöjd med det svar du fått eller om du inte får något svar alls inom två veckor, kan du ge respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har en webbsidda med information om hur man kan rapportera bristande tillgänglighet och hur ärendet behandlas.

Länk till tillgänglighetsstyrenhetens webbplats

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer, växel: 0295 016 000

Kompetenscentrumet KEINOs kontaktuppgifter i anslutning till tillgänglighet

Vid behov kan du kontakta vår webbasvariga Sini Marttinen.