Sysselsättningsvillkor vid konkurrensutsättning av serviceboende – Case Vanda stad

Upphandlande enhet

Vanda stad

Föremål för upphandlingen

Serviceboende med heldygnsomsorg för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården. Avtalsperioden började 1.1.2016 och avtalet gäller tillsvidare.

Bakgrund

Vanda stad deltog i samprojektet Hankinnoista duunia (Handu), där man genom offentlig upphandling utvecklade en modell för sysselsättning av unga, långtidsarbetslösa och äldre, dvs. personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. De fyra städer som deltog i projektet tillämpade i sin offentliga upphandling ett sysselsättningsvillkor som syftade till att ge cirka hundra långtidsarbetslösa, unga, invandrare och personer med partiell arbetsförmåga eller funktionsnedsättning möjlighet till arbete, läroavtaleller arbetsprövning. I projektet deltog förutom Vanda också Helsingfors, Esbo och Uleåborgs stad. Projektet koordinerades av Institutet för hälsa och välfärd.

Genom projektet utvecklade Vanda stad sin handlingsmodell och sin process för främjande av sysselsättningen och utveckling av livskraften.

Upphandlingens mål

Målet för upphandlingen var att serviceproducenten ska satsa på socialt dvs. samhälleligt ansvar och utöver en minimipersonaldimensionering förbinda sig att varje kalenderår under kontraktsperioden anställa minst en arbetstagare med lönesubvention eller läroavtal.

Aktörer som deltagit i upphandlingen (på beställarsidan)

I genomförandet av upphandlingen deltog också Elina Patana, projektplanerare inom sysselsättningstjänster, som också medverkade i Handu-projektet. Det är viktigt att den som genomför upphandlingen är engagerad i projektet. Det måste också finnas tillräckligt många personer som arbetar med upphandlingen vid olika enheter i organisationen, eftersom samarbete både mellan organisationens enheter och med den utvalda leverantören är en avgörande faktor. Dessutom är det viktigt att de villkor som ställs står i rätt proportion till upphandlingens omfattning och den tid som kontraktet gäller.

TILLÄMPADE UPPHANDLINGSMETODER

Marknadsdialog

Innan konkurrensutsättningen började ordnades ett informationsmöte om sysselsättningsvillkoret och rekryteringen, så att företagen fick möjlighet att sätta sig in i saken innan de besvarade anbudsförfrågan.

Krav på föremålet för upphandlingen

-

Lämplighetskrav

-

Jämförelsegrunder

Ett kriterium vid jämförelsen av den totalekonomiska fördelaktigheten var i vilken mån anbudsgivaren förbundit sig att beakta samhällsansvar. Om anbudsgivaren förband sig att i enlighet med villkoren i anbudsförfrågan varje kalenderår anställa minst en arbetstagare med lönesubvention eller läroavtal, fick anbudsgivaren sex poäng. Det motsvarade sex procent av upphandlingshelheten.

Kontraktsvillkor

-

Fördelar/Resultat

Upphandlingens sysselsättande effekt är att det uppstår ett nytt arbetstillfälle med lönesubvention per år.

Eventuella fortsatta åtgärder  

Under kontraktsperioden kontrolleras det utöver de övriga kraven att sysselsättningsvillkoret uppfylls. Om sysselsättningsskyldigheten inte fullgörs i enlighet med anbudet och kontraktet, är sanktionen 10 000 euro.

Kundens kommentar/Erfarenheter

Se video om en person som sysselsatts tack vare upphandlingen:
Arbetstillfällen genom offentlig upphandling: Pirjos berättelse >>

Exempel för andra

Vid offentlig upphandling kan man använda ett sysselsättningsvillkor som förpliktar det företag som tilldelats kontraktet att sysselsätta personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Vid många upphandlingar har det visat sig att företagen förhåller sig positiva till sysselsättningsvillkoren. Det krävs dock välplanerade förberedelser. Förutsättningar för framgång är en fungerande rådgivning och rekryteringsstöd. Leverantören och den som ska sysselsättas behöver också få stöd och vägledning i rätt tid. Dessutom är det viktigt att lyfta fram frågan inom organisationen, till exempel genom att de som arbetar med upphandling erbjuds kurser om sysselsättning och dess många möjligheter.

I projektet Hankinnoista duunia, som avslutades i slutet av 2017, utarbetades bland annat självstudiematerial för dem som upphandlar och en modell för hur den egna organisationen kan främja sysselsättning genom upphandling. Läs mer på projektets hemsida.

Arbetet i Vanda fortsätter i projektet Sosiaalisia innovaatioita ja työtä
 

FAKTARUTA

Genom upphandling kan den offentliga sektorn styra företag att sysselsätta personer
som annars inte får möjlighet att visa sina färdigheter i arbetslivet. Sysselsättningen
har en enorm betydelse för individen i form av välmående, delaktighet och ekonomisk trygghet, för företaget i form av arbetstagare med nytt kunnande och ny kompetens och för samhället i form av välfärd, större köpkraft och mindre utgifterför social trygghet.

Källa: Hankinnoista duunia!

tags