Verifiering av effekterna av offentlig upphandling

Målet för hållbar och innovativ upphandling är att köpa produkter, tjänster och entreprenader som förbättrar den offentliga servicens kvalitet, produktivitet, effekter och hållbarhet.

Traditionell prestationsbaserad upphandling talar inte nödvändigtvis alls om hurdana resultat och effekter man når genom upphandlingen. När den upphandlande enheten definierar föremålet för upphandlingen noggrant återstår det för anbudsgivaren främst att prissätta helheten.  Resultat- eller effektinriktningen vänder på konstellationen: den låter marknaden utveckla och testa nya handlingsmodeller, ta fram innovationer. Inköpare inom den offentliga sektorn bestämmer effektmålen och de mått som bäst visar uppfyllelsen av dem. Därefter föreslår anbudsgivarna på vilket sätt man effektivast kan nå de fastställda målen. I bästa fall rör sig inte de offentliga medlen innan uppfyllelsen av målen har verifierats. 

Det väsentliga är att effektmålet fastställs noggrant och att måluppfyllelsen kontrolleras så långt som möjligt redan i planeringsskedet av upphandlingen. Effekterna mäts alltså inte enbart i efterskott, utan regelbundet under hela upphandlingsprocessen, och åtgärderna formas om ifall man inte når önskad effekt. 

KEINO stöder verifieringen av effekterna av offentlig upphandling genom att utveckla kompetensen och verktyg för modellering av effektmålen och för bedömning och mätning av effekterna. Resultatbaserade finansieringsavtal (SIB) är ett särskilt verktyg för upphandling av effekter.    

Vem drar nytta av verifiering av effekterna av offentlig upphandling?

Kommuner, samkommuner, statliga ämbetsverk, universitet, församlingar och de som deltar i landskapsberedningen.

Varför verifiera upphandlingens effekter?

  • Genom skattemedel kan man åstadkomma mer hållbarhet, innovationer och välfärd när man upphandlar effekter i stället för prestationer

Strukturering av föremålen för upphandlingen och uppföljning av effekterna samt utnyttjade begrepp, mått och uppföljningsdata gör det möjligt att tillämpa kunskapsledning